- Vår historie fra 1997 til i dag

1997

Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring

Pilotprosjektet “Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring” starter, med finansiering fra Helse- og Sosialdepartementet.

Bruker Spør Bruker-metoden blir prøvd ut for første gang. Ideen kommer av at brukerrepresentanter opplever at deres meninger ikke blir tatt på alvor. Fram til prosjektets slutt i 2000 blir det gjennomført 165 brukermøter ved sju tjenestesteder. 500 brukere deltar.

 

 

 

2006

Brukerstyrt senter Midt-Norge

Som et ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse blir Brukerstyrt senter i Midt-Norge startet som et prosjekt i Mental Helse Sør-Trøndelag. Involvert i etableringen er brukerorganisasjonsmiljøene Mental Helse, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse, Voksne for Barn , HiST og St. Olavs Hospital.

Målet er å støtte opp om brukermedvirkning og brukerstyrking. Senteret skal bidra til at brukererfaringer blir tatt i bruk som kunnskap i tjenesteutvikling. Det er sentralt å videreføre Bruker Spør Bruker-metoden.

2006-10

Brukerstyrt senter vokser

Brukerstyrt utvikler seg videre. Senteret får raskt et samarbeid med brukerorganisasjoner, kommuner, helseforetak, og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Vi gjennomfører evalueringer, setter brukerperspektivet på dagsorden, og samarbeider med forskningsinstitusjoner om gjennomføring av brukerinvolverte forskningsprosjekter. Det er aktive år med mange prosjekter.

 

 

 

2011

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT

Den 26.11.2011 på Ersgard, Stjørdal, blir Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT stiftet. Vi er nå en ideell stiftelse med eget organisasjonsnummer. Samme år flytter organisasjonen inn i nye lokaler i Kjøpmannsgata, med større areal og mulighet til å avholde møter og mindre kurssamlinger.

2012

Bruker Spør Bruker-evaluering av Familieambulatoriet, Helse Nord-Trøndelag

Vår Bruker Spør Bruker-evaluering av Familieambulatoriet publiseres. Et stort og viktig oppdrag fra Helse Midt-Norge. Resultatene av undersøkelsen blir brukt i Stortingsmelding 30 (2011 – 2012) Se Meg! – En helhetlig rusmiddelpolitikk. Skussmålene fra brukerne er så gode at Familieambulatoriet-satsingen blir videreført andre steder i landet.

 

 

 

2013

Erfaringskonsulenter i ACT og PART

KBT starter et samarbeid med PART- og ACT-teamene ved Nidaros DPS og Tiller DPS for å prøve ut ansettelser av erfaringskonsulenter. Arbeidet gir nyttige erfaringer, og erfaringskonsulentene formidler håp og mestringsstrategier til mange pasienter/brukere.

2014

Dialogmøter i kommuner

Vi starter dialogmøter med kommuner, hvor brukere, ansatte og ledelse diskuterer hvordan brukermedvirkningen fungerer i deres kommune. Satsingen bidrar til å fremme brukerrepresentanter og organisasjonenes posisjon i kommunene. KBT får tilbakemeldinger om at vi får kommunene til å sette brukerinvolvering og tjenesteutvikling på dagsorden. Initiativet blir svært positivt mottatt.

 

 

 

2015

KS og Min stemme teller

Vi publiserer vår evaluering av KS’ læringsnettverk for gode pasientforløp for personer med psykiske problemer og/eller rusproblemer, hvor vi har sett nærmere på hvorvidt man lykkes med brukermedvirkning og brukerinvolvering.

Samme år kommer første Min stemme teller-rapport ut. Gjennom satsingen Min stemme teller prøver vi ut Bruker Spør Bruker for barn og unge. Samarbeidspartnere er BUP St. Olavs, Redd Barna Region Midt og Mental Helse Ungdom.

2016

Erfaringskonsulenter i Trondheim kommune

Vi starter opp prosjektet «Erfaringskonsulenter i kommunalt psykisk helse og rusarbeid». Erfaringskonsulentene jobber i boliger, treffsteder og oppsøkende virksomheter innen psykisk helse og rus i Trondheim kommune. KBT har formelt arbeidsgiveransvar for erfaringskonsulentene for å sikre tilhørighet til et brukermiljø.

I 2020 tar Trondheim kommune over det formelle arbeidsgiveransvaret, og erfaringskonsulenter er en permanent ordning i kommunen den dag i dag.

 

 

 

2017

Ny profil og logo

Etter en lengre prosess får KBT ny logo. Vi slutter samtidig å bruke "Midt-Norge" etter navnet vårt.

Logoen illustrerer forskjellige perspektiver av en sak som bringes sammen. Den symboliserer det å se en sak fra ulike vinkler, og de mange dialoger som kan føres og som fører til utvikling.

Vi jobber med videreutvikling av Bruker Spør Bruker. Modeller for brukerdreven innovasjon og brukerpanel prøves ut i flere kommuner.

2018

Bruker Spør Bruker er 20 år

Det er nå gjennomført over 60 prosjekter etter Bruker Spør Bruker-metoden. Tema for evalueringene har vært brukeres erfaringer med sykehus, DPS og kommunale tjenester for rus og psykisk helse, men også arbeidstreningstilbud, revmatologiske tilbud og tidlig intervensjonstilbud.

Av konkrete kvalitetsforbedringstiltak som har fremkommet, kan vi nevne alt fra fysisk skjerming av telefonbokser og flytting av ekspedisjonsluke for sosialtjenesten i kommunen, til endring av rutiner i forbindelse med innleggelse. BSB har også bidratt til holdningsendringer gjennom dialogkonferansene som gjennomføres.

 

 

 

2019

GLIMT Recoverysenter åpner dørene

Vi vinner et anbud fra Trondheim kommune og starter opp et treffsted i Heimdal sentrum. Treffstedet får navnet GLIMT Recoverysenter og er et møtested på Heimdal for mennesker som er over 18 år, som ønsker å være en del av et fellesskap uavhengig av interesse. Deltakerne kan selv bestemme hvordan de vil bruke Glimt.

I 2020 utvider vi med GLIMT Ung - et kveldstilbud hvor ungdom kan drive med kreative prosjekter, lære noe nytt eller finne noen å snakke med.

2020

KBT Fagskole

Vi får tilsagn fra NOKUT til å starte en fagskole og tilby studiet "erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid". Målet med utdanningen er å kvalifisere personer som selv har mottatt helse- og velferdstjenester innen psykisk helse og rus til å jobbe som erfaringskonsulenter.

Ideen om fagskolen kommer i stand etter møter med flere andre som jobber med opplæring for erfaringskonsulenter, både i Skottland, Sverige, Wales og Canada. Tanken er å tilby en form for opplæring som er mer omfattende og grundig enn enkeltstående kurs, og som er meritterende i videre utdanningsløp.

På grunn av Covid-19 blir vårt første kull, som starter høsten 2020, for det meste nettstudenter.

Samme år flytter vi inn i nye lokaler i Sorgenfriveien 9.

 

 

 

2021

Konferanse om brukermedvirkning i FoU

I samarbeid med Rådet for psykisk helse, Høgskolen i Innlandet og FoU-avdelingen ved Vestre Viken HF, arrangerer vi en nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. høsten 2021 Der blir det opprettet et arbeidsutvalg som blant annet skal få i gang et nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.

2022

Nasjonal konferanse for Recovery

Etter lang tid med utfordringer knyttet til Covid-19, blir endelig den første av 10 nasjonale konferansen for Recovery gjennomført. Hovedarrangørene bak den første konferansen er de Regionale Brukerstyrte Sentrene, NAPHA og Erfaringssentrum. I tillegg har en rekke organisasjoner og aktører stilt seg bak konferansen som samarbeidspartnere.

Med konferansen ønsker vi å skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus.