Visjon

Vår visjon er

Erfaring og fag i likeverdig dialog for bedre tjenester

Vi løfter brukerstemmen

Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling har som mål å fremme brukernes erfaringer i tjenester, utdanning, forskning og fagutvikling. Vi ønsker å være ledende i å utvikle prosjekter hvor brukernes erfaringer er kunnskapsgrunnlaget. Vår oppgave er å styrke brukere i det at egen erfaring kan være grunnlag for kunnskap og endring av vilkår for å leve med, og få hjelp for psykiske problemer og rusproblemer. Vi mener at deres erfaringsbaserte kunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap i utviklingen av helsetilbud.

For å muliggjøre dette arbeider vi på ulike måter:

  • Evalueringer av helsetjenester, hvor KBT i den forbindelse er kompetansebase for metoden Bruker Spør Bruker
  • Nyskaping (innovasjon) med utgangspunkt i brukeres erfaringer
  • Brukerrelaterte forskningsprosjekter i samarbeid med forskningsinstitusjoner
  • Samling, dokumentasjon og spredning av kunnskap om brukeres erfaringer

Slik vil vi styrke brukere og brukerorganisasjoner i samspillet med tjenesteytere og offentlige myndigheter. Vi samarbeider med kommuner, brukerorganisasjoner og helseforetak om prosjektutvikling for å fremme målet vårt. For å spre kunnskap samarbeider vi med NAPHA (Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid i kommunene), Erfaringskompetanse (Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse) og de andre brukerstyrte sentra.

Vi har fire hovedsatsingsområder:

  • Brukermedvirkning for voksne
  • Brukermedvirkning for barn og unge
  • Brukermedvirkning i arbeid og rehabilitering
  • Brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.

Vi har hovedkontor i Trondheim og jobber med lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter.

Bakgrunn

KBT er et sosialt entreprenørskap som er grunnfinansiert som regionalt brukerstyrt senter for region Midt-Norge på bakgrunn av mål og oppdrag fra Helsedirektoratet. Senteret ble opprettet i begynnelsen av 2006.

Senteret er etablert av tre brukerorganisasjoner: Mental Helse i Midt-Norge, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), og Voksne for Barn. I tillegg er NTNU, Høyskolen i Sør-Trøndelag og St. Olavs hospital styrerepresentert i KBT.

I Stortingsproposisjon 1 (2009-2010) blir det anført at; “Det er viktig å øke brukernes kunnskap, slik at de kan stille krav til tjenestene og være pådrivere i tjenesteutviklingen. Samtidig må brukerkunnskap gyldiggjøres og formidles for å bidra til reell brukermedvirkning.” KBT har som målsetting å følge opp stortingets intensjoner, og er en sentral aktør i arbeidet med å sette søkelys på brukermedvirkning på nasjonal basis.