Bruker Spør Bruker (BSB)

Logo Bruker Spør Bruker (bilde)

Bruker Spør Bruker ble utviklet for å involvere brukere i arbeidet med å oppnå kvalitetsforbedringer av ulike tiltak innen helse- og sosialfeltet. Metoden er en kvalitativ tilnærming til innsamling og dokumentasjon av brukeres erfaringer og har en dialogbasert tilnærming.

Tidligere brukere av et helsetilbud får opplæring og tilegner seg kompetanse i en fokusgruppemetode. Deretter engasjeres de til å intervjue tjenestemottakere om deres erfaringer og opplevelser. Resultatene fra disse intervjuene blir grunnlag for dialogmøter mellom tjenesten og brukerne, med den hensikt å oppnå en felles virkelighetsforståelse, og avdekke muligheter til forbedring. BSB-undersøkelser kan variere i omfang, målgruppe og problemstilling, og de er blitt gjennomført i kommuner, bydeler, helseforetak, ambulante team og treffsteder over hele landet.

KBT har vært regional kompetansebase for Bruker Spør Bruker (BSB) siden 2005. Metoden ble utviklet av Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund gjennom prosjektet «Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring» fra 1997 til 2000 (Alm Andreassen og Grut, 2001; Bjørgen, Westerlund og Nilsen, 2001).

Metode med fire trinn

Bruker Spør Bruker-metoden gjennomføres i 4 trinn (Westerlund 2021; Steinsbekk, Westerlund, Bjørgen og Rise (2013).

  1. Det utarbeides problemstillinger for evaluering i samarbeid med tjenesten. Tjenesten legger til rette for undersøkelsen ved forankring i egen organisasjon, rekruttering av deltakere og praktisk tilrettelegging for gjennomføring av intervjuer.
  2. Det gjennomføres gruppe- og individuelle intervjuer med brukere om deres erfaringer med tjenesten.
  3. Analysen av intervjumaterialet presenteres i en prosessrapport som brukes i en dialogkonferanse hvor tjenesterepresentanter og brukere invitert av tjenesten møtes for å diskutere og validere de foreløpige funnene. Samtidig er dialogkonferansen en fortsettelse av datainnsamlingen ved at nye vinklinger og fokus som kommer frem innarbeides i sluttrapporten.
  4. Sluttrapporten, som består av oppsummerende tekst og illustrerende sitater, er en omforent beskrivelse av hvordan tjenesten oppleves.

Uavhengighet, dialog og tydelig brukerperspektiv

Ved at man intervjues av noen med lignende erfaringer som en selv vil relasjonen mellom forsker og informant ta en annen form enn den som oppstår under en tradisjonell evaluering. Der en ordinær intervjuer/prosessleder lett blir knyttet til den tjenesten som evalueres, eller blir oppfattet som en del av tjenesten, vil en ekstern intervjuer med brukererfaring lettere markere en uavhengighet til tjenesten (Bjørgen og Westerlund, 2009; Husom Løken m.fl, 2010). Lav terskel for deltagelse fra brukerne er en viktig forutsetning for at man når målgrupper som vanligvis ikke deltar i brukerundersøkelser.

Konkrete tilbakemeldinger på egen praksis, tydeliggjøring av brukerperspektivet i tjenesten og bedret dialog med brukerne er noen av de viktigste motivasjonene for at tjenester benytter metoden, ifølge evalueringer som er gjort av metodikken (Alm Andreassen og Grut, 2001, Hyrve og Johansen, 2008, Husom Løken, 2006). Vi gjennomfører spørreundersøkelser etter dialogkonferansene i hvert prosjekt.

Tilbakemeldinger og evaluering av metoden

Opp gjennom årene har det kommet mange tilbakemeldinger på metoden. Noen av dem er:

 «Jeg tror BSB bidrar til at brukererfaringen høres, tas alvorlig og kan få betydning for utforming av tilbud»

«Det er ein svært god måte å få fram brukaren sine behov. Ein fin korreks til etablerte tenester»

«Konseptet Bruker Spør Bruker synes for meg som svært konstruktivt ifht. å finne frem til løsninger på problemstillinger som er vanskelige for alle parter, eks. tvang. Likemannsprinsippet er med på å fjerne hierarkisk tilnærming og fremme ærlige svar fra pasienter. Dette trenger helsevesenet.»

 

Det er gjort tre eksterne evalueringer av Bruker Spør Bruker-metoden. I 2001 kom rapporten ”Brukermedvirkning som endringsmekanisme”, fra følgeevalueringen gjort av Sintef Unimed/Arbeidsforskningsinstituttet (Andreassen og Grut, 2001). I 2007 utgav Rådet for Psykisk helse rapporten ”Undring og dialog” fra en etterevaluering av Bruker Spør Bruker-gjennomføring i Stange. TISIP Stiftelsen har gitt ut rapporten ”Evaluering av Bruker Spør Bruker i Oslo Kommune” i 2008.

For mer informasjon, se prosjekter.

Kurs om Bruker Spør Bruker

Vi har to typer kurs i BSB. Innføringskurset i Bruker Spør Bruker gir deg et innblikk i metoden gjennom foredrag, diskusjon og gruppearbeid i form av caseoppgaver og rollespill.

Prosesslederkurset er mer omfattende, hvor du får opplæring gjennom et konkret prosjekt. Disse kursene er dermed avhengig av både konkrete prosjekter som egner seg til opplæring og ressurser til å følge opp kursdeltakerne. Derfor arrangerer vi disse kursene sjeldnere.

Litteratur om metoden

Andreassen, Tone Alm og Lisbet Grut (2001) “Brukermedvirkning som endringsmekanisme. Evaluering av en modell for kvalitetsforbedring i psykisk helsevern gjennom tilbakeføring av brukererfaringer”. Sintef Unimed/Arbeidsforskningsinstituttet.

Hyrve, Geir og Johansen, Karl Johan (2008) Evaluering av Bruker Spør Bruker i Oslo. Om å være fotball i systemet. Sluttrapport, TISIP Stiftelsen. (PDF)

Løken, Kårhild Husom, Dagfinn Bjørgen, Bjørg Kaspersen og Heidi Westerlund(2006) Undring og dialog – hvordan kan brukerundersøkelser være et verktøy for å involvere brukerne og deres organisasjoner i kvalitetsutvikling i en kommune? Rådet for psykisk helse. (PDF)

Steinsbekk, Aslak, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen og Marit By Rise (2013) Hvordan beskriver brukere av psykiske helse- og sosialtjenester et godt tjenestetilbud? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side 2-5

Bjørgen, Dagfinn og Heidi Westerlund (2009) KAP 9 Erfaringer som evaluatør med brukererfaring. I boka: Medforskning: Å forske sammen for kunnskap om psykisk helse Marit Borg (red.), Kristjana Kristiansen (red.) Universitetsforlaget.

Bjørgen, Dagfinn og Westerlund, Heidi (2001) Jo takk, bare bra… Prosjekt ”Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring” 1998-2001. Mental Helse Sør-Trøndelag, 2001.

Westerlund, Heidi (2021). Prosessledelse i brukerundersøkelser: en innsikt i Bruker Spør Bruker. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Vol.18.Utg.2.

Rise MB, Westerlund H, Bjørgen D, Steinsbekk A. Safely cared for or empowered in mental health care? Yes, please. Int J Soc Psychiatry. 2014 Mar;60(2):134-8. doi: 10.1177/0020764012471278. Epub 2013 Jan 15. PMID: 23321388.