Innovasjon og samskaping

Sosial innovasjon, sosialt entreprenørskap og tjenesteutvikling innen psykisk helse og rus er en sentral satsing for KBT. Vi utvikler metoder for samskaping og brukerdreven innovasjon, og har samarbeidet med flere kommuner om dette. Ta gjerne kontakt for samarbeid.

Det er et stort behov for nyskaping og innovasjon i helse- og velferdstjenester, for å dekke dagens og morgendagens behov. Gode innovasjonsprosesser bygger på gode dialoger. Ofte er det nødvendig å utvikle nye forståelser av hverandres roller, ansvar og forventninger.

Sosial innovasjon er utvikling av nye strategier, konsepter og ideer som oppfyller sosiale behov og formål. De løser problemer, utvider og styrker det sivile samfunnet.

Brukerdrevne innovasjonsprosesser

KBT har utviklet en metode for samskaping; brukerdrevne innovasjonsprosesser. Metoden innebærer at det opprettes et brukerpanel, hvor brukerne av en tjeneste diskuterer problemstillinger og kommer med løsningsforslag. Sentralt i vår modell er jevnlig dialog mellom brukere og tjenesten.

«Brukerkompetanse» eller «erfaringskompetanse» er viktige begrep i denne sammenheng. Den som mottar en tjeneste over tid opparbeider seg kunnskap om hva tjenesten består i og hvordan den fungerer, samt om den imøtekommer enkeltindividers behov. Denne kompetansen er viktig for videre utvikling av tjenestene. Brukerne kan i et slikt perspektiv ses på som en del av selve organiseringen av en tjeneste. For å utvikle tjenestene må brukernes kompetanse og tjenestenes utforming og innhold nærme seg hverandre.

KBT ønsker å styrke brukerne til å formidle sine kunnskaper i innovasjonsprosesser, samt å påvirke tjenesteapparatet til å lytte mer til brukernes erfaringer.

Et brukerpanelet startes gjerne i forbindelse med en Bruker Spør Bruker-undersøkelse. På den måten kan brukerpanelet drøfte funnene i undersøkelsen og bruke dem i sitt arbeid.

I samskaping er brukeren/pasienten en aktiv deltaker som er med på å skape verdi sammen med tjenesten. Brukerens rolle blir dermed langt mer aktiv enn hva den har vært tidligere, og organisasjonene må være innstilt på å samarbeide med brukerne. God dialog, informasjonstilgang og transparens må ligge til grunn for at man kan lykkes med samskaping.