Har du blitt beltelagt i psykiatrisk behandling? Da vil vi gjerne snakke med deg.

Vi er på leting etter deltagere til studien «Pasientenes erfaringer fra belteleggingssituasjoner: En dypere forståelse som kan brukes for å redusere bruk av belter».

Reidar Ove Høyholm er psykiatrisk sykepleier og jobber ved psykiatrisk akuttpost i Namsos. I forbindelse med sin masteroppgave ved Nord Universitet, fakultet for sykepleie og helsevitenskap, ønsker han å komme i kontakt med tidligere pasienter som har vært lagt i belter. KBT bistår i rekrutteringen av informanter.
Denne masteroppgaven har som hensikt å belyse tidligere pasienters erfaringer med personalets tilstedeværelse i situasjonen før, under og etter en beltelegging. Studien har som formål å øke kunnskapen hos personalet i en psykiatrisk akuttpost slik at de står bedre rustet til å finne alternative løsninger til beltelegging.

Dersom du har vært beltelagt i en behandlingssituasjon, er over 18 år og snakker norsk, ønsker vi å komme i kontakt med deg. Intervjuene gjennomføres i Trondheim.

Hva innebærer deltakelse i studien?

Deltagelse i studien innebærer at du deltar i et gruppeintervju hvor deltakerne forteller om sine erfaringer rundt personalets tilstedeværelse før, under og etter at dere ble lagt i belter. Intervjuet vil etter planen utføres i begynnelsen av juni 2017. intervjuet vil ha en varighet på 1-1.5 time. For å være sikker på å få med alt som blir sagt vil det bli brukt digital lydopptaker. Lydopptaket vil bli overført til PC og avskrevet av masterstudent. Deretter slettes det.

Hva skjer med informasjonen om deg?

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Din deltagelse i studiet vil være anonym, og det samme gjelder opplysninger om eventuelle tredjepersoner, ingen vil kunne gjenkjennes i publikasjoner. Det er bare masterstudenten som vil ha tilgang til intervjumaterialet. Dette vil oppbevares i safe. Datamaskinen som skal brukes er passordbeskyttet. Prosjektet skal etter planen avsluttes første del av november 2017. Studien er samtykkebasert, og du signerer samtykkeskjema ved oppmøte på intervju. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Om du trekker deg, vil alle eventuelle opplysninger om deg bli anonymisert og slettet.

Dersom du ønsker å delta tar du kontakt med prosjektkoordinator i KBT Midt-Norge, Juni Raak Høiseth. Det vil da bli avtalt sted og tidspunkt for gruppeintervjuet.
Tlf: 98 88 82 98
E-post: juni.hoiseth@kbtkompetanse.no

Hvis du har spørsmål til studiet, ta kontakt med Reidar Ove Høyholm, masterstudent.
Tlf: 91 58 38 97
E-post: Rhyholm@yahoo.com.

Veileder og faglig ansvarlig for studiet: Siv Grav, førsteamanuensis ved Nord Universitet, fakultet for sykepleie og helsevitenskap, studiested Namsos.
Tlf: 74 21 23 21
E-post: siv.grav@nord.no

Studien er meldt til personvernombudet for forskning, NSD – norsk senter for forskningsdata.