Min stemme teller

Fire jenter (bilde)

Prosjektleder: Juni Raak Høiseth

Prosjektmedarbeidere: Johanne Bakken Moe, Ellinor Elvrum Evensen og Liva Elvira Myrvold Nynes

Min Stemme Teller er et metodeutviklingsprosjekt med hensikt om å utvikle en metodikk for reell brukerinvolvering for gruppen barn og unge i en klient-, pasient- eller brukerposisjon. Problemstillingen er: Hvordan opplever brukere mellom 12 og 18 år sitt tjenestetilbud? Med mål å sørge for at barn og unge får formidlet sine erfaringer på et selvstendig grunnlag, tar prosjektet utgangspunkt i Bruker Spør Bruker-metoden, som tilpasses den unge målgruppen.

Unge voksne i alderen 18-23 år som har egenerfaring med bruk av psykiske helsetjenester har blitt rekruttert som prosjektmedarbeidere, og fått opplæring i Bruker Spør Bruker. Disse tar del i utforming av intervjuguide, og gjennomfører intervjuer med nåværende brukere av psykiske helsetjenester i alderen 12-18 år. Videre er de med i analysearbeid og oppsummering av funn i prosessrapporten, før de formidler funnene i presentasjon av rapporten på dialogkonferansen med tjenesten og prosjektets involverte. Her diskuteres funnene i evalueringen og hvordan de skal gripes an, før disse innspillene samles i en sluttrapport som leveres til tjenesten. Målet er å sikre at tjenesten kontinuerlig utvikler seg ut i fra barn og unges erfaringer og synspunkter. Ett år etter at prosjektet er ferdig, vil prosjektgruppa arrangere et møte med tjenesten for å følge opp endringsarbeidet. Til nå har det blitt gjennomført tre evalueringer, og to til er i gang. Det startet i 2015 med pilotprosjektet i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) ved St. Olavs Hospital, og ble videreført i 2017 med evaluering av Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger. 2018-2019 ble det gjennomført en evaluering av Team barn og unge i Stangehjelpa. Våren 2019 startet vi en ny evaluering av BUP ved St. Olavs Hospital.

Sluttrapporten i prosjektet ble publisert i mai 2021.

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.

Rapporter fra Min stemme teller

2021: Sluttrapport

2020: Evaluering av Barne- og ungdomspsykriatisk klinikk ved St Olavs Hospital

2019: Evaluering av Stangehjelpa Team Barn og Unge, Stange kommune

2018: Evaluering av Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger

2015: Pilotprosjekt: Evaluering av Barne-og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital