Recoverynettverk Midt-Norge

Recoverynettverk Midt-Norge

Recoverynettverk Midt-Norge har som mål å få fokus på Recovery som begrep og arbeidsmåte. Nettverket har som formål å bringe offentlige tjenester, ideell sektor og enkeltbrukere sammen for å styrke utviklingen av recovery som arbeidsform.  Vi ønsker at pasienter/deltakere i større grad kan påvirke sin egen bedringsprosess. Recoverytekningen mener vi i stor grad kan bidra til dette. 

Nettverket arrangerer jevnlige samlinger hvor ulike tema knyttet til Recovery blir tatt opp. Målet med samlingene er at Recoverytankegangen i større grad blir introdusert i NAV, BUP og andre behandlingssteder.

Recoverynettverket organiseres i samarbeid mellom  Vårres, Trondheim Kommune, Stiftelsen Fontenehuset Trondheim, Korus midt, NAPHA og KBT. En viktig intensjon er at mange fagmiljøer og organisasjoner skal kunne delta og bli en del av et felles nettverk.