Knutepunkt for Recovery

Ansvarlig i KBT: Dagfinn Bjørgen
Andre som er med i prosjektet fra KBT: Katie Wikstrøm og Silje Jørgensen
Nettside: recoveryknutepunkt.no

Nasjonalt samarbeid

Knutepunkt for Recovery-prosjektet er og har vært et samarbeid mellom de Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS)

Den opprinnelige prosjektperioden ble avsluttet med en rapport i 2019: Knutepunkt for Recovery på regionalt og nasjonalt nivå – Vi styrker brukere og pårørendes stemme (PDF). Arbeidet har siden blitt videreført som en del av sentrenes ordinære arbeid. På nasjonalt nivå har KBT annet ansvar for å drive nettsiden recoveryknutepunkt.no, og har bidratt på flere måter i planlegging og gjennomføring av en nasjonal konferanse for Recovery.

Logo recovery knutepunkt

Ressurs- og kompetansebaser for recovery

Knutepunkt for Recovery er ressurs- og kompetansebaser for recovery, som regionalt utgjør de fysiske sentrene og nasjonalt utgjør et nettverk. Prosjektet har følgende målsetting:

  • Anerkjennelse av at recovery er en personlig og sosial prosess.
  • Anerkjennelse og anvendelse av erfaringsbasert kunnskap.
  • Reell recovery for brukerne, god ressursutnyttelse for tjenestene og likeverdige samarbeidsprosesser.
  • God livskvalitet og en verdig livssituasjon for mennesker med psykososiale utfordringer.

Hvordan vi jobber for å nå målene:

Gjennom aktiviteter som undervisning, veiledning, kurs, verktøy og innsamling og formidling av erfaringskunnskap vil vi

  • styrke enkeltpersoner og grupper
  • forebygge stigmatisering og utenforskap
  • fremme menneskerettigheter, verdige levekår og økt deltakelse for alle

Vi vil bistå og samarbeide med brukerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, kompetansemiljøer, kommuner og helseforetak for å bidra til at erfaringskunnskap legges til grunn for recoverybaserte tjenester og praksiser.

Historikk

I 2018 ble det gjennomført en workshop i Knutepunkt for Recovery, hvor aktuelle samarbeidspartnere var invitert inn for å diskutere hva som bør være innhold i og oppgaver for knutepunktene. I 2019 kom en sluttrapport som blant annet beskriver hvordan sentrene kan bidra videre som knutepunkt for recovery.

Nasjonal konferanse for Recovery

I samarbeid med NAPHA  og  Erfaringssentrum jobber de Regionale Brukerstyrte Sentrene for å få til nasjonale konferanse for Recovery. Konferansen fikk etter hvert navnet Ingenting om oss uten oss – Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus.

En rekke aktører innen psykisk helse- og rusfeltet har stilt seg bak initiativet. Høsten 2020 var mange av disse på en workshop på Gardermoen om hva en slik konferanse skulle innebære. Målet har vært en årlig konferanse i minst ti år. Med konferansen ønsker vi å skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus.

Første konferanse gjennomført i 2022

I starten ble planleggingen i stor grad preget av Covid-pandemien og alle restriksjonene denne innebar etter at Covid-19 entret Norge i 2020. Etter mye planlegging og arbeid fikk vi gjennomført en digital konferanse i februar 2022.

I september 2022 kunne endelig rundt 250 mennesker samles på Gardermoen på den første fysiske konferansen. Konferansen søker å bygge bro mellom fag, forskning og erfaring. Dermed er alle med interesse for recovery i målgruppen – fra sluttbrukeren til forskeren. Ved å møtes som likeverdige deltakere på et arrangement, kan mennesker med ulike perspektiver lære av hverandre og slik bidrar vi til å utvikle forståelsen for recovery og recoveryorienterte tjenester.

I 2022 ble endelig den første nasjonale konferansen for recovery gjennomført

Humper i veien og ulike løsninger for en konferanse

Med pågangsmot og inspirasjon ble det laget et flott program for en ny konferanse i 2023. Dessverre fikk vi ikke finansieringen på plass, og arrangementet ble nedskalert til et digitalt arrangement med smakebiter fra det opprinnelige programmet. Over 550 mennesker meldte interesse for å følge den digitale konferansen, som er rundt en dobling av de som fulgte det første arrangementet i 2022.

Veien videre er fortsatt ukjent. Ny informasjon om en nasjonal konferanse for Recovery blir publisert på recoveryknutepunkt.no når det eventuelt er noe nytt å melde.

Flere arenaer

De siste årene har RBS-ene også jobbet for å løfte recovery og brukermedvirkning på flere arenaer. I 2023 deltok sentrene på Arendalsuka med arrangementet Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser?

Fra politisk hold har det kommet mange nye planer og rapporter i 2023 og 2024, og RBS-ene samarbeider om å komme med felles innspill til disse gjennom å sende inn høringssvar, delta på høringer og skrive kronikker. I tillegg til å fremme recovery og brukermedvirkning er sentrene opptatt av å understreke rollen frivillig og ideell sektor kan ha i fremtidens samfunn og tjenester.

Bilde av en gruppe mennesker
De Regionale Brukerstyrte Sentrene på Arendalsuka i 2023