Spiseforstyrrelser og tilfriskning – Hva har brukerne selv behov for?

Fra venstre: Juni Raak Høiseth, Annika Alexandersen, Gunn Pettersen og Dagfinn Bjørgen.

KBT Midt-Norge og ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser har fått støtte fra Extrastiftelsen til å gjennomføre en Bruker Spør Bruker-undersøkelse. I prosjektet skal det undersøkes hva tidligere pasienter selv opplever som viktige behov både før, under og etter avsluttet behandling for en spiseforstyrrelse.

Resultatene av prosjektet vil bli presentert i et informasjonshefte. Heftet vil bli gjort tilgjengelig for nedlastning på nett og vil bli trykt opp og distribuert til helsepersonell, personer som selv er berørt, pårørende, brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter. Det vil også bli skrevet en artikkel basert på intervjuene. Prosjektet vil bli utført i samarbeid med Gunn Pettersen ved UiT, Norges Arktiske Universitet.

Det var Juni Raak Høiseth og Annika Alexandersen fra KBT Midt-Norge som fikk ideen til prosjektet, og de har begge erfaring med å ha hatt en spiseforstyrrelse.

– Det finnes lite systematisert lett tilgjengelig informasjon på norsk som sier noe om hva brukerne selv ser på som viktig i sin tilfriskningsprosess. Vi tenker at dette er noe som er viktig å finne ut av fordi vi selv har erfart at det ofte kan være veldig forskjellig fra hva behandlere tenker. Kanskje vil dette prosjektet kunne være et viktig bidrag når det kommer til å forstå og behandle spiseforstyrrelser sett fra et brukerperspektiv, sier Alexandersen.

 

Workshop i Trondheim og Oslo

I forbindelse med oppstarten av prosjektet inviterte KBT til felles workshoper for fagpersoner med ulik bakgrunn og personer med egenerfaring. Formålet med workshopene var at alle skulle få mulighet til å komme med innspill, kommentarer og forslag til hva som kan være viktig temaer og sentrale spørsmål å stille i en slik undersøkelse.

Saken fortsetter under bildet.

 

 

 

 

 

 

 

Engasjerte deltakere i workshop i Oslo. Nederst til venstre: Linn May Bulger, Vilde Bratland Hansen, Barbro Sætha. Fra venstre øverst: Juni Raak Høiseth, Nina Misvær, Mona Pettersen, Elsbeth Flood, Marit Ylvira Haugland, Thea Elversøe Solberg, Ane Ringstad Næs, Vigdis Wie Torsteinsson.

 

Det var aktiv deltakelse på begge møtene og mange viktige problemstillinger ble diskutert, deriblant behovet for kunnskapsheving til fastleger og helsesøstre, som ofte møter denne pasientgruppen i en tidlig fase.

 

Fortsatt behov for flere informanter

Vi søker etter personer over 18 år som tidligere har mottatt behandling for spiseforstyrrelser (uavhengig av hvilken diagnose) enten poliklinisk eller ved innleggelser i institusjon. Det bør være over to år siden du avsluttet behandlingen, slik at du også har mulighet til å kunne si noe om hvilke behov du har hatt for oppfølging i tiden etter avsluttet behandling. Pågående behandling for andre typer psykisk helseutfordringer er ikke til hinder for å delta i denne undersøkelsen.

Du vil bli invitert til å delta i et fokusgruppeintervju med 5-8 personer. I intervjuet vil vi ikke komme til å etterspørre sykdomsrelaterte eller personsensitive data, men kun konsentrere oss om dine erfaringer knyttet opp mot hvilke behov du hadde før, under og etter avsluttet behandling. Intervjuerne som leder fokusgruppeintervjuene har selv egenerfaring med spiseforstyrrelser.

Vi planlegger intervjuer følgende datoer og steder:

  1. mars: Tromsø
  2. mars: Trondheim
  3. mars: Bergen
  4. mars: Oslo

Alle intervjuene er kl. 18 og varer i to timer. Mer informasjon om undersøkelsen finnes hos ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og KBT Midt-Norge.

 

Tekst: Juni Raak Høiseth