Skal evaluere brukeres erfaringer med pakkeforløp

Dagfinn, Ingvild og Juni (bilde)
Fra venstre: Dagfinn Bjørgen, Ingvild M. Kvisle, Juni Raak Høiseth. Foto: Anne Hirrich

Innføring av pakkeforløp

Fra januar 2019 ble det innført pakkeforløp for psykisk helse og rus i spesialisthelsetjenesten. Målet med pakkeforløpene er å styrke behandlingstilbudet i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Dette ved økt brukermedvirkning, mer likeverdige tilbud, sammenhengende og koordinerte pasientforløp og bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner. De aller fleste som går i behandling i spesialisthelsetjenesten er en del av et pakkeforløp, selv om de ikke nødvendigvis vet at det er det det kalles!

I forbindelsen med innføring av forløpene gjennomføres det nå en evaluering der man ser nærmere på både fagfolk, pasienter, brukere og pårørendes erfaringer. Evalueringen er på oppdrag fra Helsedirektoratet og det er SINTEF, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT), NTNU og KoRus Midt som gjennomfører prosjektet. SINTEF har hovedansvar for evalueringen.

Brukernes erfaringer er viktige

Rapporten om fagfolks erfaringer etter det første året ble utgitt tidligere i år. Neste post på programmet er å innhente erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende. Denne delen av evalueringen er det KBT og Klinikk for rus og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital som har hovedansvar for. Fra midten av august og ut september vil vi gjennomføre Bruker-Spør-Bruker intervjuer med personer som er i målgruppen.  

Vi vil intervjue:

– personer som går til behandling i voksenpsykiatri (Psykisk helsevern for voksne)

– personer som får rusbehandling (i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB))

– ungdommer fra 16-18 år som går i behandling i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og  pårørende til barn i alle aldre ved BUP.

– pårørende til personer som går til behandling i disse forløpene

Er du i målgruppen og ønsker å bidra med din kunnskap?

Dersom du ønsker å være med i undersøkelsen, vil du bli invitert til å være med i et gruppeintervju eller et individuelt intervju der du deler dine erfaringer med oss. Du vil også bli bedt om å fylle ut et kort spørreskjema. Undersøkelsen vil være anonym, og vi vil ikke spørre deg om dine personlige helseutfordringer, kun om dine erfaringer med behandlingen du får eller har fått. 

Dersom det lar seg gjøre vil enkelte intervjuer foregå som fysiske møter. De resterende intervjuene vil bli gjort over Skype/ Teams eller over telefon. 

Dersom du ønsker å delta eller vil ha mer informasjon, ta kontakt med prosjektkoordinator i KBT, Juni Raak Høiseth på e-post juni.hoiseth@kbtkompetanse.no : , tlf 98 88 82 98.