Global Trigger Tools – Forbedring av psykiatrisk behandling

 

Det er viktig at personer med brukererfaring deltar og påvirker der de kan. På den måten kan vi få et bedre helsevesen for dem det gjelder – nemlig pasienter, brukere og pårørende.

Helseforetak i Norge er pålagt å måle forekomst av pasientskader, og innen somatikken bruker man verktøyet Global Trigger Tools. Metoden består av at man gransker journaler på leting etter «triggere», eller «markører» som kan indikere høyere sannsynlighet for pasientskade. I Sverige har man tilpasset verktøyet til å kunne brukes i psykiatrien, men det er enda ikke gjort i Norge. På Psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger har man derfor satt i gang prosjektet «Systematisert journalgjennomgang i psykiatri (SJG –P)». Målet er at man skal ende opp med en norsk håndbok om Global Trigger Tools, tilpasset den norske psykiatrien, norske ansatte og norske brukere/pasienter.

Brukerinvolvering

KBT Midt-Norge har stilt med informanter til en fokusgruppe i prosjektet. Vi har bidratt med innspill på hva som er viktige markører for pasientskader i journaler, hva som kan anses som pasientskader innenfor psykiatri og hvilke situasjoner som er spesielt risikable for at det skal oppstå en pasientskade. Det har også blitt gjennomført fokusgrupper med klinikkansatte med tilsvarende tema. KBT Midt-Norge har i tillegg en representant i referansegruppen for prosjektet.

Et eksempel på en markør eller trigger fra den svenske veilederen om Global Trigger Tools er om en pasient er blitt reinnlagt færre enn 30 dager siden forrige innleggelse. En slik trigger kan være tegn på at man bør se nærmere på om det har skjedd noe galt i behandlingsforløpet.

Hva bør være en trigger?

23.2.17 var det dialogkonferanse i prosjektet. Prosjektgruppen, prosjektledelsen og Lasse Barr, Geir Småvik og Ingvild M. Kvisle fra KBT Midt-Norge deltok for å diskutere hvilke av forslagene fra de ulike fokusgruppene som bør tas med i den norske versjonen av håndboka. Vi argumenterte blant annet for at et lavere antall psykofarmaka og antipsykotika enn hva som er grensen i den svenske håndboka skal være en trigger, og at ekstra kontakt med legevakt ved poliklinisk behandling skal være en trigger.

Snart foreligger det en norsk versjon av håndboka for bruk av Global Trigger Tools i psykiatrien. Veien videre blir dermed å prøve ut verktøyet. Dette skal gjøres ved at granskningsgrupper ved psykiatrisk klinikk i Levanger, Namsos og Stjørdal skal granske et utvalg av hverandres journaler. Deretter skal håndboka revideres ut fra funnene fra denne utprøvingen. KBT Midt-Norge håper at dette kan bli et godt verktøy, som kan bidra til bedre behandling for pasienter innenfor psykiatrien.

Tekst og foto: Ingvild M. Kvisle