Besøk fra den svenske paraplyorganisasjonen NSPH – Vi kan lære mye av hverandre  

Gruppefoto NSPH og KBT Fagskole
Representanter fra NSPH og KBT Fagskole møttes i november for å lære om hverandres modeller for opplæring av erfaringskonsulenter. Vi er en del av et nordisk og baltisk nettverk som nå prøver å få til et samarbeid rundt utviklingen av trening og opplæring av erfaringskonsulenter.

NSPH (Nationell Samverkan för psykisk hälsa) er en paraplyorganisasjon for 13 riksorganisasjoner i Sverige. Siden oppstarten i 2007 har de jobbet med blant annet antistigma, brukermedvirkning og brukerinnflytelse. I november fikk vi besøk av representanter fra NSPH, og på agendaen var blant annet utviklingen av erfaringskonsulentrollen i Norge og Sverige. Dette inngår også i et større Nordplus-samarbeid.  

Erfaringskonsulenter inspirert av nederlandsk og engelsk modell  

I Sverige er det NSPH som har tatt initiativ til å innføre erfaringskonsulentrollen. De reiste rundt til andre land for å bli kjent med deres modeller. Målet var å finne ut hvordan de kunne lage en modell for erfaringsmedarbeidere, Peer Support, etter svenske forhold. Først og fremst hentet de inspirasjon fra Nederland, England og New Zealand.  

Modellen de kom fram til, ble testet i 4 pilotområder. NSPH har laget et opplæringsprogram på 5 uker, hvorav noe er i klasserom og noe er egenstudier. I opplæringen jobber de en del med rollespill, og mye handler om man forholder seg til andre og grensesetting. Også Recovery, eller “återhentning” som de sier på svensk er viktig.  

Peer support-bevegelsen eid av brukerorganisasjonene 

Peer Support er et kvalifisert yrke i Sverige, de jobber altså ikke som frivillige. I den svenske formen for peer support, står PEER for Personlig Egen Erfaren Resurs I Sverige er det helt og holdent brukerbevegelsen som eier Peer Support: det er de som står for opplæring og ansettelse av Peer Supportere.  

NSPH har dermed ansvar for lønnen til erfaringsmedarbeidere. Det har det blitt noen diskusjoner av. For hvor mye er egentlig egenlevd erfaring verdt? Det er et få standarder på. Mens noen mener lønn kun bør settes ut fra utdanningsnivå, mener blant andre NSPH at egenerfaring har en verdi i seg selv. Det har de også sett rent praktisk ute i tjenestene, for eksempel ved at peer supportere har klart å løse konflikter andre ansatte ikke har sett en løsning på.  

 

Les mer om hvordan NSPH jobber med peer support  

 

Nysgjerrig på de norske utdanningene

Mens det i Sverige er NSPH som har den eneste opplæringen av erfaringskonsulenter, eller peer supporters, har vi Norge flere opplæringsmodeller. Det er også mulig å få jobb som erfaringskonsulent uten å ha tatt noen formelle kurs eller utdanninger utover den erfaringen man har ervervet seg i livet. Selv om vi har en interesseorganisasjon for erfaringskonsulenter i Norge, Erfaringssentrum, er det ingen som “eier” erfaringskonsulentrollen.  

KBT Fagskole tilbyr foreløpig den eneste høyere yrkesrettede utdanningen for erfaringskonsulenter i Norge. Etter oppstart i 2020, har 2 kull med studenter tatt eksamen. Mange har gått ut i jobb som erfaringskonsulenter, eller begynt på videre studier. Noen har til og med fått jobb etter å ha vært i praksis på steder som tidligere ikke hadde ansatt erfaringskonsulent.  

 

Nordplus-samarbeid om utdanning av erfaringskonsulenter 

NSPH og KBT Fagskole er en del av et nordisk og baltisk nettverk som ønsker å samarbeide om å utvikle opplegg for trening og utdanning av erfaringskonsulenter. Framover vil nettverket jobbe med en søknad til Nordplus Adult om midler til å utvikle en felles opplæring og en digital samarbeidsportal for erfaringskonsulenter i Norden og de Baltiske landene.  

 

 

Bilde fra et møterom
Det ble et lærerikt møte med NSPH. Selv om vi er naboland og har relativt lik kultur, er det også mange forskjeller i hvordan samfunnene i Norge og Sverige er organisert.

Brukerinnflytelse i Sverige  

På nettsidene til NSPH kan vi lese at “Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs för samhällets utveckling i vården, stödet och behandlingen.”  

Brukermedvirkning- og innflytelse er et viktig arbeidsområde for NSPH, og de har til og med laget en egen håndbok om brukerinnflytelse. De siste årene har de jobbet systematisk med brukerinnflytelse både regionalt og nasjonalt i Sverige, ved hjel av blant annet Peer Support, brukerevalueringer og pasientforum. 

De jobber også med medvirkning innen forskning, gjennom ulike samarbeid og prosjekter.  

 

Studietur i Trondheim  

Under besøket fra Sverige, tok vi også turen innom noen av lavterskeltilbudene i Trondheim: Stiftelsen FIRE – ett skritt videre, Sommerstua og Glimt Recoverysenter.  I alle tilbudene kjenner vi igjen recoverytekningen – eller återhentning som svenskene sier.  

Stiftelsen FIRE er et rusfritt tilbud for folk som ønsker å komme seg ett skritt videre. Navnet FIRE får vi høre kommer av at de brenner for det de holder på med. Hos FIRE møter du fire kjerneverdier: Toleranse, ærlighet, glede og mestring. De tilbyr aktiviteter innen 3 områder: sport, kreativ og smart. “Vi vet at aktivitet funker”, får vi høre under besøket.  

 

Holdningsendring i kommunalt treffsted

Sommerstua er et recoveryorientert, kommunalt treffsted. Det er vedtaksfritt, slik at du kan komme dit uten å ha fått noen form for henvisning. De har ulike aktiviteter på og utenfor huset, og samarbeider også med FIRE. Aktiviteter kan være alt fra kunst til biljard eller angstmestring.  Sommerstua skal være et trygt sted å være, hvor du kan være deg selv. På Sommerstua møter vi Beate, eller “mrs. Recovery”. En engasjert og fargerik dame som vi får høre det er lett å bli glad i.  

Hun kan fortelle at det har vært en holdningsendring blant ansatte de siste 10 årene, og at stedet gradvis har fått større fokus på recovery. Selv om sommerstua er vedtaksfritt, er de også dokumentpliktig. Derfor registrerer de blant annet oppmøte og innhold i dagen. I den kommunale enheten Sommerstua er organisert under, er det ansatt 5 erfaringskonsulenter. Disse er fordelt på treffstedene Sommerstua og Veiskillet samt botiltak.

 

Recovery i sentrum

Glimt Recoverysenter på Heimdal drives av KBT på oppdrag fra Trondheim kommune. Her foregår det mange ulike aktiviteter, fra musikkproduksjon og improteater til kjøkkenhage og rollespill. Deltakerne på Glimt er med på å bestemme hva slags aktiviteter som skal tilbys der, blant annet gjennom et husmøte en gang per måned. Etter forespørsel fra deltakere, arrangeres det også ulike kurs på Glimt. Det kan være stor variasjon i innholdet på kursene. For eksempel har psykolog Tore Fallet vært innom og snakket om hvordan samfunnet vi lever i påvirker oss på ulike måter.  

Gruppebilde FIRE, KBT og NSPH
NSPH og KBT på besøk hos Stiftelsen FIRE - ett skritt videre
Inngangspartiet til Sommerstua treffsted i Trondheim
Inngangspartiet til Sommerstua treffsted i Trondheim
Bilde av sofagruppe hos Glimt Recoverysenter
Interiøret på Glimt Recoverysenter gjenspeiler aktiviteten der. For tiden er det mye engasjement rundt pride