Bruker Spør Bruker

Bruker Spør Bruker (BSB)

KBT har vært regional kompetansebase for Bruker Spør Bruker (BSB) siden 2006. Metoden ble utviklet av Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund i prosjektet «Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring» fra 1997 til 2000 (Bjørgen og Westerlund 2000).

Bruker Spør Bruker er utviklet for å involvere brukere i arbeidet med å oppnå kvalitetsforbedringer av ulike tiltak innen helse- og sosialetaten. Tidligere brukere av et helsetilbud får opplæring og tilegner seg kompetanse i en fokusgruppemetode. Deretter engasjeres de til å intervjue en tjenestes brukere om deres erfaringer og opplevelser. Resultatene fra disse intervjuene blir grunnlag for dialogmøter mellom tjenesten og brukerne, med den hensikt å oppnå en felles virkelighetsforståelse, og avdekke muligheter til forbedring. BSB-undersøkelser kan variere i omfang, målgruppe og problemstilling, og de er blitt gjennomført i kommuner, bydeler, helseforetak, ambulante team og treffsteder over hele landet.

Dette er BSBs fire trinn:

 

  1. Det utarbeides problemstillinger for evaluering i samarbeid med tjenesten. Tjenesten legger til rette for undersøkelsen ved forankring i egen organisasjon, rekruttering av deltakere og praktisk tilrettelegging for gjennomføring av intervjuer.
  2. Det gjennomføres gruppe- og individuelle intervjuer med brukere om deres erfaringer med tjenesten.
  3. Analysen av intervjumaterialet presenteres i en prosessrapport som brukes i en dialogkonferanse hvor tjenesterepresentanter og brukere invitert av tjenesten møtes for å diskutere og validere de foreløpige funnene. Samtidig er dialogkonferansen en fortsettelse av datainnsamlingen ved at nye vinklinger og fokus som kommer frem innarbeides i sluttrapporten.
  4. Sluttrapporten, som består av oppsummerende tekst og illustrerende sitater, er en omforent beskrivelse av hvordan tjenesten oppleves.

Ved at man intervjues av noen med lignende erfaringer som en selv vil relasjonen mellom forsker og informant ta en annen form enn den som oppstår under en tradisjonell evaluering. Der en ordinær intervjuer/prosessleder lett blir knyttet til den tjenesten som evalueres, eller blir oppfattet som en del av tjenesten, vil en ekstern intervjuer med brukererfaring lettere markere en uavhengighet til tjenesten. Lav terskel for deltagelse fra brukerne er en viktig forutsetning for at man når målgrupper som vanligvis ikke deltar i brukerundersøkelser.

Konkrete tilbakemeldinger på egen praksis, tydeliggjøring av brukerperspektivet i tjenesten og bedret dialog med brukerne er noen av de viktigste motivasjonene for at tjenester benytter metoden, ifølge evalueringer som er gjort av metodikken (Alm Andreassen og Grut, 2001, Hyrve og Johansen, 2008, Husom Løken, 2006). Vi gjennomfører spørreundersøkelser etter dialogkonferansene i hvert prosjekt.

Her er noen av tilbakemeldingene vi har fått:

 

 «Jeg tror BSB bidrar til at brukererfaringen høres, tas alvorlig og kan få betydning for utforming av tilbud»

 

«Det er ein svært god måte å få fram brukaren sine behov. Ein fin korreks til etablerte tenester»

 

«Konseptet Bruker Spør Bruker synes for meg som svært konstruktivt ifht. å finne frem til løsninger på problemstillinger som er vanskelige for alle parter, eks. tvang. Likemannsprinsippet er med på å fjerne hierarkisk tilnærming og fremme ærlige svar fra pasienter. Dette trenger helsevesenet.»

 

Det er gjort tre eksterne evalueringer av Bruker Spør Bruker-metoden. I 2001 kom rapporten ”Brukermedvirkning som endringsmekanisme”, fra følgeevalueringen gjort av Sintef Unimed/Arbeidsforskningsinstituttet. I 2007 utgav Rådet for Psykisk helse rapporten ”Undring og dialog” fra en etterevaluering av Bruker Spør Bruker-gjennomføring i Stange. TISIP Stiftelsen har gitt ut rapporten ”Evaluering av Bruker Spør Bruker i Oslo Kommune” i 2008.

For mer informasjon, se prosjekter.

 

Referanser:

Andreassen, Tone Alm og Lisbet Grut (2001) “Brukermedvirkning som endringsmekanisme. Evaluering av en modell for kvalitetsforbedring i psykisk helsevern gjennom tilbakeføring av brukererfaringer”. Sintef Unimed/Arbeidsforskningsinstituttet.

Hyrve, Geir og Karl-Johan Johansen (2008) Evaluering av Bruker Spør Bruker i Oslo. Om å være fotball i systemet. Sluttrapport, TISIP Stiftelsen.

Løken, Kårhild Husom, Dagfinn Bjørgen, Bjørg Kaspersen og Heidi Westerlund(2006) Undring og dialog – hvordan kan brukerundersøkelser være et verktøy for å involvere brukerne og deres organisasjoner i kvalitetsutvikling i en kommune? Rådet for psykisk helse.

Steinsbekk, Aslak, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen og Marit By Rise (2013) Hvordan beskriver brukere av psykiske helse- og sosialtjenester et godt tjenestetilbud? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side 2-5

Bjørgen, Dagfinn og Heidi Westerlund (2009) KAP 9 Erfaringer som evaluatør med brukererfaring. I boka: Medforskning: Å forske sammen for kunnskap om psykisk helse Marit Borg (red.), Kristjana Kristiansen (red.) Universitetsforlaget.

Annen litteratur om Bruker Spør Bruker