Dagfinn Bjørgen

Stilling: Daglig leder og faglig rådgiver
Telefon: +47 404 13 567
E-post:  dagfinn.bjorgen@kbtkompetanse.no


Arbeider med

Evalueringer av tjenestetilbud og Bruker Spør Bruker-undersøkelser med fokus på hvordan brukernes erfaringer kan være en likeverdig kunnskap med fagkunnskap i tjenesteutvikling..

Kompetanse innen Brukerinvolvering innen forskning, Alternativer  til tvang innen psykisk helse, drift av treffsteder, medvirkning innen demensomsorg,  prosessveiledning i dialogprosesser,  co – productio (samskapelse), brukermedvirkning og metoder for innhenting av brukererfaringer.

Holder foredrag på bestilling:

Erfaringbakgrunn

Startet arbeidet innen dette feltet på grunn av egenerfaring fra psykisk helseutfordringer og dertil behandling i spesialisthelsetjenesten.
Lang erfaring fra ledelse av utviklingsprosjekter, et arbeid som førte til utvikling av blant annet metoden Bruker Spør Bruker.
Har mangeårig erfaring fra deltagelse og ledelse i brukerorganisasjonen Mental Helse, både lokalt og nasjonalt. Har vært representert i brukerutvalg i kommunalt råd og i regionale foretak.
Har arbeidet som FOU-rådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse var leder av blant annet forskningsutvalget.  Et sentralt fokus var hvordan den enkeltes erfaring kan bli en del av kunnskapsutviklingen innen psykisk helse og rus.

Ønsker å bidra med

Sentralt  er  å fremme hvordan mennesker med psykiske helseutfordringer og rus, kan skape en god hverdag gjennom egne ressurser og bistand. Det er vesentlig at tjenestemottakerne og deres pårørendes erfaringer, kan gjennom livserverved kunnskap blir en gyldig kunnskap i utforming av tilbudene for individet og for grupper.

Ønsker å fremme alternativer til tvang og hjelpetiltak utfra erfaringene til de som behøver hjelp og deres pårørende. Deltok i utarbeidelsen av heftet Alternativer til tvang i et bruker- og fagperspektiv.

Prosjektportefølje

Bjørgen, D., Wickstrøm, K. I., Leinan, T. B. S og Småvik, G. (2021). Tvang uten døgnopphold – “Tvang som rutine?“ (KBT-rapport nr. 4/2021). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Bjørgen, D., Småvik, G., Klevstuen,L., Johansen, K., J., og Hirrich, A. (2021). Jarleveien 10 – beboernes erfaring med boligløsning for rusavhengige (KBT-rapport nr.3/2021). Trondheim: KBT-Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Bjørgen, D, Kvisle, I.M., Johansen, K.J., Leinan, T.B.S, Benschop, A.R. & Kildal, C. (2020). Legemiddelfri behandling – mitt liv, mitt valg!. (KBT-rapport nr. 2/2020). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. 

Kildal, C., Høiseth, J. R., Letrud, P., Håverstein, Bjørgen, D. & Benschop, A. R. (2018). Min Stemme Teller – Bruker Spør Bruker-evaluering av barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Levanger (KBT-rapport nr. 3/2018). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Bjørgen, D., Alexandersen, A., Kildal, C., Kvisle, I. M. & Benschop, A. R. (2018). Frisk uten medikamenter? -En sammenstilling og vurdering av de medikamentfrie behandlingstilbudene i psykisk helsevern (KBT-rapport nr. 1/2018). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Bruker Spør Bruker-undersøkelse – Transport/Veien inn til ø-hjelpsinnleggelser i psykisk helsevern ved akuttposter i Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Evaluering av prosjektet «Praksis- og holdningsutvikling gjennom erfaringskonsulent i ambulante team»

Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune – Brukere og pårørendes erfaringer med psykisk helse- og rustjenester

Brukermedvirkning og brukerinvolvering – Evaluering av KS’ læringsnettverk for gode pasientforløp for personer med psykiske problemer og/eller rusproblemer

Min stemme teller – Evaluering av barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk St. Olavs Hospital

Bruker Spør Bruker om ACT – En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Bruker Spør Bruker-evaluering – Værnesregionen distriktsmedisinske senter – Brukeres erfaringer med opphold ved Distriktsmedisinsk senter

Bruker Spør Bruker-evaluering – Tilbudet ved Haltdalen DPS og tilhørende kommuner – Brukernes erfaringer

Bruker Spør Bruker-evaluering – Familieambulatoriet Helse Nord-Trøndelag – Brukerne og samarbeidspartnernes erfaringer

Implementeringsmuligheter for vekst- og mestringsgrupper

Bruker Spør Bruker-evaluering – Revmatologisk avdeling St. Olavs Hospital

Innvandrer og helse

Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Psykisk helsearbeid i Oslo kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Oppfølgingstjenesten Øst- og Midtbyen, Trondheim kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Oppfølgingstjenesten Lerkendal og Heimdal, Trondheim kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam (PART)

Bruker Spør Bruker-evaluering – Treffstedene Sommerstua, Heimdal og Veiskillet, Trondheim kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Nærøy kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Levanger kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Namdalseid kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Hamar kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – St. Olavs Hospital HF Psykisk helsevern – Samhandling og kvalitet

Bruker Spør Bruker-evaluering – Inn på tunet

Bruker Spør Bruker-evaluering – Stange kommune – Tjenester for mennesker med psykisk helseproblematikk

Bruker Spør Bruker-evaluering – Overhalla kommune

Lofthus, A. M., Westerlund, H., Bjørgen, D., Lindstrøm, J. C., Lauveng, A., Rose, D., Ruud, T., Heiervang, K. (2018). Recovery concept in a Norwegian setting to be examined by the assertive community treatment model and mixed methods. International Journal of Mental Health Nursing, 27(1), 147-157

Bjørgen, D., Høiseth, J. R., Johansen, K. J. & Kvisle, I. M. (2017). Behov for profesjonalisering. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 54 (6), 576.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) & KBT Midt-Norge. Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud. En nasjonal kartlegging. Trondheim: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), 1.

Norvoll, R., Høiseth, J. R. & Bjørgen, D. (2017). Både – og. Pasienters syn på og erfaringer med involvering av pårørende i psykiske helsetjenester og ved tvang. Oslo: Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Pedersen, R., Norvoll, R. & Bjørgen, D. (2017). Pasientens perspektiv i psykiske helsetjenester. R. Pedersen & P. Nortvedt (Red.), Etikk i psykiske helsetjenester (s. 91-116). Oslo: Gyldendal Forlag.

Lofthus, A. M., Westerlund, H., Bjørgen, D., Lindstrøm, J. C., Lauveng, A., Clausen, H., Ruud, T., Heiervang, K. S. (2016). Are Users Satisfied with Assertive Community Treatment in spite of Personal Restrictions? Community Mental Health Journal, 52(8), 891-897. doi: 10.1007/s10597-016-9994-5.

Bjørgen, D., Norvoll, R. & Husum, T. L. (2015). Hvordan forebygge tvang? Psykologtidsskriftet, 52 (12), 1076-1079.

Ness, O., Iversen, Ø., Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2015). Introduksjonskurs i kognitiv miljøterapi: en forskningsbasert evaluering (Forskningsrapport nr. 14). Drammen: Senter for psykisk helse og rus, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Bjørgen, D., Storvold, A., Norvoll, R. & Husum, T.L. (2014). Alternativer til tvang I. Sett fra et bruker- og fagperspektiv. Porsgrunn: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2.

Rise, M. B., Evensen, G. H., Moljord, I. E. O., Rø, M,. Bjørgen, D. & Eriksen, L. (2014). How do patients with severe mental diagnosis cope in everyday life – a qualitative study comparing patients’ experiences of self-referral inpatient treatment with treatment as usual? BMC Health Services Research, 15(14), 347. doi: 10.1186/1472-6963-14-347

Rise, M. B., Westerlund, H., Bjørgen, D. & Steinsbekk, A. (2014). Safely cared for or empowered in mental health care? Yes, please. International Journal for Social Psychiatry, 60(2), 134-138. doi: 10.1177/0020764012471278

Bjørgen, D. (2013). Fremveksten av brukermedvirkning i Norge – strategier og tiltak for å styrke brukeres erfaringskunnskap i teori og praksis. Tidsskrift for psykisk helsearbeid10(4), 372-378.

Steinsbekk, A., Westerlund, H., Bjørgen, D. & Rise, M. B. (2013). Hvordan beskriver brukere av psykiske helse- og sosialtjenester et godt tjenestetilbud? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(1), 2-5.

Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2011). Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer. Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 4.

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2009). Rollen som evaluatør med brukererfaring. M. Borg & K. Kristiansen (Red.), Medforskning (s. 121-131). Oslo: Universitetsforlaget.