Dialogkonferanse på Sagatun Brukerstyrt Senter

Bilde: Fra venstre: Dagfinn Bjørgen (KBT), Kårhild Husom Løken (Sagatun Brukerstyrt Senter), Christina Kildal (KBT), Ingvild M. Kvisle

Sagatun Brukerstyrt Senter på Hamar er i likhet med KBT et av de fem regionale brukerstyrte sentre i Norge, og en samarbeidspartner for oss i arbeidet med styrking av brukerperspektivet i hjelpetilbud. Sagatun er et brukerstyrt og rusfritt lavterskeltilbud for mennesker i en vanskelig livssituasjon, og jobber med empowerment og recovery gjennom en sosial møteplass, aktiviteter, verksted og arbeidstrening.

Tidligere i år bestilte Sagatun en Bruker Spør Bruker-evaluering fra KBT, på bakgrunn av ønske om å vite hvordan tilbudet deres fungerer og hvordan det kan utvikles videre.

Skaper effektiv dialog

Den 7. september ble det arrangert dialogkonferanse på senteret, der resultatene samlet i en prosessrapport ble presentert av prosjektleder Dagfinn Bjørgen og prosjektmedarbeidere Ingvild M. Kvisle og Christina Kildal. Totalt 20 brukere, ansatte og samarbeidspartnere var samlet med mål om å drøfte funnene i undersøkelsen og hvilken måte de kan brukes videre.

Deltagerne var blandet rundt om på bordene, og det ble en åpen dialog i gruppearbeidet. Det ble diskutert hva som var viktig å gripe tak i fra funnene, og ut i fra det hva som er viktig å bevare av stedets kvaliteter og mulige tiltak for det som burde forbedres og endres. Materialet ble godt tatt i mot, og gjengen var motiverte til å jobbe for dette stedet. De uttrykte at det var positivt å få frem hvordan de som faktisk bruker senteret opplever det.

Bilde: Ingvild M. Kvisle i fremlegging av prosjektet

«Drømmenes hus – vi bygger hverandre i fellesskap»

Slagordet til senteret ble svært sentralt i funnene fra evalueringen; det er tydelig at det skjer mye bra som funker i fellesskapet på Sagatun, og at det er behov for et sted som dette for å bistå mennesker med utfordringer. Samarbeidspartnerne har positive erfaringer med å tilby dette til folk, og synes det er nyttig å samarbeide med senteret. Det var stor enighet i hva som var hjertet av senteret, og deltakerne kom også mange med nye forslag til konkrete tiltak for å jobbe med utfordringene ved Sagatun. Aktuelle tema var blant annet mottakelse, informasjon, inkludering, måter å samarbeide tettere med andre instanser på og i hvilken retning tilbudet bør utvides og utvikles.

Sagatun har sammen med de andre brukerstyrte sentrene et mål om å være knutepunkt for recovery, og dette ble derfor ekstra vektlagt i prosjektet. Fokuset var på hva recovery betyr for den enkelte, hva som er viktig i recoveryprosessen og på hvilke måter Sagatun legger opp til recovery. En kommenterte at «reisa er viktigere enn målet», og deltagerne var enige i at Sagatun bidrar positivt til denne reisen og er sterke empowerment- og recovery-området.

Prosjektets gang

Prosjektet baserte seg på til sammen seks fokusgruppeintervjuer med både nåværende og tidligere brukere av Sagatun og senterets samarbeidspartnere (NAV, kommune, DPS). De ble intervjuet om sine erfaringer med senteret, og dette utgjorde grunnlaget for analysen sammenfattet i rapport.

Ferdigstillingen av prosjektet er nå i gang med en sluttrapport på vei. Konferansen ble avsluttet med fornøyde fjes, og daglig leder Kårhild Husom Løken kommenterer at rapporten kommer til å bli nyttig i deres utviklingsarbeid fremover.