Knutepunkt for Recovery

KBT er en del av samarbeidet "Knutepunkt for Recovery". Det vil si at vi jobber for at recovery skal bli en mer anerkjent, mer benyttet og bedre forstått tilnærming. Vi er brukerstyrte ressurs- og kompetansebaser for recovery. Samarbeidet er mellom KBT og fire andre Regionale Brukerstyrte Sentre (RBS) i Norge:

Recovery Knutepunkt (logo)

Hva betyr egentlig recovery?

Recovery er et mye brukt begrep i dag, og blir forstått og brukt på ulike måter. Noen oversetter recovery til «bedringsprosess». Recovery brukes også som en overordnet filosofi eller tilnærming til psykisk helse- og rusutfordringer.

For oss betyr recovery at den enkelte skal kunne leve et meningsfylt liv i sitt lokalmiljø, på tross av symptomer og psykososiale utfordringer. Den enkelte skal kunne oppleve mestring, myndiggjøring, tilhørighet, utvikling og vekst, opplevelse av mening og positive relasjoner. Å ta recovery på alvor krever at man har menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse i fokus. Også mennesker med psykososiale utfordringer skal ha muligheten til å arbeide og delta i samfunnet, og det er viktig å utjevne de sosioøkonomiske forskjellene i samfunnet som bidrar til at enkelte utvikler psykososiale utfordringer og faller utenfor.

Recovery-filosofien handler om at vi alle først og fremst er mennesker, og at ingen har rett til å definere hva som er normalt og unormalt. Det må være opp til hver enkelt å sette sine egne mål og bestemme hvordan man vil komme seg dit.

Hvordan jobber vi med det?

«Knutepunkt for Recovery» er pådrivere for løsninger som bidrar til:

  • Trygghet og tilhørighet i lokalmiljøet
  • Aktivitet, utdanning og arbeid for mennesker med psykososiale utfordringer
  • Håp og positiv identitetsbygging
  • Ny kunnskap om hvordan psykososiale utfordringer kan forebygges og mestres
  • Økt anerkjennelse og anvendelse av erfaringskunnskap
  • Økt deltakelse og en verdig livssituasjon for alle grupper i samfunnet.
  • Bedre ressursutnyttelse
  • Mer samarbeid og likeverd mellom brukere og fagpersoner.

De regionale brukerstyrte sentra tilbyr kurs, metoder og verktøy for å styrke brukere og pårørende. Vi bidrar til å involvere brukere i evaluering og forskning, og dokumenterer og formidler brukeres erfaringer. Dette bidrar til å bygge bro mellom fag og erfaring, slik at man sammen skaper fremtidens tjenester.

Vi har en rekke samarbeidspartnere, og bistår både brukere og pårørende, bruker- og pårørendeorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, forsknings- og kompetansemiljøer, kommuner og helseforetak.

Vi deltar i mange ulike nettverk både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi mener det er viktig med dialog og samarbeid for å utvikle recoveryfeltet videre.

Litt historikk

De regionale brukerstyrte sentra ble opprettet under Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008), for å være ressursbaser for brukerkompetanse og opplæring innen psykisk helse i sin region.

Telemarksforskning evaluerte de da seks regionale brukerstyrte sentra i 2015. Evalueringen var en bestilling fra Helsedirektoratet. I rapporten "Kraftsentre for brukermedvirkning? Evaluering av de regionale brukerstyrte sentrene." skriver Telemarksforskning:

“Telemarksforskings evaluering viser at ut fra de tilgjengelige ressursene bidrar sentrene med et mangfold av aktiviteter, med mye frivillig involvering og brukermedvirkning. Telemarksforsking anbefaler blant annet at sentrene blir noe mer tydeligere i hva er/bør være det enkelte senterets rolle og funksjon, og hvordan oppgaver fordeles mellom dem.”

Etter evalueringen gikk de regionale brukerstyrte sentra sammen om et utredningsprosjekt som varte fra 2017-2019. Vi undersøkte om vi kunne ha en funksjon som Knutepunkt for Recovery, og hva det ville innebære. Prosjektet resulterte i en rapport som ble overlevert Helsedirektoratet. Helsedirektoratet anbefalte da at arbeidet videreføres som en del av sentrenes ordinære virksomhet, i tråd med anbefalingene i rapporten.

Sluttrapport for Knutepunkt for Recovery 2019