Evaluering av pakkeforløp for psykisk helse og rus

Ansvarlig i KBT: Juni Raak Høiseth KBT sin rolle i evalueringen av Pakkeforløp for psykisk helse og rus er å undersøke brukere og pårørendes erfaringer.   Evaluering av brukeres erfaring med pakkeforløp Dette er et flerårig prosjekt, som går over flere runder. I 2019 ble den første runden gjennomført, og da undersøkte SINTEF på oppdrag…

Evaluering av bolig og mestringsteam Trondheim kommune

Vi ble mot slutten av 2018 hyret til å gjøre en Bruker Spør Bruker-undersøkelse i Trondheim kommune. De som skulle intervjues var henholdsvis personer som bor i botilbud, personer som bruker mestringsteam, og personer som har flyttet fra botilbud og i dag kun bruker mestringsteam.

Veiledning for erfaringskonsulenter

Erfaringskonsulentene som er ansatt gjennom KBT får gruppebasert veiledning ca. 1 gang i måneden, i tillegg til eventuell veiledning på arbeidsplassen. Vår gruppebaserte veiledning er basert på felles refleksjon om felles problemstillinger.

Kulturutvikling ved pasientinvolvering

åren 2018 har KBT inngått et samarbeid med avdelingsoverlegen ved St. Olavs Hospital avdeling Østmarka. Prosjektet går ut på å utvikle en metode for refleksjonsgrupper mellom tvangserfarere og de ansatte ved avdelingen, med mål om å gi pasientene muligheten til å være med på å skape kulturendring gjennom dialogiske prosesser.

Barn, unge og brukermedvirkning – en forstudie av profesjonelle aktørers forståelser

Dette er et forskningsprosjekt i samarbeid med førsteamanuensis i sosialfag Bente Hasle ved Institutt for sosialfag ved Høgskulen i Volda og Mental Helse Ungdom. Vi ønsker å belyse ulike forståelser og praksiser knyttet til barn og unges rett til brukermedvirkning når de mottar tjenester fra barnevernet, psykisk helsevern for barn og unge eller skolehelsetjenesten.

Knutepunkt for Recovery

KBT, Sagatun Brukerstyrt Senter, Vårres Regionale Brukerstyrte Senter, Bikuben Regionale Brukerstyrte Senter og ROM-Agder er i gang med arbeidet for å bli Knutepunkt for Recovery. Knutepunkt for Recovery vil være ressurs- og kompetansebase for recovery, som regionalt utgjør de fysiske sentra og nasjonalt utgjør et nettverk.

Tilgjengelighetsprosjektet

Nå er vi i gang med et omfattende arbeid knyttet til å oppsummere data fra 20 BSB undersøkelser i psykisk helsetjenester for å formulere anbefalinger til tjenester og styrke brukerrepresentanter med dokumentasjon på styrker og svakheter i ulike strategier for å møte brukernes behov.

Min stemme teller

Min Stemme Teller er et metodeutviklingsprosjekt med hensikt om å utvikle en metodikk for reell brukerinvolvering for gruppen barn og unge i en klient-, pasient- eller brukerposisjon. Problemstillingen er: Hvordan opplever brukere mellom 12 og 18 år sitt tjenestetilbud?