Bilde for illustrasjon av video

Videoer om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

På denne siden finner du opptak av de fleste foredragene fra konferansen Brukermedvirkning i forskning og faguvikling, november 2021.
Alle videoene ligger også på Youtube-kanalen Brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.
Du finner også videoer fra arrangementer i regi av arbeidsutvalget for nettverk for brukermedvirkning og forskning og fagutvikling

Samtykkekompetanse og brukermedvirkning i forskning

Sverre Bergh

Sverre er forskningsleder ved AFS (Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom).

I anledning webinaret "Etikk og brukermedvirkning i forskning og fagutvikling - forskning på sårbare grupper", holdt Sverre Bergh en presentasjon om samtykkekompetanse. I videoen ser du opptak av foredraget fra 23. november 2023. Du kan også laste ned power pointen Sverre benytter i presentasjonen.

"Hovedregelen for å delta i forskning er at deltakeren gir et informert, frivillig og skriftlig samtykke. Men hva betyr det, og hvordan kan vi sikre oss at deltakerne får mulighet til å avgi nettopp det?

Hva så med personer som grunnet sykdom har nedsatt kognitiv funksjon, hvordan påvirker det evnen til å samtykke og hva er muligheten for forskning da?

Vi kan også tenke oss at samtykkekompetansen endrer seg underveis i et forskningsprosjekt, hvordan skal vi legge til rette for det i forskningen?"

Brukermedvirkning i forskning og utviklingsarbeid. Hva innebærer det, og hvorfor er det viktig?

Ole Petter Askheim

Ole Petter Askheim, er tidligere professor ved Høgskolen i Innlandet, og har jobbet mye med brukermedvirkning. Blant annet har han medvirket i boken Samproduksjon i forskning. Ole Petter var en av ildsjelene bak arrangementet i 2021, og hadde åpningsinnlegget på konferansen Brukermedvirkning i forskning og fagutvikling i november 2021.

Høgskolen i Innlandet har gjennom lang tid arbeidet med å utvikle et sterkt fagmiljø for brukermedvirkning i forskning og har vært involvert i  flere prosjekter der brukerdeltakelse har vært sentralt. «Fakultet for sosial- og helsevitenskap» har en egen forskningsgruppe for «Samproduksjon i forskning» og hadde høsten 2021 et felles opplæringsprogram for forskere ved høgskolen og medforskere med brukererfaring.

 

Forskningsrådets arbeid med etisk brukermedvirkning og involvering: Eksempler fra helseporteføljen

 

Anila Nauni - Forskningsrådet

I presentasjonen snakker Anila om

  • Hvorfor og hvordan de jobber i Forskningsrådet med medforskning/medvirkning og involvering
  • Hvordan jobbes det konkret med medvirkning innenfor helseprosjektene som Forskningsrådet finansierer
  • Hvordan jobber de som pådriver/og læringsagenter på dette området –  utviklingen av Kunnskapshub-en INVOLVERE

Anila jobber som seniorrådgiver i Forskningsrådet. Der arbeider hun innenfor området for samfunn, fornyelse og helse. For tiden jobber hun spesielt opp mot to hovedområder:

  •  Fornyelse og innovasjon i helse og omsorgssektoren
  • Arbeid med implementering av Forskningsrådets Policy for Åpen Forskning. Brukermedvirkning og involvering er en viktig del av begge disse innsatsområdene.

Hun bidrar også bidrar i EU-prosjektsammenheng med utviklingen av retningslinjer for Etisk brukerinvolvering i forskning og innovasjon.

 

Ulike former for medvirkning

 

Jan-Ole Hesselberg - Stiftelsen Dam

Jan-Ole Hesselberg er psykologspesialist og programsjef i Stiftelsen Dam . Der skal han blant annet skal kvalitetssikre utdelingen av rundt 300 millioner kroner årlig til norske helseprosjekter og norsk helseforskning.

Fra prosjektidé til prosjekt – forankring av brukermedvirkning i organisasjonen

 

Anne Landheim - Høgskolen i Innlandet og Morten Brodahl, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)

I denne videoen snakker Anne og Morten om forankring av brukermedvirkning i organisasjonen. Anne fra et lederperspektiv og Brodahl fra et erfaringsperspektiv.

Anne Landheim er  professor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, seksjon for psykisk helse og rehabilitering ved Høgskolen i Innlandet.

Morten Brodahl er erfaringskonsulent og medforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP).

I 2020 ble Morten kåret til årets erfaringskonsulent av Erfaringssentrum. Han er godt kjent for sitt mangeårige engasjement som erfaringskonsulent, og har mye erfaring med å delta i ulike forskningsprosjekt. Brodahl har mange tanker om rollen som brukermedvirker, eller deltaker, i forskning. Noe av det kan du for eksempel lese i denne saken fra Oslo universitetssykehus med tittelen Hvordan får vi gode medforskere?

Praktiske tips og utfordringer – erfaringer fra brukermedvirker, fagutvikler og forsker

 

Nina Mjøsund og Chantel Kolstad - Vestre Viken HF

I videoen forteller de om praktiske tips og utfordringer rundt brukermedvirkning i forskning og fagutvikling.

Nina har jobbet med fagutvikling og forskning i spesialisthelsetjenesten i mange år. I sitt doktorgradsarbeid God psykisk helse – fra hva til hvordan fra 2017, samhandlet Nina med fem personer som hadde pasienterfaring. Forskningsgruppen utførte en case-studie av sine erfaringer og beskrev hva de mente styrket forskningsrådgivernes mulighet til å gi viktige bidrag inn i forskningsprosessen og til resultatene. Erfaringer fra dette og nyere prosjekter der Nina har vært opptatt av å legge til rette for virksom brukermedvirkning, delte hun på konferansen i 2021. Om konferansen i 2021, sa hun:

"Min erfaring er at samarbeid med og involvering av dem det gjelder, er en viktig suksessfaktor. Ens egen kompetanse er aldri komplett, ved virkelig å lytte til andres perspektiver berikes arbeidet. I tillegg øker nytteverdien. Denne konferanse vil bli en møteplass for tips, erfaringsdeling og oppdatert kunnskap om hvordan få det til."

Brukermedvirkning i animasjonsfilmproduksjon

Chantel har vært med i et prosjekt om å lage en film om selvforstyrrelser. Animasjonsfilmen om selvforstyrrelser ble laget ved hjelp av erfaringer fra folk som selv hadde opplevd selvforstyrrelser. Den forklarer enkelt og greit hva det egentlig dreier seg om for folk som aldri har hørt om selvforstyrrelser før. I videoen forteller hun mer om hvordan det var å være med på dette prosjektet.

Brukerinvolvering i metodeutvikling

 

Indra Simhan og Hilde Pedersen - Sørlandet sykehus

Indra er barnepsykiater og forsker ved sped-og småbarnsteamet ved Avdeling for Barn og Unges Psykiskhe Helse (ABUP), Kristiansand. Hilde Pedersen er mor i en familie som har fått behandling på vegne av barnet.

De har vært involvert i utvikling av forskningsdesign. Utviklingsorjsketet fikk støttet av Stiftelsen Dam for å utvikle god forskning på barnas premisser, på en invtervensjon som heter barneorientert familieterapi (BOF). I videoen forteller de om erfaringer fra og rundt dette prosjektet.

Hvordan står det til med brukermedvirkning i FOU?

 

May Britt Kjelsaas - Helse Midt og Morten Brodahl - NKROP

Kjelsaas er faglig koordinator i Helse Midt-Norge. På konferansen i 2021 snakket hun om hvordan det egentlig står til med brukermedvirkning i FoU.

"Jeg vil primært snakke om brukermedvirkning i forskning. Dette inkluderer en kort introduksjon av lovkrav/historikk og utvikling og erfaringer med brukermedvirkning. Videre tar jeg for meg noen resultater fra en undersøkelse i Helse Midt-Norge som ble gjennomført i 2019 som resulterte i en artikkel i Michael, og jeg vil peke på veien videre inkludert et par eksempler på tilsvarende arbeid."

Hun hadde med seg Morten Brodahl.

 

Kritiske perspektiver på brukermedvirkning i forskning

 

Kari Tove Elvbakken - Universitetet i Bergen

Kari Tove Elvbakken er professor i statsvitenskap ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Tema i hennes forskning er forholdet mellom kunnskap og politikk, brukermedvirkning i forskning samt institusjoner for kunnskapsbidrag til politikkutforming. Sammen med Kirsti Malterud har hun gitt bidrag til boka «Kritiske blikk på brukermedvirkning».

"Jeg kommer til å snakke om ulike historiske prosesser som kan sies å ligge til grunn for mål og forventninger om brukermedvirkning i forskning, så kommer jeg til å presentere et arbeid Kirsti Malterud og jeg publiserte i SJPH der vi undersøkte hva som kom ut av studier der brukere var medforskere på like fot med akademiske forskere. Funnene fra undersøkelsen blir så diskutert i lys av noen dilemma som kan spores i analysen av historien om brukermedvirkning."

 

 

Samarbeidsbasert forskning- hva innebærer det for kunnskapsutviklingen?

 

Marit Borg og Bengt Karlsson - Universitetet i Sørøst-Norge

 

Marit Borg og Bengt Karlsson fra Universitetet i Sørøst-Norge er kjente stemmer for dem som er opptatt av brukermedvirkning innen psykisk helse og rus.

Marit Borg er ergoterapeut og professor emerita i psykisk helsearbeid ved Senter for psykisk helse og rus, Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Borg fikk i 2019 erfaringskonsulentenes ærespris, for årelang innsats for at brukereog pårørendes erfarignsbaserte kunnskap skal fåsin rettmessige plassi rus- og psykisk helsefeltet.

Bengt Karlsson er professor i psykisk helsearbeid ved samme fakultet som Marit. Karlsson er leder av Senter for psykisk helse og rus.  Også han har stort engasjement rundt dem med erfaringskompetanse, og bidro blant annet som leder av programkomitéen for den nasjonale konferansen om recovery - Ingenting om oss uten oss i 2022.

I videoen snakker de om samarbeidsbasert forskning: Hvordan legge forhold til rette for samarbeid, ville samarbeide, anerkjenne ulike perspektiver  og sikre rammebetingelser slik at samarbeid er mulig.

Noen etiske dilemmaer ved å involvere brukere i forskning

 

Helene Ingierd, FEK (De nasjonale forskningsetiske komitéene)

Ingierd holdt foredrag om etiske dilemmaer som kan oppstå når det kommer til å involvere brukere i forskning under konferansen i 2021.

"Brukermedvirkning brer om seg i forskningen. Medvirkning av ulike grupper i forskning kan være ønskelig, blant annet for å sikre forskningens nytteverdi og relevans, men reiser også en rekke forskningsetiske utfordringer, knyttet til forskningens uavhengighet, integritet og hensynet til forskningsdeltakere."

Her kan du laste ned presentasjonen hun brukte på foredraget: Helene Ingierd - Etiske dilemmaer ved brukermedvirknig i forskning

Evaluering av akutt ambulant team og brukeren som forsker

 

Gunn-Marit Uverud

Gunn-Marit Uverud delte sine forskningserfaringer på konferansen i 2021. I videoen forteller hun om prosjektene Evaluering av akutt ambulant team og Brukeren som forsker, og gikk blant annet inn på:

  • "Forskningsspråket" - hva gjør det med meg som medforsker og prosjektleder"?
  •  Fra idè til artikler
  • "Talking back ? I så fall hvordan ?

Etter konferansen ble Uverud med i et arbeidsutvalg for å utvikle et nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling. Der bidrar hun blant annet i arbeidet med nettsidene du leser på nå.

Språkets betydning - Erfaringer fra et aksjonsforskningsprosjekt blant bostedsløse

 

Håvard Aaslund - OsloMet

"Kamp om anerkjennelse og medvirkning kan innebære å bryte ut av språklige kategorier som virker stigmatiserende og diskriminerende. Med utgangspunkt i erfaringer fra aksjonsforskning diskuterer jeg sammenhengen mellom materiell og symbolsk endring. Jeg vil peke på muligheter for å skape nye samarbeidsformer gjennom bevisstgjøring, men også utfordringer knyttet til hjelpetjenestenes innretning, institusjonalisering, og maktforhold i hjelpeapparatet."

«Empowerment i barnehøyde» – erfaringer fra et prosjekt med barn som medforskere

 

Christina Strandholdt Andersen

Stipendiaten Christina kom helt fra Danmark for å snakke om "Empowerment i barnehøyde". Det er et phd-prosjekt om barn med funksjonshemming og deres deltakelse og innflytelse på eget liv. I ett år deltok 3 barn i en barneforskergruppe, som jobbet ut fra FN barnekonvensjon artikkel 12.

Gjennom deltakende metoder ble empiri, analyse og konklusjon til i samhandling mellom forskningsleder og barna. I sin presentasjon på konferansen, drøftet utfordringer og muligheter hun oppdaget i dette arbeidet.

Opptaket fra innlegget hennes er redigert for å anonymisere noen av eksemplene hun viste fram.

Her kan du laste ned presentasjonen til Christina (i likhet med videoen anonymisert for å kunne legges ut): Christina S. Andersen - Empowerment i børnehøjde

Helsefremmende miljø på sosiale medier – brukermedvirkning i et utviklingsprosjekt

 

Gunnhild Johnsen Hjetland - FHI

Gunnhild Johnsen Hjetland jobber som postdoktor på Avdeling for Helsefremmende arbeid på Folkehelseinstituttet. I videoen forteller hun om brukermedvirkning i prosjektet «Helsefremmende miljø på sosiale medier».

Dette utviklingsprosjektet har som mål å øke samfunnets kunnskap om sosiale medier og ungdoms psykiske helse og trivsel, og å utvikle nye tiltak som inkluderer sosiale medier i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i videregående skole. Prosessen fra situasjonsanalyse til utprøving av tiltak skjer i tett samarbeid med ungdom selv, og Hjetland vil dele erfaringer med dette arbeidet.

Brukermedvirkning i fremtiden - hvor er vi, og hvor går vi videre?

 

Ann-Mari Lofthus

Ann-Mari Lofthus har skrevet doktorgrad om brukeres erfaringer med ACT-team på Akershus universitetssykehus, og har stort engasjement for brukerinvolvering. Hun ledet arbeidet med konferansen i 2021, og har i ettertid bidratt i arbeidsgruppen for et nettverk. På konferansen holdt hun også avslutningsinnlegget, som handlet om brukermedvirkning i forskning og faguvtikling i fremtiden.

Ann-Mari arbeider som høyskolelektor, førsteamanuensis og postdoktor ved Høgskolen i Innlandet på utdanningene innen psykisk helse og rus på Elverum. Brukerperspektivet har vært en rød tråd i forskningen hennes relatert til psykiske helsetjenester og NAV samt brukermedvirkning på systemnivå og i forskning.