Dialogmøter i kommuner

KBT er opptatt av kommunene – særlig har vi et fokus på kommunene i Midt-Norge. Vi ønsker å være en ressurs og en kilde til kunnskap erfaringer. Derfor har vi gjennom flere år tilbudt dialogmøter for kommunene. Det innebærer at vi reiser rundt og besøker kommuner i hele Midt-Norge. Vi ønsker å skape en dialogarena for å snakke om temaer som recovery, brukermedvirkning og brukerinvolvering eller andre temaer som kommunene synes er relevante og viktige.

På møtene deltar både ledelsen i kommunen, personer som jobber innen helse- og sosial, ansatte i NAV, personer med brukererfaring/brukere av kommunens tjenester, interesse-/brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter. Vi opplever at kun noe så enkelt som å bringe folk sammen og gi folk en anledning til å snakke sammen over bordet kan være et steg i riktig retning for bedre samarbeid.

Dialog kan føre til ny kunnskap og ny giv

Vi har opplevd at det at vi kommer utenfra kan være en positiv kraft og push for å få snakket om ting som er viktige, og en ny giv for å realisere brukermedvirkning i kommunene. I tillegg er det svært nyttig for oss i KBT å oppdage gode eksempler på hvordan ting kan løses.

I en kommune hadde man mange gode eksempler på samarbeid mellom organisasjonslivet, og kommunen. Dialogmøtet ga en ny giv til å etablere et brukerråd. I en annen kommune oppdaget vi at kommunen gjennomførte individuelle samtaler med absolutt alle elever på ungdomsskolen, og igjen med de samme elevene på videregående. De mente at dette bidro til mindre fravær og drop out blant elevene, og at de fikk fanget opp flere. Dette gir oss gode eksempler som vi kan bringe videre som ideer og løsningsforslag.

Dialogmøter tilpasset til behov

Vi i KBT henvender oss til kommuner for å tilby dette opplegget, og det kan tilpasses kommunenes ønsker og problemstillinger. Enten det er at man har en spesiell satsing, eller står oppe i et endringsarbeid. Kommuner er også velkomne til å kontakte oss direkte for å få til et dialogmøte.

Bilde fra et dialogmøte
Vi ønsker å være en sparringspartner for kommuner i hele Midt-Norge. Her er vi på besøk i Ålesund i 2023, hvor det kom opp flere gode diskusjoner. (Foto: Silje Margrethe/KBT)