Logo KBT (bilde)

VISJON

Erfaring og fag i likeverdig dialog for bedre tjenester
Vi løfter brukerstemmen

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) er en ideell stiftelse og et Regionalt Brukerstyrt Senter som jobber for å løfte fram brukerstemmen i spørsmål om helse og velferd. Vi ønsker å være ledende i å utvikle prosjekter hvor brukernes erfaringer er kunnskapsgrunnlaget. Målet vårt er å fremme brukernes erfaringer i tjenester, utdanning, forskning og fagutvikling.

Vår oppgave er å styrke brukere i det at egen erfaring kan være grunnlag for kunnskap og endring av vilkår for å leve med, og få hjelp for psykiske problemer og rusproblemer. Vi mener at erfaringsbasert kunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap i utviklingen av helsetilbud.

 

Hovedsatsingsområder

Brukermedvirkning

  • for voksne
  • for barn og unge
  • i arbeid og rehabilitering
  • i forskning og fagutvikling

Hvordan jobber vi?

Målet er å styrke brukere, brukermiljøer og brukerorganisasjoner i samspillet med tjenesteytere og offentlige myndigheter. For å få til det, jobber vi på flere måter.

Vi samarbeider med kommuner, brukerorganisasjoner og helseforetak for å fremme målet vårt. For å spre kunnskap samarbeider vi med NAPHA (Nasjonalt senter for psykisk helsearbeid i kommunene), KoRus Trøndelag og flere andre nasjonale kompetansesentre.

I samarbeidet med regionale brukerstyrte sentre har vi etablert Recovery knutepunkt.

Erfaringskompetanse (Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse) er også en samarbeidskanal for spredning av kunnskap.

 

Hva gjør vi?

  • Brukerstyrte evalueringer av helsetjenester og sosialtjenester, hvor KBT i den forbindelse er kompetansebase for metoden Bruker Spør Bruker.
  • Dialogmøter, prosessledelse og brukerpaneler for å skape en likeverdig dialog.
  • Samling, dokumentasjon og spredning av kunnskap basert på brukeres erfaringer og hvilke konsekvenser det vil ha for tjenestene
  • Nyskaping (innovasjon) med utgangspunkt i brukeres erfaringer
  • Samarbeid med forskningsmiljøer om forskningsprosjekter med fokus på subjektet/erfaringen danner utgangspunkt for kunnskap.
Bilde - FNs bærekraftsmål - ikoner

Hvordan bidrar KBT til FN sine bærekraftsmål?

Som en ideell stiftelse innen helse og velferd, bidrar vi også i arbeidet rundt FNs bærekraftsmål.  Ifølge FN er målene

“verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene”.  

Vårt arbeid bidrar inn mot flere av de sosiale målene. Ved å jobbe for å løfte fram erfaringskunnskapen fra dem som benytter, eller har benyttet ulike helse- og velferdstjenester, håper vi å bidra til mindre ulikhet i samfunnet. Når vi jobber for brukermedvirkning, jobber vi også for å motvirke en “oss og dem”-holdning. Mange av kursene og arrangementene våre har en bred målgruppe nettopp av denne grunnen.  

En måte å få økt erfaringskompetanse direkte inn i tjenestene, er bruk av erfaringskonsulenter. KBT har blant annet samarbeidet med Trondheim kommune om å få erfaringskonsulenter inn i kommunens psykisk helse- og rusarbeid. Pilotprosjektet var vellykket, og kommunen har nå erfaringskonsulenter integrert i flere tjenester. Etter hvert ble også KBT Fagskole etablert, som siden 2020 har tilbudt høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter.   

Ved å jobbe med å løfte fram brukerstemmen, ønsker vi også å bidra til mindre stigma mot mennesker som har opplevd utfordringer innen psykisk helse og/eller rus. Det er viktig både i bekjempelsen av fattigdom (bærekraftmål 1) og ulikhet. For eksempel kan stigma hindre en potensiell arbeidsgiver å se ressursene en arbeidssøker faktisk har.  

 

Recovery

KBT arbeider ut fra en recoverytenkning. Recovery innebærer blant annet at du skal kunne leve et meningsfylt liv, uavhengig av psykososiale utfordringer. Vi er opptatt av å se ressursene til folk, heller enn diagnoser. Gjennom nettverk, samarbeid, kurs og formidling ønsker vi å spre kunnskap om recovery. Ved å jobbe ut fra recoveryfilosofien, kan vi bidra til bærekraftsmål 3 – God helse og livskvalitet. 

Jobbe for mindre ulikhet i samfunnet

FNs 10. Bærekraftsmål handler om mindre ulikhet – å redusere ulikhet i og mellom land.  

Også her er vårt arbeid for brukermedvirkning og Recovery relevant. Spesielt når det kommer til følgende mål:  

“10.2) 

Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status 

10.3) 

Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet”  

Gjennom blant annet Knutepunkt for Recovery og Nasjonal konferanse for Recovery, jobber vi sammen med flere aktører i landet rundt mål om økt fokus på menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus.  

Se oversikt over hvordan Norge ligger an på de ulike bærekraftsmålene her