Hvordan jobber KBT med brukermedvirkning for voksne?

KBT arbeider med å systematisere brukerkunnskapen gjennom evaluering og forskning til støtte for brukermedvirkere, fagfolk og beslutningstagere. Det å få frem brukererfaringen på en systematisk måte gir større tyngde og vekt i tjenesteutvikling. Vi formidler kunnskapen gjennom foredrag, egne kurs og seminarer. KBT styrker også enkeltbrukere gjennom kurs og samlinger.  Det er særlig med fokus på mestring og hvordan egen stemme kan bli tydeligere.

Vi gjør dette på følgende områder:

I St.prp. nr. 1 (2008–2009) s.168 står det:

«Det er viktig å øke brukernes kunnskap slik at de kan stille krav til tjenestene og være pådrivere i tjenesteutviklingen. Samtidig må brukerkunnskap gyldiggjøres og formidles for å bidra til reell brukermedvirkning. Mental Helse Kompetanse og de regionale brukerstyrte sentrene vil sammen med brukerorganisasjonene være sentrale aktører i dette arbeidet.»