Barn, unge og brukermedvirkning – en forstudie av profesjonelle aktørers forståelser

Prosjektleder: Bente Hasle

Medforskere: Betina Haug Olson, Juni Raak Høiseth, Aida Tesfai og Rigmor Dyrnes

Dette er et forskningsprosjekt i samarbeid med førsteamanuensis i sosialfag Bente Hasle ved Institutt for sosialfag ved Høgskulen i Volda og Mental Helse Ungdom. Vi ønsker å belyse ulike forståelser og praksiser knyttet til barn og unges rett til brukermedvirkning når de mottar tjenester fra barnevernet, psykisk helsevern for barn og unge eller skolehelsetjenesten. En overordnet målsetting er å utvikle praksis slik at denne retten i større grad realiseres. Flere brukerorganisasjoner har også bidratt i utviklingen av prosjektet fordi de er sterkt interessert i at barns rettigheter styrkes innenfor de ulike tjenestene.

I første delprosjekt “profesjonelle aktørers forståelser” er det gjennomført fokusgruppeintervju med ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, barnevernet og skolehelsetjenesten om ulike forståelser og praksiser omkring barn, unge og brukermedvirkning. KBT har en sentral rolle i intervjuene, analysene av materialet og artikkelskriving. Det ble skrevet 1 artikkel som ble publisert i Fontene Forskning i 2021.

I andre delprosjektet «Ungdom med ADHD gir gode råd til hjelpere» har 19 ungdommer bidratt med innspill om forutsetninger for realisering av retten til medvirkning gjennom to dialogsamlinger. Materialet er utgangspunkt for en intervjuguide til bruk i hovedprosjektet. Fire av ungdommene fra dialogsamlingene har deltatt i utformingen av guiden. Denne er videreutviklet sammen med andre ungdommer med brukererfaring, primært fra KBT.

Vi har også begynt planlegging av hovedprosjektet som vil omhandle “den gode barnesamtalen”, hvor vi gjennom analyse av opptak av samtaler med barn/unge i BUP, barnevern og skolehelsetjeneste skal undersøke hva som utspiller seg når profesjonelle mener de får frem barnets eget perspektiv og realiserer retten til medvirkning. I etterkant vil Juni og Christina gjennomføre intervjuer med barna/ungdommene for å få frem deres eget perspektiv.