Fersk rapport fra vår evaluering av medisinfrie tilbud

Har pasienter i psykisk helsevern et reelt valg om hvilken type behandling de kan få?

Vi har snakket med 33 pasienter i legemiddelfri behandling om deres erfaringer. Den rykende ferske rapporten oppsummerer et 4 år langt arbeid med innsamling av informasjon, intervju og analyse.

Mange har ønsket seg et behandlingstilbud i psykisk helsevern som har en annen hovedstrategi enn medisinering. Debatten har rast i årevis. Hjelper medisinene folk å bli bedre, eller demper de bare symptomene? Finnes det andre behandlinger som kan fungere like bra, eller bedre? Er en medisinfri behandling trygg? Forsvarlig?

Spørsmål og argumenter har fløyet veggimellom på debattsidene. Etter press fra både brukerorganisasjoner og myndigheter ble det i 2016 og 2017 innført flere plasser øremerket medisinfri behandling i psykisk helsevern. Høsten 2016 fikk KBT i oppdrag å samle inn fakta om de nye tilbudene, og evaluere hvordan de fungerer for brukerne.

– Vi ser at det er en kulturendring på gang. Tilbudene trenger lenger tid til å utvikle seg, og vi håper rapporten kan være med på å underbygge en god utvikling av de medisinfrie tilbudene. 

Dagfinn Bjørgen, Daglig leder i KBT

Hovedfunn

Vanskelig for pasientene å få et reelt valg
– Tilbudene må gjøres mer kjent

– Portvakter i helsevesenet

To modeller
– Egne enheter lykkes best

Daglig leder i KBT, Dagfinn Bjørgen (image)
Daglig leder i KBT, Dagfinn Bjørgen, håper rapporten kan bidra positivt til videreutviklingen av de medisinfrie tilbudene.

Dagfinn Bjørgen om rapporten (saken fortsetter under videoen)

Mellom høsten 2018 og vinteren 2020 har vi snakket med totalt 33 pasienter om deres erfaringer med de medisinfrie tilbudene. Gjennom kvalitative intervju har vi fått et innblikk i hvordan pasientene har opplevd det nye tilbudet i de fire helseregionene: Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF. Intervjuene er gjennomført med metoden Bruker-Spør-Bruker, som er utviklet blant annet for å gi brukerstemmen et løft i forskningen. Les hele rapporten her.

Pasientenes valgfrihet

De legemiddelfrie tilbudene var etterlengtet for både pasienter og brukerorganisasjoner. Mange av dem vi har snakket med var fornøyd med den medisinfrie behandlingen de fikk. Aktiviteter som kunst- og musikkterapi og recoveryverksted ble blant andre trukket fram som positive. For flere var veien til et medisinfritt tilbud en helt annen historie.

Vi har funnet ut at det varierer hvor lett det har vært for pasienter å få henvisning til medisinfri behandling. Flere pasienter har opplevd å bli møtt av skepsis i systemet før de fikk plass på et medisinfritt tilbud. Noen har til og med følt at de har måttet kjempe hardt før de faktisk fikk en henvisning.  

Et kanskje mer overraskende funn er at enkelte pasienter var blitt plassert på et medisinfritt tilbud uten at de visste om det selv – fordi deres behandler hadde ment det var riktig for dem. Dette viser at holdningene til de som jobber i helsevesenet kan påvirke hvem som får sjansen til å bruke medisinfrie tilbud. Den som henviser pasienter blir en portvakt.

Felles for disse to gruppene er likevel at pasientens mulighet til å velge selv har vært utfordret eller fraværende. Pasientenes reelle valg til å velge, eller velge bort medisinfrie tilbud, har også blitt utfordret på andre måter. Mangelfull informasjon og kunnskap ulike steder i systemet gjorde at flere pasienter slet med å orientere seg om sine rettigheter.

Egne enheter lykkes bedre enn integrerte plasser

Tilbudet om medisinfri behandling har blitt ulikt løst i helseregionene. Noen steder har det medisinfrie tilbudet blitt integrert i eksisterende tilbud, andre steder har det blitt etablert egne avdelinger. I rapporten kan du lese mer om de to hovedmodellene.

Våre funn viser at måten tilbudene er lagt opp gjør opplevelsen forskjellig for pasientene. På de integrerte tilbudene hadde pasientene vi møtte vanskeligere for å forstå hva tilbudet egentlig innebar, enn pasientene på egne avdelinger.  

Pasientene på egne enheter opplevde i hovedsak et mer helhetlig og tydelig tilbud. De mente de fikk et variert tilbud av aktiviteter som fikk dem til å kjenne på mestring. Flere satte pris på å bli utfordret til å prøve nye ting. Det hjalp dem å bli mer kjent med sine egne ressurser og nye muligheter til å uttrykke seg. Mens medisiner kan bidra til å lindre smerte, har flere følt den medisinfrie behandlingen har bidratt til at de kan bli bedre. Også i et mer langsiktig perspektiv. Med nye verktøy og mestringsstrategier mente flere de var bedre rustet til å takle hverdagen i fremtiden.

Gruppeterapi og andre felles arrangement var noe flere pasienter mente var ekstra givende. At det ble tilrettelagt for å bygge relasjoner og tillitt, opplevdes positivt. I rapporten vår om de medisinfrie tilbudene anbefaler vi å legge til rette for fellesskap og gruppeaktiviteter.

Medisinfritt tilbud
Et medisinfritt tilbud innebærer hjelp til å mestre psykiske helseutfordringer uten at medisiner (psykofarmaka) er hovedstrategien. Pasientene som ønsker det skal få hjelp til å trappe ned på medisiner og eventuelt slutte helt. Eksempler på aktiviteter i behandlingen kan være musikkterapi, fysioterapi, gruppeterapi, kunstterapi, naturopplevelser og recoveryverksted.

Bakgrunn for medisinfri tilbud
Etableringen av legemiddelfrie tilbud har bakgrunn i krav fra Fellesaksjonen for medisinfrie pasientforløp, som er en sammenslutning av organisasjonene Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), Aurora Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer, Mental Helse, Hvite Ørn og We Shall Overcome (WSO).

I 2015 ba Helse- og omsorgsdepartementet de regionale helseforetakene etablere legemiddelfrie behandlingstilbud.

«Psykisk helsevern er i størst mulig grad basert på frivillighet. Det legges til rette for frivillige og brukerstyrte tilbud, herunder legemiddelfrie behandlingstilbud for pasienter som ønsker det.»

«Tilbudet skal etableres i egne avdelinger og det skal legges vekt på samarbeid mellom behandler og pasient.»


Piller i glass (image)
Medisinfri? (text on image)

Viktig oppdrag for KBT

For oss i KBT er det viktig å få fram brukernes stemme når nye tjenester utvikles. Med et nasjonalt oppdrag som dette får vi bidra til å fremheve pasientenes rettigheter og behov. Samtidig som vi bygger vår egen kunnskapsbase, er dette et viktig arbeid også for det norske samfunnet.

Debatten om medisinfrie tilbudene har stormet i flere år, og en av kritikkene har vært at man ikke vet om det virker. Funnene fra vår undersøkelse indikerer at de medisinfrie tilbudene er et godt alternativ for mange pasienter.

Betydningen for samfunnet er at man har tilbud som faktisk hjelper folk, og at vi bidrar til å dokumentere at det er viktig med den type tilbud til folk i psykisk krise. I rapporten løftes pasientens ansvarlighet fram – man må ta høyde for at man kan bli verre. 

Dagfinn Bjørgen

De medisinfrie tilbudene er en viktig milepæl for brukerbevegelsen, og pasientene er et langt skritt nærmere å ha et reelt valg når det kommer til hva slags behandling de skal få.

Andre funn

I rapporten kan du lese om pasientenes refleksjoner rundt blant annet

  • Hjelp til å trappe ned på medisiner
  • Utfordringer med dagtilbud
  • Behov for oppfølging
  • Pasientenes medvirkning
  • Tvang

Du kan også lese om våre anbefalinger for de legemiddelfrie tilbudene. Vi tar spesielt for oss pasientenes rettigheter, organisering og innhold i tilbudene.

Følg KBT i sosiale medier