Brukermedvirkning og brukerinvolvering – Evaluering av KS’ læringsnettverk for gode pasientforløp for personer med psykiske problemer og/eller rusproblemer

KBT-Midt-Norge fikk sommeren 2015 i oppdrag å gjennomføre en brukerevaluering av KS’ prosjekt med å etablere læringsnettverk for gode pasientforløp for personer med psykiske problemer og/eller rusproblemer. Visjonen for prosjektet har vært å snu tjenestenes tenking fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?», med vekt på det gode pasientforløp der samhandling mellom tjenestene fungerer optimalt. Satsingen har hatt et mål om aktiv deltakelse fra brukere og brukerorganisasjoner.

Målet for denne evalueringen har vært å innhente erfaringer som gir økt kunnskap om hvordan man kan legge til rette for god brukerinvolvering i læringsnettverkene og i kommunenes forbedringsarbeid. Gjennom erfaringene som har blitt gjort i dette prosjektet, har vi sett nærmere på hvilke faktorer som fremmer, og hva som eventuelt hindrer gode prosesser for brukerinvolvering i forbedringsteamene.

En stor overvekt av forbedringsteamene mente at brukermedvirkningen har påvirket arbeidet og resultatene i prosjektet. En av suksessfaktorene har vært at samarbeidet oppleves som likeverdig mellom tjenesteutøverne og brukerrepresentanter. Det har vært viktig med en åpen dialog med vekt på likeverdighet og respekt. Det er også vært lagt til rette for at brukerrepresentantene får komme med sine synspunkter, og at deres innspill blir lyttet til. Evalueringen har avdekket at utfordringer med brukermedvirkning i stor grad er knyttet opp mot selve rekrutteringen av brukerrepresentanter. Forbedringsteamene har erfart at det kan være vanskelig å rekruttere brukerrepresentanter gjennom brukerorganisasjoner. Årsaken oppgis at det ikke har vært etablert brukerorganisasjoner i kommunen, eller fordi brukerorganisasjonene ikke har vært i stand til å levere skolerte brukerrepresentanter. Forbedringsteamene har da rekruttert brukerrepresentanter de kjenner fra før.

 

Forfattere:

Juni Raak Høiseth
Dagfinn Bjørgen
Karl Johan Johansen
Ingvild M. Kvisle

Rapport:

Brukermedvirkning og brukerinvolvering – Evaluering av KS’ læringsnettverk for gode pasientforløp for personer med psykiske problemer og/eller rusproblemer (2015)