De regionale brukerstyrte sentrene

Bilde: Representanter fra de regionale brukerstyrte sentrene.

Øverst fra venstre: Haakon Steen, Dagfinn Bjørgen og Arthur Mandahl. Andre rad fra venstre: Asbjørn Olafson og Kårhild Husom Løken. Tredje rad fra venstre: Mariann Haukland og Stig Moe. Foran fra venstre: Ingvild M. Kvisle og Turid Oldervik.

KBT er et av i alt fem regionale brukerstyrte sentre i Norge i dag. Sentrene skal være ressursbaser for brukerkompetanse og opplæring innen psykisk helse. Nå er vi også godt i gang med arbeidet for å bli Knutepunkt for Recovery. De ble opprettet som et ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008), med formål om å styrke brukermedvirkningen og brukernes erfaringer som gyldig kunnskap innen psykisk helse. Grunnlaget for sentrenes funksjon er bl.a. definert i St.prp.nr 1 (2009-2010):

«Det er viktig å øke brukernes kunnskap slik at de kan stille krav til tjenestene og være pådrivere i tjenesteutviklingen. Samtidig må brukerkunnskap gyldiggjøres og formidles for å bidra til reell brukermedvirkning. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og de regionale brukerstyrte sentrene vil sammen med brukerorganisasjonene være sentrale aktører i dette arbeidet».

I tillegg til KBT har følgende senter i Norge status som regionale brukerstyrte sentre:

Bikuben i Kvæfjord i Troms fylke.

ROM Agder i Kristiansand.

Sagatun brukerstyrt senter på Hamar.

Vårres regionalt brukerstyrt senter i Trondheim og Kristiansund.

Det har også eksistert et sjette senter, Vestavind, men dette er nå avviklet.

Strategi for de regionale brukerstyrte sentrene

Det er behov for å videreutvikle og styrke de brukerstyrte sentrene etter at de har vært i drift i ca. 10 år, og gi dem en tydelig rolle og funksjon innen psykisk helse- og rusfeltet. Det trengs også å styrke ressursgrunnlaget, da sentrene i stor grad er basert på frivillig innsats med noen få ansatte, og derved har svært begrenset økonomi. Det er fortsatt viktig å sikre at brukerperspektivet står sentralt i utviklingen av tilbud og tjenester til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. Her har de regionale sentrene en viktig oppgave sammen med brukerorganisasjonene og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse. De har derfor etablert et felles arbeidsutvalg for å jobbe med disse problemstillingene.

For å være en tydelig aktør på feltet, bør sentrene omdefineres til regionale ressurs- og kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling. Det bør etableres slike senter i alle helseregioner med tydelig målformulering, oppgaver og kvalitetsindikatorer for hva man skal oppnå. Sentrene må sikres forutsigbar og langsiktig finansiering. Sentrene skal være engasjerte samfunnsaktører som sammen med brukerorganisasjonene jobber for å styrke brukerperspektivet på alle nivå. Målgrupper for sentrene vil være brukere og pårørende, brukerorganisasjonene, fag- og kompetansemiljøer, oppvekstsektoren og utdanningsinstitusjoner på psykisk helse og rusfeltet. Alle sentrene ønsker å bringe håp og ny kunnskap om hvordan man kan styrke og hjelpe mennesker og gjøre dem i stand til å overkomme sine problemer.

De brukerstyrte sentrene har utviklet et bredt samarbeid med bruker-, fag- og forskningsmiljøer, og utdanningsinstitusjoner. Sentrene har utviklet kurstilbud, mestringsorienterte metoder og verktøy for å styrke brukere og pårørende. Sentrene er engasjert i brukerinvolvering i evaluering og forskning, de generer ny kunnskap og bidrar til å dokumentere og formidle brukernes erfaring som gyldig kunnskap i utvikling av tilbud og tjenester. Dette bidrar til å bygge bro mellom fag og erfaring og til at man sammen skaper fremtidens tjenester. Slik sett har sentrene i stor grad utviklet seg til å bli ressurs- og kompetansesenter. Det at sentrene også formelt får en slik status, vil bidra til større anerkjennelse av den erfaringsbaserte kunnskapen, gi den økt status og gjøre den mer likeverdig med fagkompetanse.

Evaluering av de regionale brukerstyrte sentrene

Bilde: Forside på evalueringsrapporten "Kraftsentre for brukermedvirkning? Evaluering av de regionale brukerstyrte sentrene" fra Telemarksforskning

Forside på evalueringsrapporten «Kraftsentre for brukermedvirkning? Evaluering av de regionale brukerstyrte sentrene» fra Telemarksforskning

I 2015 ble de da seks regionale brukerstyrte sentrene evaluert av Telemarksforskning. Evalueringen var en bestilling fra Helsedirektoratet.  I sammendraget av rapporten skriver Telemarksforskning:

«Som et ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008), har Helsedirektoratet siden 2006 gitt tilskudd til 6 regionale brukerstyrte sentre innen psykisk helsefeltet. Telemarksforskings evaluering viser at ut fra de tilgjengelige ressursene bidrar sentrene med et mangfold av aktiviteter, med mye frivillig involvering og brukermedvirkning. Telemarksforsking anbefaler blant annet at sentrene blir noe mer tydeligere i hva er/bør være det enkelte senterets rolle og funksjon, og hvordan oppgaver fordeles mellom dem.»

For å laste ned rapporten, klikk her: Kraftsentre for brukermedvirkning? Evaluering av de regionale brukerstyrte sentrene.