Pågående prosjekter

Bruken av CHIME-modellen for å fremme mental helse Recovery i Norge

Ansvarlige: Karl Johan Johansen, Dagfinn Bjørgen og Anne Hirrich

Prosjektet er et samarbeid med Kings College London ved professor Mary Leamy. Overordnet mål for prosjektet er å utforske verdien av å bruke CHIME-modellen og recovery-tenkning, og ved hjelp av denne kunnskapen påvirke/ bidra til en økt/styrket recovery-orientert tilnærming i tjenester og organisasjoner, og slik  å forbedre innbyggernes mentale helse og trivsel ved å identifisere hva som fungerer, for hvem og i hvilke omstendigheter.

Min stemme teller

Prosjektleder: Juni Raak Høiseth

Prosjektmedarbeidere: Johanne Bakken Moe, Ellinor Elvrum Evensen og Liva Elvira Myrvold Nynes

Min Stemme Teller er et metodeutviklingsprosjekt med hensikt om å utvikle en metodikk for reell brukerinvolvering for gruppen barn og unge i en klient-, pasient- eller brukerposisjon. Problemstillingen er: Hvordan opplever brukere mellom 12 og 18 år sitt tjenestetilbud? Med mål å sørge for at barn og unge får formidlet sine erfaringer på et selvstendig grunnlag, tar prosjektet utgangspunkt i Bruker Spør Bruker-metoden, som tilpasses den unge målgruppen.

Unge voksne i alderen 18-23 år som har egenerfaring med bruk av psykiske helsetjenester har blitt rekruttert som prosjektmedarbeidere, og fått opplæring i Bruker Spør Bruker. Disse tar del i utforming av intervjuguide, og gjennomfører intervjuer med nåværende brukere av psykiske helsetjenester i alderen 12-18 år. Videre er de med i analysearbeid og oppsummering av funn i prosessrapporten, før de formidler funnene i presentasjon av rapporten på dialogkonferansen med tjenesten og prosjektets involverte. Her diskuteres funnene i evalueringen og hvordan de skal gripes an, før disse innspillene samles i en sluttrapport som leveres til tjenesten. Målet er å sikre at tjenesten kontinuerlig utvikler seg ut i fra barn og unges erfaringer og synspunkter. Ett år etter at prosjektet er ferdig, vil prosjektgruppa arrangere et møte med tjenesten for å følge opp endringsarbeidet.

Til nå har det blitt gjennomført tre evalueringer, og to til er i gang. Det startet i 2015 med pilotprosjektet i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) ved St. Olavs Hospital, og ble videreført i 2017 med evaluering av Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger. 2018-2019 ble det gjennomført en evaluering av Team barn og unge i Stangehjelpa. Våren 2019 startet vi en ny evaluering av BUP ved St. Olavs Hospital, hvor vi nå holder på med analyse og rapportskriving. Nå har vi nettopp startet evaluering av hjelpetiltak i barnevernstjenesten i Hemne og Snillfjord kommune og håper å komme i gang.

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Canada-Norge – Operasjonalisering av erfaringsdrevet innovasjon gjennom integrasjon av erfaringskonsulenter i helsevesenet

Prosjektledere: Dr. Gillian Muvale og Karl Johan Johansen

Medforskere: Fiona Wilson, Dr. Ken Deal, Dr. Nick Kates, Shaleen Jones, Dr. Ian Arnold, Dr. Chuck Cunningham, Lee Purins, Anne B. Plathe, Ingvild Musdalslien Kvisle og Christina Kildal

Styreledere: John Lee, Deborrah Sherman, Stella Ducklow, Frances Jewell, Patrick Mitchell, Eduardo Castro, Dagfinn Bjørgen, Torbjorn Mohn-haugen, Astrid Weber, Juni Høiseth og Ottar Ness

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) og the Health Leadership Academy, McMaster University er i gang med et forskningssamarbeid. Vi gjennomfører en studie for å kartlegge og sammenligne arbeidet til erfaringsmedarbeidere i landene, i første omgang  i spesialisthelsetjenesten/ved sykehus. Hensikten er å sammenligne hvordan rammevilkårene og erfaringene er med bruk av erfaringsmedarbeidere, samt hvordan opplæring for erfaringsmedarbeidere er organisert. Prosjektet er tenkt som et første skritt i et lengre samarbeid for å forske på og utvikle erfaringsmedarbeidernes arbeidsfelt. Vi har gjennomført intervjuer med både erfaringsmedarbeidere, deres arbeidsgivere og «policy makers» på feltet.

Prosjektet handler om «formalisert» eller «intensjonelt» erfaringskonsulentarbeid innen områder som utdannelse, arbeid, navigasjon i helsevesenets tilbud, systemisk støtte eller individstøtte (advocacy), forsterket bolig, tilgang på mat, internett, transport og andre hjelpemidler, recovery og antidiskriminerende arbeid. Grunnen til at vi har valgt å sammenligne Norge og Ontario, Canada er fordi de er sammenlignbare med tanke på sosioøkonomisk utvikling, fokus på recovery, og bruk av erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse- og rustjenester. Allikevel er det noen forskjeller mellom landene, slik som ulikt politisk klima og varierende støtte til implementering av erfaringsmedarbeidere.

I Ontario har man tatt for seg St. Joseph’s Healthcare Hamilton’s (SJHH) døgnpost, Assertive Community Treatment Teams (ACTT) og polikliniske programmer. I Norge har man undersøkt lignende tilbud, blant annet St. Olavs Hospital i Trondheim. Intervjuguidene har blitt skreddersydd til de tre ulike deltakergruppene, men alle intervjuene har handlet om temaer som erfaringer med erfaringsmedarbeidere, utfordringer og muligheter,  implementering og ledelse, effektene av arbeidsmiljø på integrering og fungering for erfaringsmedarbeidere.

Per nå er datainnsamlingen og analysen ferdig, og vi holder på med oppsummering og artikkelskriving. En artikkel fra prosjektet har blitt publisert i Healthcare Management Forum.

Tilgjengelighetsprosjektet

Prosjektleder: Dagfinn Bjørgen

Dette er et flerårig prosjekt. Bruker Spør Bruker har siden 1998 samlet erfaringer fra rundt 2000 brukere av ulike tjenester. I 2013 ble syntesen «Hva mener brukere av psykisk helsetjenester er en god tjeneste?» publisert i psykologtidsskriftet. Nå er vi i gang med et omfattende arbeid knyttet til å oppsummere data fra 20 BSB undersøkelser i psykisk helsetjenester for å formulere anbefalinger til tjenester og styrke brukerrepresentanter med dokumentasjon på styrker og svakheter i ulike strategier for å møte brukernes behov.

Samhandling om brukerdreven innovasjon og tjenesteutvikling i Trondheim Kommune

Prosjektledere: Karl Johan Johansen, Dagfinn Bjørgen og Ingvild M. Kvisle

Andre som er med i prosjektet fra KBT: Anne Ruth Benschop og Christina Kildal. Fra brukerpanelet: Frode Myhre, Silje Elisabeth Zahl Rusti, Michelle Penny Bradley Eilertsen og Espen Ødegaard

Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og KBT. Prosjektet omfatter tre av kommunens enheter: enhet for psykisk helse og rus, enhet for rustjenester og enhet for treffsted og botiltak psykisk helse. Målet for prosjektet er utvikling og beskrivelse av nye måter tjenestene kan samhandle om forbedring av arbeidsformer for å få en sterkere recovery-dreining, og med en sterkere oppmerksomhet på hva som hjelper og hva som oppleves virksomt fra brukeres ståsted. Kartleggingsfasen ble gjennomført i 2016-2017, med en Bruker Spør Bruker-undersøkelse i kommunen.

Vi har etablert et brukerpanel i Trondheim kommune. Panelet består av personer med brukererfaring fra ulike tjenester innen psykisk helse og rus. Panelet har brynet seg på hvilke tjenester som finnes i kommunen, og problemstillinger som tilgjengeligheten til tjenester. Arbeidet med brukerpanelet resulterte i en rapport som er publisert på våre nettsider, og presentert på en dialogkonferanse i 2017 sammen med BSB-rapporten.

I tillegg har vi blitt involvert i et mer omfattende arbeid med å kartlegge Trondheim kommunes tjenester innen psykisk helse og rus. Arbeidet består i å identifisere hvilke tilbud de tre forløpene fra “Sammen om mestring” har i kommunen, og om det er noen forløp/brukergrupper som er mettet eller har for lite tilbud. Arbeidet innebærer at vi møtes hver onsdag sammen med ledelsen for de tre enhetene innen psykisk helse og rus, samt Helse- og velferdskontoret og økonomikonsulenter. Vi tar for oss et tema for hver gang, blant annet har boliger og treffsteder vært oppe til diskusjon. KBT kommer med innspill med bakgrunn i hva gjennomførte Bruker Spør Bruker-prosjekter sier om brukeres erfaringer med de aktuelle temaene. Dette arbeidet begynte på slutten av 2017 og fortsatte inn i 2018. Et annet samarbeid vi deltok i var drøfting/workshops om organiseringen av vedtaksbaserte tjenester i kommunen. Kommunen har vurdert å i større grad ta i bruk teamorganisering for økt fleksibilitet, og for å bidra til at flere kan bo selvstendig i hjemmene sine framfor i bolig med base, og det ble KBT inkludert i arbeidet med.

Samarbeidet med Trondheim kommune fortsetter inn i 2021.

Knutepunkt for Recovery

Ansvarlige i KBT: Karl Johan Johansen og Dagfinn Bjørgen

Andre som er med i prosjektet fra KBT: Ingvild M. Kvisle og Silje M. Jørgensen

KBT, Sagatun Brukerstyrt Senter, Vårres Regionale Brukerstyrte Senter, Bikuben Regionale Brukerstyrte Senter og ROM-Agder er i gang med arbeidet for å bli Knutepunkt for Recovery. Knutepunkt for Recovery vil være ressurs- og kompetansebase for recovery, som regionalt utgjør de fysiske sentra og nasjonalt utgjør et nettverk. Prosjektet har følgende målsetting:

  • Anerkjennelse av at recovery er en personlig og sosial prosess.
  • Anerkjennelse og anvendelse av erfaringsbasert kunnskap.
  • Reell recovery for brukerne, god ressursutnyttelse for tjenestene og likeverdige samarbeidsprosesser.
  • God livskvalitet og en verdig livssituasjon for mennesker med psykososiale utfordringer.

Gjennom aktiviteter som undervisning, veiledning, kurs, verktøy og innsamling og formidling av erfaringskunnskap vil vi styrke enkeltpersoner og grupper, forebygge stigmatisering og utenforskap, og fremme menneskerettigheter, verdige levekår og økt deltakelse for alle. Vi vil bistå og samarbeide med brukerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, kompetansemiljøer, kommuner og helseforetak for å bidra til at erfaringskunnskap legges til grunn for recoverybaserte tjenester og praksiser.

Det har blitt utarbeidet en egen nettside: www.recoveryknutepunkt.no. I 2018 ble det gjennomført en workshop i Knutepunkt for Recovery, hvor aktuelle samarbeidspartnere var invitert inn for å diskutere hva som bør være innhold i og oppgaver for Knutepunktene.

Prosjektperioden er avsluttet med en rapport, men arbeidet skal videreføres som en del av sentras ordinære arbeid.

Nå jobber recovery knutepunkt med å organisere en nasjonal konferanse for recovery i samarbeid med NAPHA  og  Erfaringssentrum. Målet er en konferanse høsten 2021, og med på laget er en rekke organisasjoner innen psykisk helse- og rusfeltet.

Barn, unge og brukermedvirkning – en forstudie av profesjonelle aktørers forståelser 

Prosjektleder: Bente Hasle

Medforskere: Betina Haug Olson, Juni Raak Høiseth, Aida Tesfai og Rigmor Dyrnes

Dette er et forskningsprosjekt i samarbeid med førsteamanuensis i sosialfag Bente Hasle ved Institutt for sosialfag ved Høgskulen i Volda og Mental Helse Ungdom. Vi ønsker å belyse ulike forståelser og praksiser knyttet til barn og unges rett til brukermedvirkning når de mottar tjenester fra barnevernet, psykisk helsevern for barn og unge eller skolehelsetjenesten. En overordnet målsetting er å utvikle praksis slik at denne retten i større grad realiseres. Flere brukerorganisasjoner har også bidratt i utviklingen av prosjektet fordi de er sterkt interessert i at barns rettigheter styrkes innenfor de ulike tjenestene.

I første delprosjekt “profesjonelle aktørers forståelser” er det gjennomført fokusgruppeintervju med ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, barnevernet og skolehelsetjenesten om ulike forståelser og praksiser omkring barn, unge og brukermedvirkning. KBT har en sentral rolle i intervjuene, analysene av materialet og artikkelskriving. Det skal skrives to artikler om funnene i løpet av 2019, og det tas sikte på å sende den inn til Fontene Forskning innen mai. I andre delprosjektet «Ungdom med ADHD gir gode råd til hjelpere» har 19 ungdommer bidratt med innspill om forutsetninger for realisering av retten til medvirkning gjennom to dialogsamlinger. Materialet er utgangspunkt for en intervjuguide til bruk i hovedprosjektet. Fire av ungdommene fra dialogsamlingene har deltatt i utformingen av guiden. Denne er videreutviklet sammen med andre ungdommer med brukererfaring, primært fra KBT.

Vi har også begynt planlegging av hovedprosjektet som vil omhandle “den gode barnesamtalen”, hvor vi gjennom analyse av opptak av samtaler med barn/unge i BUP, barnevern og skolehelsetjeneste skal undersøke hva som utspiller seg når profesjonelle mener de får frem barnets eget perspektiv og realiserer retten til medvirkning. I etterkant vil Juni og Christina gjennomføre intervjuer med barna/ungdommene for å få frem deres eget perspektiv.

Kulturutvikling ved pasientinvolvering

Ansvarlig i KBT: Anne Hirrich (tidligere ansv: Anne B. Plathe) og Dagfinn Bjørgen

Våren 2018 har KBT inngått et samarbeid med avdelingsoverlegen ved St. Olavs Hospital avdeling Østmarka. Prosjektet går ut på å utvikle en metode for refleksjonsgrupper mellom tvangserfarere og de ansatte ved avdelingen, med mål om å gi pasientene muligheten til å være med på å skape kulturendring gjennom dialogiske prosesser. Som del av prosjektet har Østmarka mellom mai og desember 2018 stilt opp med et kontor på avdelingen, som KBT har brukt til kontordager to dager i uken for å komme i kontakt med aktuelle pasienter. Prosjektet videreføres i 2020 med intervjuer med pasienter og KBTs deltakelse på evalueringssamtaler etter bruk av tvang.

Samarbeid med Nidaros DPS og NTNU – Pasienter og pårørendes alternativer til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) – en kvalitativ undersøkelse blant pasienter og pårørende ved Nidaros DPS

Ansvarlige i KBT: Dagfinn Bjørgen og Ingvild M. Kvisle

Sommeren 2018 har KBT i samarbeid med Nidaros DPS begynt å skissere et prosjekt som omhandler reduksjon av tvang og utfordringer knyttet til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD). Overordnet mål for prosjektet er å finne ut hva pasienter underlagt TUD/pårørende mener fungerer godt, bør forbedres eller hva som kan være alternativet til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. Vi har hatt et par styringsgruppemøter, og har nå også koblet Marit By Rise på prosjektet som veileder. Prosjektet vil fortsette videre ut 2020.

Tilhørighetens betydning for psykisk helsefremming på arbeidsplassen

Ansvarlige i KBT: Juni Raak Høiseth

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom PhD-stipendiat Olav Tangvald-Pedersen ved Universitetet i Sørøst-Norge og KBT, der Juni Raak Høiseth deltar som medforsker. Prosjektet har vært pågående i flere år, og det arbeides nå med ferdigstilling av artikkel.

Veiledning for erfaringskonsulenter

Ansvarlige i KBT: Maya Blomström

Andre som er med i prosjektet fra KBT: Karl Johan Johansen og Anne Hirrich samt erfaringskonsulenter Marthe Siira og Ingelin Anderssen

Erfaringskonsulentene som er ansatt gjennom KBT får gruppebasert veiledning ca. 1 gang i måneden, i tillegg til eventuell veiledning på arbeidsplassen. Vår gruppebaserte veiledning er basert på felles refleksjon om felles problemstillinger.

Vi ønsker at denne veiledningen både skal kunne handle om spesifikke temaer som recovery og profesjonalitet, slik at man kan reflektere sammen om det, i tillegg til at de kan snakke om arbeidshverdagen sin og diskutere problemstillinger de kommer borti. Flere erfaringskonsulenter i Trondheimsområdet som ikke er ansatt hos oss har deltatt på denne veiledningen, blant annet fra Levanger kommune, Lade behandlingssenter og RVTS.

Evaluering av bolig og mestringsteam Trondheim kommune

Prosjektleder: Ingvild M. Kvisle

Vi ble mot slutten av 2018 hyret til å gjøre en Bruker Spør Bruker-undersøkelse i Trondheim kommune. De som skulle intervjues var henholdsvis personer som bor i botilbud, personer som bruker mestringsteam, og personer som har flyttet fra botilbud og i dag kun bruker mestringsteam. Mestringsteam er et ambulerende team som jobber med å bistå personer som skal flytte fra botilbud til egen bolig, og for å hjelpe folk slik at de unngår å måtte flytte til bolig i utgangspunktet.

Prosjektet tar for seg personenes opplevelse av recovery og styring i eget liv, og går inn i et større arbeid av Ottar Ness om recovery blant både brukere og personale i kommunalt botilbud.