Bruker Spør Bruker-evaluering – Psykisk helsearbeid i Oslo kommune

Oslo kommunes tjenester for psykisk helsearbeid var i 2006-2008 gjenstand for den største Bruker Spør Bruker-evalueringen noensinne. Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund gjennomførte undersøkelsen på oppdrag fra Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune ved Kari Sofie Smaaland. Den samlede sluttrapporten ble utgitt i 2010.

Målet for evalueringen var å gi grunnlag for å endre og styrke ulike deler av psykisk helsearbeidtjenestene i de 15 bydelene i Oslo, og var en del av strategien for Opptrappingsplanen for psykisk helse i Oslo kommune. Prosjektet hadde også som mål å øke brukermedvirkningen i arbeidet med kvalitetsutvikling og evaluering av tjenestene.

Undersøkelsen bestod av fokusgruppeintervjuer og eneintervjuer med 237 brukere fordelt på de 15 bydelene. Det ble utarbeidet egne rapporter for hver enkelt av bydelene i løpet av prosjektperioden. Det ble også gjennomført dialogkonferanser i alle bydelene, hvor tilsammen 309 brukere, fagfolk og ledere av tjenestene deltok.

Evalueringen bygget på brukernes erfaringer og opplevelse av kvalitet. Hovedrapporten fra evalueringen var en avsluttende oppsummering av bydelsrapportene.

Erfaringene fra brukerne av Oslo kommunes psykisk helsetjenester ble oppsummert og kategorisert i følgende hovedtemaer i rapporten:
•    Psykisk helsetjenester på bydelsnivå
•    Individuell plan (IP) og ansvarsgruppe
•    Botilbud/samlokaliserte boliger
•    Fastlegetjeneste
•    Legevakt og krisetilbud
•    Aktivitetshus

Prosjektet ble følgeevaluert av TISIP-stiftelsen, ved Geir Hyrve og Karl Johan Johansen.

 

Rapport fra følgeevalueringen:

Rapport fra TISIPs Metaevaluering av Bruker Spør Bruker Oslo

 

Forfattere:

Dagfinn Bjørgen
Heidi Westerlund
Karl Johan Johansen

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering – Psykisk helsearbeid i Oslo kommune (2006-2008)