Knutepunkt for Recovery

Ansvarlig i KBT: Dagfinn Bjørgen

Andre som er med i prosjektet fra KBT: Katie Wikstrøm og Silje M. Jørgensen

KBT, Sagatun Brukerstyrt Senter, Vårres Regionale Brukerstyrte Senter, Bikuben Regionale Brukerstyrte Senter og ROM-Agder er i gang med arbeidet for å bli Knutepunkt for Recovery. Knutepunkt for Recovery vil være ressurs- og kompetansebase for recovery, som regionalt utgjør de fysiske sentra og nasjonalt utgjør et nettverk. Prosjektet har følgende målsetting:

  • Anerkjennelse av at recovery er en personlig og sosial prosess.
  • Anerkjennelse og anvendelse av erfaringsbasert kunnskap.
  • Reell recovery for brukerne, god ressursutnyttelse for tjenestene og likeverdige samarbeidsprosesser.
  • God livskvalitet og en verdig livssituasjon for mennesker med psykososiale utfordringer.

Gjennom aktiviteter som undervisning, veiledning, kurs, verktøy og innsamling og formidling av erfaringskunnskap vil vi styrke enkeltpersoner og grupper, forebygge stigmatisering og utenforskap, og fremme menneskerettigheter, verdige levekår og økt deltakelse for alle. Vi vil bistå og samarbeide med brukerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, kompetansemiljøer, kommuner og helseforetak for å bidra til at erfaringskunnskap legges til grunn for recoverybaserte tjenester og praksiser.

Det har blitt utarbeidet en egen nettside: www.recoveryknutepunkt.no. I 2018 ble det gjennomført en workshop i Knutepunkt for Recovery, hvor aktuelle samarbeidspartnere var invitert inn for å diskutere hva som bør være innhold i og oppgaver for Knutepunktene.

Prosjektperioden er avsluttet med en rapport, men arbeidet skal videreføres som en del av sentras ordinære arbeid.

Nå jobber recovery knutepunkt med å organisere en nasjonal konferanse for recovery i samarbeid med NAPHA  og  Erfaringssentrum. Målet er en konferanse høsten 2021, og med på laget er en rekke organisasjoner innen psykisk helse- og rusfeltet.