Evaluering av prosjektet «Praksis- og holdningsutvikling gjennom erfaringskonsulent i ambulante team»

KBT Midt-Norge startet i 2013 et toårig prosjekt med ansettelser erfaringskonsulenter ved to ulike ambulante team i Helse Midt-Norge RHF.

Formålet med denne evalueringen var å se nærmere på erfaringene med erfaringskonsulentenes arbeid med brukerne og som refleksjonspartner for de øvrige teammedlemmene. Videre så vi på hvorvidt erfaringskonsulentene hadde bidratt til kultur- og holdningsendringer i teamene.

Teammedlemmene i begge teamene opplevde erfaringskonsulentene som potensielt nyttige for brukerne, spesielt for å gi brukerne håp. Begge teamene beskrev at erfaringskonsulentene utfordret teammedlemmene, enten i utførelsen av arbeidet, eller holdningsmessig, ved at de så andre løsninger eller perspektiver på aktuelle problemstillinger. De la vekt på at erfaringskonsulentene var flinke til å stille spørsmål ved ting teamet gjorde og avgjørelser som ble tatt i teamet. Dette bekreftet også erfaringskonsulentene.

Teammedlemmene mente erfaringskonsulentene var viktige i arbeidet med brukerne, og i diskusjoner og møter hvor teamet reflekterte omkring sin egen praksis. Det var viktig at erfaringskompetansen ble etterspurt, og at det fantes en arena der de fikk bidratt med sine refleksjoner, og på det viset fikk bragt inn nye perspektiver til teammedarbeiderne. Det kom fram at det var en utfordring både for erfaringskonsulentene og for teammedarbeiderne at rollene til erfaringskonsulentene ikke var tydelig definert.

 

Forfattere:

Juni Raak Høiseth
Dagfinn Bjørgen
Ingvild M. Kvisle

 

Rapport:

Evaluering av prosjektet «Praksis- og holdningsutvikling gjennom erfaringskonsulent i ambulante team» (2016)