Innvandrer og helse

Rapporten ”Innvandrer og helse” er en oppsummering av tre delprosjekter satt i gang av Mental helse og KBT Midt-Norge. KBT har mottatt tilskudd fra Helse Midt-Norge der målsettingen har vært å:

  • Prøve ut tiltak for at innvandrere selv kunne medvirke til å for å bedre helsetilbudet.
  • Få frem erfaringer fra innvandrere om hvordan helsetilbudet fungerer.
  • Prøve ut metoder for innhenting av informasjon fra innvandrermiljø, med formål å forbedre helsetilbudet for gruppen.
  • Gjennomføring av forebyggende tiltak i forhold til å øke kunnskapen om psykisk helse/helsetiltak for innvandrere, gjennom informasjon og diskusjoner om sentrale temaer.
  • Tilbud av selvhjelps- og mestringstiltak for målgruppen innvandrere.

Det bør vektlegges større fokus på å etablere eller bruke arenaer for å nå innvandrer grupper med helseinformasjon. En bør vektlegge informasjon om sykdommer, behandling og i hvilke situasjoner man bør oppsøke helsehjelp etter norske forhold. Kommuner, fastleger og lærings- og mestringssentre (LMS) vil være sentrale samarbeidspartnere i et slikt arbeid. Når helsepersonell skal møte en pasient med innvandrerbakgrunn bør det legges rutiner for at man kartlegger den enkeltes kunnskaper og oppfatning av egen helsesituasjon.

Praktiske tiltak i frivillige organisasjoner er en viktig kanal for å nå innvandrergruppen med helseinformasjon. Helsetjenestene bør se frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner som ressurser i arbeidet med å nå innvandrergruppen. Det bør vektlegges et aktivt samarbeid mellom helsetjenester og offentlige etat om informasjonstiltak i frivillige tiltak og organisasjoner.

KBT mener en bør finne ut mer om innvandrergruppen som oppsøker helsevesenet. Hvordan opplever innvandrere å bli møtt av helsepersonell? Hvilke forventninger stilles til helsetjenestene knyttet til å ha kjennskap/kunnskap om ulike gruppers behov? Hvilken informasjon trenger personer med utenlandsk bakgrunn i møtet med helsevesenet? Hvilke tiltak trengs for å legge til rette for informasjon om helse og helsevesen for innvandrere? Hvordan kan forebyggende tiltak knyttet til psykisk helse målrettes mot denne gruppen av Helse Midt-Norges pasienter?

Forfattere:

Dagfinn Bjørgen
Heidi Westerlund

 

Rapport:

Rapport til Helse Midt-Norge RHF – Prosjektet «Innvandrer og helse» (2010)