Logo KBT (bilde)

VISJON

Erfaring og fag i likeverdig dialog for bedre tjenester
Vi løfter brukerstemmen

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) er en ideell stiftelse som jobber for å løfte fram brukerstemmen i spørsmål om helse og velferd. Vi ønsker å være ledende i å utvikle prosjekter hvor brukernes erfaringer er kunnskapsgrunnlaget. Målet vårt er å fremme brukernes erfaringer i tjenester, utdanning, forskning og fagutvikling.

Vår oppgave er å styrke brukere i det at egen erfaring kan være grunnlag for kunnskap og endring av vilkår for å leve med, og få hjelp for psykiske problemer og rusproblemer. Vi mener at erfaringsbasert kunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap i utviklingen av helsetilbud.

 

Hovedsatsingsområder

Brukermedvirkning

  • for voksne
  • for barn og unge
  • i arbeid og rehabilitering
  • i forskning og fagutvikling

Hvordan jobber vi?

Målet er å styrke brukere, brukermiljøer og brukerorganisasjoner i samspillet med tjenesteytere og offentlige myndigheter. For å få til det, jobber vi på flere måter.

Vi samarbeider med kommuner, brukerorganisasjoner og helseforetak for å fremme målet vårt. For å spre kunnskap samarbeider vi med NAPHA (Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid i kommunene), KoRus Trøndelag og flere andre nasjonale kompetansesentre.

I samarbeidet med regionale brukerstyrte sentre har vi etablert Recovery knutepunkt.

Erfaringskompetanse (Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse) er også en samarbeidskanal for spredning av kunnskap.

 

Hva gjør vi?

  • Brukerstyrte evalueringer av helsetjenester og sosialtjenester, hvor KBT i den forbindelse er kompetansebase for metoden Bruker Spør Bruker.
  • Dialogmøter, prosessledelse og brukerpaneler for å skape en likeverdig dialog.
  • Samling, dokumentasjon og spredning av kunnskap basert på brukeres erfaringer og hvilke konsekvenser det vil ha for tjenestene
  • Nyskaping (innovasjon) med utgangspunkt i brukeres erfaringer
  • Samarbeid med forskningsmiljøer om forskningsprosjekter med fokus på subjektet/erfaringen danner utgangspunkt for kunnskap.