Nettverkssamling – Musikk som helseressurs for mennesker med rus- og psykisk helseutfordringer

Etablering av nettverk: En arena for erfaringsdeling

Studenter rundt bord

En arena for erfaringsdeling

Til tross for sterke anbefalinger, dokumentert effekt og gode brukererfaringer er det fortsatt få tilbud som inkluderer musikkorienterte praksiser for personer som har utfordringer knyttet til den psykiske helsen og/eller rus.

På bakgrunn av dette har NAPHA, Korus Midt, KBT, RIO, Mental helse og Namsos Kommune i fellesskap etablert prosjektet Levende veiledere der kommuner og spesialisthelsetjenester kan «låne» seg en person, en «levende veileder» med erfaringer fra utvikling av musikk-tilbud og etablering av stilling (er) for musikkterapeuter i rus – og psykisk helsearbeid.

Arbeidsgruppen for «Levende Veiledere» ønsker nå å etablere et nettverk med aktører som ønsker å komme i gang med eller allerede har kommet i gang med musikkterapi og/eller musikktilbud som helseressurs. For å utvikle nye ideer og finne strategier for hvordan vi kan styrke musikktilbudene, inviterer vi DEG til å tenke høyt sammen med andre aktører.

På inspirasjonswebinaret i mars, møtte vi mange engasjerte mennesker som ønsker å skape gode musikkorienterte tilbud.  Nå er vi glade for å kunne ta et steg videre i å danne nettverk.

Målet med samlingen er:

Vårt mål med dette webinaret er å skape et nettverk for aktører som tilbyr eller ønsker å tilby musikkterapi og musikktilbud innen rus og psykisk helse i Trøndelag. Et nettverk der man kan dele erfaringer, problemstillinger og bygge samarbeid.

Vi vil oppfordre hver aktør til å forberede et kort innlegg til webinarets første del, der man gir et innblikk i hvor hver enkelt aktør er i prosessen og hvor man har som mål å komme. I andre halvdel drøfter vi suksessfaktorer, utfordringer, nye ideer og strategier.

Program 27. august

11.30    Velkommen

11.35    Presentasjonsrunde

12.15    Pause

12.25    Erfaringer fra et musikktilbud ved Stjørdal DPS v/Eva Vist og Linda Hogstad

13.00    Pause

13.10    Gruppearbeid

  • Suksesshistorier
  • Hva er utfordringer og pådrivere i oppstarten av musikktilbud
  • Hva kan du ta med deg videre

13.40    Åpen post

  • Veien videre

Målgruppen for nettverksmøtet er:

Ledere og ansatte i både helse og kulturell sektor, samt brukere, pårørende og brukerrepresentanter som ønsker å delta sammen for å utvikle tilbud om musikkterapi og musikk som helseressurs i rus og psykisk helsearbeid.

Hvem passer den for?

Ledere og ansatte i både helse og kulturell sektor, samt brukere, pårørende og brukerrepresentanter som ønsker å delta sammen for å utvikle tilbud om musikkterapi og musikk som helseressurs i rus og psykisk helsearbeid.

Sandra Ingebretsen

Sandra Ingebretsen

er 30 år og bosatt i Namsos. Hun er utdannet musikkterapeut og tok sin master ved musikkhøgskolen i Oslo i 2015. Hennes hovedinstrument er sang og hun har studert fag som drama- og teaterkommunikasjon og spesialpedagogikk som en del av sin grunnutdanning.  Hun flyttet til Namsos etter endt utdanning og har der jobbet som musikkterapeut for Namsos kommune underlagt avdeling for forebyggende og helsefremmende tjenester. Sandra jobber nå som pedagog og musikkterapeut for Namsos kulturskole. Hun er også musikalsk ansvarlig for Namsos sitt Syng deg friskere-kor som ble etablert i et samarbeid med rus og psykisk helsetjeneste i 2017.

Erlend-Wormdahl-musikkterapeut-i-KBT

Erlend Daaland Wormdahl

jobber som musikkterapeut og teamleder ved Glimt Recoverysenter i Trondheim, et møtested for mennesker over 18 år som ønsker å være en del av et fellesskap uavhengig av interesse. Erlend er ansatt ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) som i dag driver Glimt Recoverysenter. I tillegg har Erlend jobbet med voksne med psykiske helseplager og rusmiddelavhengighet i ulike tilbud, både i privat og offentlig sektor. Han skrev masteroppgave om brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i musikkterapifeltet, og temaet har siden engasjert og motivert han.