Historikk

Fra prosjekt til nasjonal organisasjon

KBT ble opprettet i begynnelsen av 2006 som et prosjekt i opptrappingsplanen for psykisk helse, hvor målet var å støtte opp om brukermedvirkning og brukerstyrking. Senteret ble etablert av 3 brukerorganisasjoner: Mental Helse, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse og Voksne for Barn.

Senteret skulle bidra til at brukererfaringer blir tatt i bruk som kunnskap i tjenesteutvikling. Utgangspunktet ved oppstart var videreføringen av metoden Bruker Spør Bruker (BSB) i regionen. BSB hadde allerede eksistert i flere år, og er fortsatt sentralt i KBT.

Bruker Spør Bruker

Bruker Spør Bruker ble først utviklet i prosjektet «Kvalitetsforbedring gjennom brukererfaring», et pilotprosjekt som finansiert av Helse- og Sosialdepartementet som varte fra 1997-2000. Ideen kom av at brukerrepresentanter opplevde at deres meninger ikke ble tatt på alvor. I løpet av prosjektperioden ble det gjennomført 165 brukermøter ved 7 tjenestesteder. 500 brukere deltok i brukermøter i prosjektet.

Fra 1998 til i dag har det blitt gjennomført over 60 prosjekter etter BSB. Grunntemaet for evalueringene har vært brukeres erfaringer med sykehus, DPS og kommunale tjenester for rus og psykisk helse, men også arbeidstreningstilbud, revmatologiske tilbud og tidlig intervensjonstilbud. Av konkrete kvalitetsforbedringstiltak som har fremkommet, kan vi nevne alt fra fysisk skjerming av telefonbokser og flytting av ekspedisjonsluke for sosialtjenesten i kommunen, til endring av rutiner i forbindelse med innleggelse. BSB har også bidratt til holdningsendringer gjennom dialogmøtene som gjennomføres.

KBT fikk raskt et samarbeid med brukerorganisasjoner, kommuner, helseforetak, og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, om styrking av brukerperspektivet i fag- og tjenesteutvikling. Senteret gjennomfører evalueringer, setter brukerperspektivet på dagsorden, og samarbeider med forskningsinstitusjoner om gjennomføring av brukerinvolverte forskningsprosjekter. Det er aktive år med pågående og nye prosjekter.

Egen stiftelse – nye veier

Fram til 2011 var KBT tilknyttet Mental Helse Sør-Trøndelag som prosjekt. 26.11.2011 på Ersgard, Stjørdal ble KBT registrert med eget organisasjonsnummer som ideell stiftelse. Samme år flytter organisasjonen inn i nye lokaler i Kjøpmannsgata, med større areal og mulighet til å avholde møter og mindre kurssamlinger.

Virksomheten med ”Bruker Spør Bruker” har vist at det finnes verdi i å dokumentere brukernes vurderinger og erfaringer. En annen metode som har pågått lenge er ”Verktøykassa for brukermedvirkning”, hvor brukerne styrkes gjennom økt kunnskap, økt selvtillit og bevisstgjøring av egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter. Her har vi et aktivt samarbeid med Sagatun brukerstyrte senter.

En viktig milepæl er oppstarten av dialogmøter med ulike kommuner, hvor brukere og kommunens tjenester diskuterer hvordan brukermedvirkningen fungerer i deres kommune. Satsingen fra 2014 må betegnes som vellykket når det gjelder å bidra til å fremme brukerrepresentanter og organisasjonenes posisjon i kommunene. Tilbakemeldingene er klare på KBTs evne til å rette kommunenes fokus på brukerinvolvering og tjenesteutvikling. Initiativet blir mottatt svært positivt.

De seneste årene har det også vært en satsing på erfaringsmedarbeidere, som startet på PART- og ACT-team ved Nidaros DPS og Tiller DPS. Arbeidet ga positive resultater ved at erfaringsmedarbeiderne formidlet håp og mestringsstrategier. I 2016 ble det satset videre med prosjektet som heter «Erfaringskonsulenter i kommunalt psykisk helse og rusarbeid». Prosjektet tok sikte på å utvikle erfaringsmedarbeidernes funksjon i boliger, treffsteder og oppsøkende virksomheter innen psykisk helse og rus. I dag består KBTs virksomhet av Bruker Spør Bruker-undersøkelser, kurs, medforskning, undervisning, foredrag og mer til.