Dette er arbeidsutvalget

Høsten 2021 ble det opprettet et arbeidsutvalg for et nasjonalt nettverk rundt brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. Her følger en presentasjon av arbeidsutvalget slik det er i dag.

Daglig leder, Dagfinn Bjørgen (bilde)

Dagfinn Bjørgen

Dagfinn er daglig leder i kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling - KBT. Han har lang erfaring med brukerinvolvering, og han har vært med på å utvikle metoden Bruker Spør Bruker som blant annet KBT benytter i mange prosjekter.

Han har jobbet med medforskningsprosjekter i mange år, blant annet:

Alternativer til tvang 1 og 2: Prosjektene har ført til 2 ressurshefter: Alternativ til tvang I - Sett fra et bruker- og fagperspektiv og Alternativ til tvang II - sett fra et fag- og forskningsperspektiv.

Bruker spør bruker om ACT: Prosjektet var en del av den forskningsbaserte evalueringen av norske ACT-team.

Pasientenes syn på pårørende: Prosjektet førte til ressursheftet Både- og - Pasienters syn på erfaringer med involvering av pårørende i psykiske helsetjenester og ved tvang.

I arbeidsutvalget har Dagfinn tatt på seg et delt lederansvar. Først sammen med Ann-Mari Lofthus, siden med Gunnhild Berglen.

Katie Wikstrøm, assisterende daglig leder i KBT, vikarierer for tiden for Dagfinn i arbeidsutvalget.

Bilde av Gunnhild Berglen
Foto: Hanne Risa

Gunnhild Berglen

Gunnhild jobber med å styrke brukermedvirkning i klinisk forskning i Helse Nord. Der er en av hovedoppgavene å veilede om brukermedvirkning til forskere og i forskningsprosjekter. Hun er også ansatt som brukermedvirker i et prosjekt ved Finnmarkssykehuset: "Vår helse - vår forskning". Der er både brukermedvirkning og befolkningsmedvirkning et grunnleggende premiss. I tillegg har Berglen bidratt som medvirker i et phd-prosjekt om brukermedvirkning innen ergoterapifaget.

Gunnhild har vært tillitsvalgt i Autismeforeningen og for tiden i FFO Troms og Finnmark. Hun er nestleder i regionalt brukerutvalg i Helse Nord, sitter i Brukerutvalget for Pasientreiser HF og er brukerrepresentant inn i styret i Pasientreiser HF.  

I arbeidsutvalget bidrar hun på flere måter. Blant annet er hun opptatt av språk og begreper, og har kunnskap om mange relevante prosjekt og ressurser.

"Jeg er brennende opptatt av brukermedvirkning fordi jeg tror det er et virkemiddel for å hente fram kunnskap fra flest mulige ulike slags folk, fra bredden av befolkningen og fra dypet av demokratiet. Jeg tror brukerkunnskap er verdifull fordi den kommer fra andre steder enn der læreboka ble skrevet, og kan tilføre oss ny forståelse og ny innsikt. "

Ann Mari Lofthus (bilde)

Ann-Mari Lofthus

Ann-Mari arbeider som høyskolelektor, førsteamanuensis og postdoktor ved Høgskolen i Innlandet på utdanningene innen psykisk helse og rus på Elverum. Brukerperspektivet har vært en rød tråd i forskningen hennes relatert til psykiske helsetjenester og NAV samt brukermedvirkning på systemnivå og i forskning.

Et godt bidrag til innsikt i fagfeltet har vært å vurdere forskningssøknader til Dam-stiftelsen, både gjennom Rådet for psykisk helse og sentralt i Stiftelsen Dam. Forskningspraksisen har gitt henne mange tanker rundt hvordan forskning også kan operasjonaliseres inn i praksis.

Lofthus har et bredt kontaktnett innen internasjonale «survivor research» miljøer. Hun har lang erfaring med å søke midler og lede prosjekter innen feltet, som etablering av et fontenehus, utvikling av en opplæring av brukermedvirkere til kommunale råd og Bevisst likepersonsarbeid og sosiale møteplasser. Hun har også ledererfaring fra en stilling som klubbhusleder ved Fontenehuset Kongsberg.

Ann-Mari har vært prosjektleder for blant annet:

DAM-prosjektet «Bærekraftige sosiale møteplasser» : Prosjetet handler om å bygge opp en ny frivillig organisasjon på psykisk helsefeltet i Norge og Norden, internasjonalt arbeid og pedagogisk virksomhet. Dette prosjektet er også inkludert inn i postdoktor-prosjektet hennes i kraft av å være kollektivt medborgerskap 

DAM-prosjektet «En møteplass for erfaring og FoU» (2019-2021): Konferanse for samskaping og brukermedvirkning i forskning på Lillehammer november 2021. Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Innlandet, Rådet for psykisk helse, KBT-Midt og Viken HF. Sitter nå i ledelsen av nettverket som ble etablert etter konferansen. 

 

 

Gunn-Marit Uverud (bilde)

Gunn-Marit Uverud

Gunn-Marit er bosatt og oppvokst på Kongsberg, og har bakgrunn som pårørende, pasient og bruker av helsefremmende tjenester. Hun har videreutdanning i samarbeidsbasert forskning innen helse og rus, og vært medforfatter til boka Helsefremmende skrving.

På konferansen om brukermedvirkning i FoU i 2021, holdt hun innlegg om evaluering av akutt ambulant team og om brukeren som forsker. Der gikk hun blant annet inn på temaene

  • "Forskningsspråket" - hva gjør det med meg som medforsker og prosjektleder"?
  •  Fra idè til artikler
  • "Talking back ? I så fall hvordan ?

I arbeidsutvalget bidrar hun blant annet i utarbeiding av nettsider.

 

"Med deltakelse i 3 ulike forskningsprosjekter, håper jeg å kunne bidra med innspill og nettverk i arbeidet." 

 

Bilde av Gunhild Salvesen

Gunhild Salvesen

Gunhild bor på Elverum og er i dag pensjonist. Hun har jobbet det meste av sitt yrkesaktive liv ved det som i dag heter OsloMet.

I dag er Gunhild engasjert på flere områder:

Hun er medlem av brukerutvalget ved NAV Sør-Østerdal og brukerforumet ved AFS (Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet). I sistnevnte representerer hun Kreftforeningen. Hun har selv hatt kreft og har også erfaring fra det å være pårørende.  

Gunhild har vært brukerrepresentant ved 2 doktorgradsprosjekter:

"I utgangspunktet ønsket jeg å være med i denne gruppa fordi jeg har et bein i begge leire: jeg har vært både bruker og forsker. I min doktorgradsavhandling står samtaleanalyse sentralt, et fag som jeg ser som svært nyttig i mange ulike sammenhenger. "

Rune Lundquist - Nasjonal konferanse for Recovery

Rune Lundquist

Rune Lundquist er til daglig ansatt ved Sagatun Brukerstyrt Senter på Hamar som erfaringskonsulent i Regionalt ressurssenter, med hovedansvar for samarbeidsbasert forskning. Der er en av oppgavene er å bygge opp en medforskerbase for de som ønsker å drive medforskning i Innlandet. Han er medlem av FoU gruppen «Samskapning i forskning og tjenesteutvikling» ved Høgskolen i Innlandet (HINN). Denne FoU-gruppen har gjennomført et samlingsbasert kurs: Felles opplæringsprogram for forskere og medforskere. Dette videreføres da det er nok deltakere.

Han har selv gått flere kurs innen samarbeidsbasert forskning og utviklingsarbeid:

Det har blitt ulike oppdrag innen evaluering og forskning; med direkte medforskerrolle i prosjekt om NAV og hva digitalisering gjør med brukermedvirkningen, en del av Medborgerundersøkelsen i Innlandet.

Han har vært med i rådgivningsgrupper med NK-ROP rundt FACT-team og VR-teknologi brukt ovenfor brukere. Av andre prosjekter kan nevnes Evaluering av Selvstyrkingskurs gjennom Verktøykassa for brukermedvirkning, evaluering hvordan er brukeres oppfattelse av samarbeidsfunksjonen innen tjenestene i Stangehjelpa, og en komparativ studie av Selvstyrkingskurs i Verktøykassa og Pasientskolan i Stockholm.

Rune har tidligere vært engasjert i styrearbeid i Erfaringssentrum og Mental Helse Hedmark.

«Brukermedvirkningen må mer inn i forskningen, slik at det er de som har skoen på som må høres!»,

«Hvis livet er en ekspedisjon, slik som å bestige Mount Everest, tar vi da bare med oss de som har lest om turen, eller tar vi også med noen som har gått turen før?»

 

Bilde av Nikolai Raabye Haugen
Foto: Lily Kalvø

Nikolai Raabye Haugen

Nikolai Raabye Haugen er 27 år og jobber i likhet med Gunnhild Berglen med å styrke fokuset for reell brukermedvirkning innen klinisk forskning i Helse Nord RHF. Der veiledes både brukere, forskere og andre fagpersonell i regionen til å ha reell brukermedvirkning i sine forskningsprosjekter.

Slik man ser i dag er det mange rutinerte forskere og brukermedvirkere med mange års erfaring på sine felt, men Nikolai er også opptatt av å heve brukermedvirkning stemmen til den yngre befolkningen. Man ser at det er mange godt voksne brukermedvirkere og det er bra, men man må også se muligheten til å lære opp og både fagpersonell og unge brukermedvirkere til å forstå at de sitter på en unik kompetanse og erfaringer som er gull verdt. Kompetanse har ingen alder, det er bare å bruke den på riktig måte.

I tillegg til å sitte som konsulent sammen med Gunnhild Berglen på Klinisk forskningsavdeling ved Helse Nord RHF, har Nikolai også verv i pasient- og brukerorganisasjoner. Han sitter pr idag som styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte(LNT) og som nestleder i paraplyorganisasjonen Unge Funksjonshemmede med over 25 000 medlemmer. I tillegg sitter han som den eneste ungdomsrepresentanten i et regionalt brukerutvalg i Norge i Helse Nord RHF.

"Jeg ser det er en utfordring både for forskere og pasient- og brukerorganisasjoner når det kommer til å rekruttere og opplæring av gode brukermedvirkere, samt forskere som bruker brukermedvirkerne på en god og reell måte. Jeg brenner for at alle skal ha mulighet til å kunne medvirke med sine erfaringer og kompetanse fra et helhetlig pasient- og brukergruppe syn, uavhengig av alder. Da er det viktig at man drar både forskere og brukere i samme retning som skaper en felles forståelse for reell brukermedvirkning."

 

Illustrasjon kvinne (bilde)

Mona Sommer

Mona er førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universistetet i Sørøst-Norge. 

Mer informasjon om Mona kommer.

Illustrasjon kvinne (bilde)

Monica Strand

Monica er forsker ved FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF.

Mer informasjon om Monica kommer.

Illustrasjon kvinne (bilde)

Renate Stenstrøm

Erfaringskonsulent ved Universitetet i Sørøst-Norge.