Canada-Norge – Operasjonalisering av erfaringsdrevet innovasjon gjennom integrasjon av erfaringskonsulenter i helsevesenet

Prosjektleder: Dr. Gillian Muvale

 

Om prosjektet

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) og the Health Leadership Academy, McMaster University er i gang med et forskningssamarbeid. Vi gjennomfører en studie for å kartlegge og sammenligne arbeidet til erfaringsmedarbeidere i landene, i første omgang  i spesialisthelsetjenesten/ved sykehus. Hensikten er å sammenligne hvordan rammevilkårene og erfaringene er med bruk av erfaringsmedarbeidere, samt hvordan opplæring for erfaringsmedarbeidere er organisert. Prosjektet er tenkt som et første skritt i et lengre samarbeid for å forske på og utvikle erfaringsmedarbeidernes arbeidsfelt. Vi har gjennomført intervjuer med både erfaringsmedarbeidere, deres arbeidsgivere og «policy makers» på feltet.

Prosjektet handler om «formalisert» eller «intensjonelt» erfaringskonsulentarbeid innen områder som utdannelse, arbeid, navigasjon i helsevesenets tilbud, systemisk støtte eller individstøtte (advocacy), forsterket bolig, tilgang på mat, internett, transport og andre hjelpemidler, recovery og antidiskriminerende arbeid. Grunnen til at vi har valgt å sammenligne Norge og Ontario, Canada er fordi de er sammenlignbare med tanke på sosioøkonomisk utvikling, fokus på recovery, og bruk av erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse- og rustjenester. Allikevel er det noen forskjeller mellom landene, slik som ulikt politisk klima og varierende støtte til implementering av erfaringsmedarbeidere.

I Ontario har man tatt for seg St. Joseph’s Healthcare Hamilton’s (SJHH) døgnpost, Assertive Community Treatment Teams (ACTT) og polikliniske programmer. I Norge har man undersøkt lignende tilbud, blant annet St. Olavs Hospital i Trondheim. Intervjuguidene har blitt skreddersydd til de tre ulike deltakergruppene, men alle intervjuene har handlet om temaer som erfaringer med erfaringsmedarbeidere, utfordringer og muligheter,  implementering og ledelse, effektene av arbeidsmiljø på integrering og fungering for erfaringsmedarbeidere.

 

Foreløpig på is

Per nå er datainnsamlingen og analysen ferdig, og vi holder på med oppsummering og artikkelskriving. På grunn av Covid-19 stoppet arbeidet opp, men vi tar sikte på å kunne reaktivere prosjektet på sikt. Det har skjedd mye spennende både i Norge og Canada siden arbeidet stoppet opp.

Tidligere har blant andre følgende personer vært involvert i prosjektet:

Fiona Wilson, Dr. Ken Deal, Dr. Nick Kates, Shaleen Jones, Dr. Ian Arnold, Dr. Chuck Cunningham, Lee Purins, Anne B. Plathe, Ingvild Musdalslien Kvisle og Christina Kildal, John Lee, Deborrah Sherman, Stella Ducklow, Frances Jewell, Patrick Mitchell, Eduardo Castro, Dagfinn Bjørgen, Torbjorn Mohn-haugen, Astrid Weber og Ottar Ness

Artikler

En artikkel fra prosjektet ble i 2019 publisert i  Healthcare Management Forum.