Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune

Tjenestene som ble evaluert i Bruker Spør Bruker Ålesund var Psykisk helseteam, bemannede boliger for personer med psykiske lidelser, Vegsund DPS og Sjøholt DPS.

Ålesund hadde en rekke utfordringer i tilbudene sine, både knyttet til tilgjengelighet, informasjon og kommunikasjon. Brukerne ønsket å få støtte og hjelp til å ta egne beslutninger om behandling, og det fremstod som viktig å satse mer på brukermedvirkning. Det kom også fram at pårørende kunne involveres og støttes bedre. Dagsentrene kunne videreutvikles og det kunne settes inn mer aktive tiltak knyttet til arbeid og kvalifisering.

Det kom fram råd om å satse videre på kvalifisering og arbeidstrening i samarbeid med NAV, og det ble fremsatt at samarbeidet mellom DPS og kommunen kunne ha en viktig forebyggingsfunksjon.

Forfattere:

Heidi Westerlund
Dagfinn Bjørgen

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune (2010)