Kurs i Journalføring

Student ved KBT Fagskole (bilde)

Kunnskap om journalføring er viktig både for dem som skriver i journaler og dem som blir omtalt i en journal. Journalføringen skal bidra til å ivareta brukerne med tanke på behov og rettsikkerhet. For KBT er det viktig å ivareta brukerperspektivet, og det er en av grunnene til at vi lanserer dette kurset.

Kurs om journalføring i helsetjenestene

Med utgangspunkt i opplæring av erfaringskonsulenter ved KBT Fagskole har vi sett et behov for å spre kunnskap om dokumentasjon og journalføring. Dette kurset passer både for erfaringskonsulenter og andre ansatte i helse- og velferdstjenester.

Tema: Hvordan sørge for tilstrekkelig dokumentasjon gjennom journalskriving

På dette kurset tar vi for oss

 • Krav til dokumentasjon i helse og sosialtjenestene i henhold til lov og regelverk
 • Hva er god praksis med tanke på journalføring
 • Caseoppgaver

Kursdetaljer - journalføring

Kurset arrangeres digitalt. Stian Pedersen er teknisk ansvarlig, og kan svare på spørsmål. Ta kontakt med Stian på e-post stian.pedersen@kbtkompetanse.no eller telefon  +47 73 84 23 75.

Under kurset vil det være undervisning, gruppearbeid  og diskusjon i fellesskap. Last ned program og litteraturliste

Kursdager:  6. oktober, 13. oktober og 20. oktober. Kurset varer fra klokken 10-14 alle dager.

Mål for kurset

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne: 

 • Redegjøre for krav til journalføring
 • Redegjøre for refleksjoner rundt nedtegning av informasjon
 • Ha kjennskap til redskaper for å skrive journal med høy faglig kvalitet
 • Vite hvordan du skriver journal slik at den også kan være forståelig for brukere og til nytte for samarbeidspartnere
 • Erfare nytte av å drøfte problemstillinger rundt nedtegning og behandling av informasjon om brukere
 • Ha god forståelse av etiske aspekter- Hvordan ivareta bruker/pasient sitt behov for integritet
 • Redegjøre for prosedyrer i situasjoner der medarbeider opplever seg truet (skille mellom egen angst for en situasjon og hva som faktisk skjer)

Program for kurs i journalføring høsten 2021

OBS nytt tidspunkt for siste kursdag

6. oktober klokken 10-14

Kursholdere: Roger Santokhie og Karl Johan Johansen

 • Presentasjon av deltakere og utfordringer vedrørende journalføring på ulike arenaer; institusjon, boliger, treffsteder 
 • Foredrag: 
  • Journalskriving og dokumentasjon sett fra ulike synsvinkler; bruker, tjenesteutøver, tjenestested/arbeidsgiver. 
  • Etiske dilemmaer og vurderinger knyttet til journalføring 
  • Å skille mellom normative vurderinger og/eller beskrivelser og faktabeskrivelser 
 • Arbeide med gruppeoppgaver 

13. oktober klokken 10-14

Kursholdere: Marte Loe og Karl Johan Johansen

 • Foredrag:  
  • Juridiske og etiske regler og retningslinjer i tilknytning til journalskriving 
  • Hvordan journalføre hendelser med utfordringer knyttet til grensesetting, med innslag av vold, trusler, selvskading, tanker om selvmord mm. 
  • Journalskriving ved treffsteder og deltagere som ikke vil gi samtykke til skriving
 • Arbeide med caseoppgaver i grupper 

10. november klokken 10-14

Kursholder: Marte Loe

 • Foredrag:  
  • Hvordan håndtere situasjoner der medarbeidere opplever seg truet eller presset i samhandlingssituasjoner 
  • Skriving på delegasjon - erfaringskonsulentenes rolle
 • Arbeid med caseoppgaver i grupper 
 • Oppsummering og avslutning av kurset v/Karl Johan Johansen  og Roger Santokhie

 

 

Kursholdere

Marte Loe, jurist i Trondheim kommune. Marte jobber blant annet med helsejus, pasientrettigheter, informasjonssikkerhet og interkontrollforskriften i helsetjenesten. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, og en Bachelor i barnevern fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).

Roger Santokhie er psykiatrisk sykepleier, Melhus kommune og prosjektleder i KBT. Den siste tiden har han jobbet med et pilotprosjekt med erfaringskonsulenter i demensomsorgen.

Roger Santokhie (bilde)

Karl Johan Johansen, rektor KBT fagskole, har vært med i KBT fra oppstart i 2006. I dag er han styreleder for stiftelsen Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT. Han har bakgrunn fra undervisning om psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester. Karl Johan har vært prosjektleder på norsk side i et samarbeidsprosjekt med canadiske partnere “om sammenligning av rammebetingelser og politikk for erfaringskonsulenter”.

Karl Johan Johansen (bilde)

Kursavgift

Påmelding for brukerorganisasjoner og bedrifter: kroner 600,-

Påmelding for privatpersoner: kroner 200,-