Bruker Spør Bruker-evaluering – Tilbudet ved Haltdalen DPS og tilhørende kommuner – Brukernes erfaringer

På forespørsel fra St. Olavs Hospital HF og kommunene i fjellregionen ble det gjennomført en Bruker Spør Bruker-undersøkelse av Haltdalen DPS.

15 informanter ble intervjuet. Hovedfokuset i rapporten var å fremme erfaringene til pasientene, og å se på mulige fremtidige behov. Tilgangen på lege/psykiater ble ansett som viktig, men ikke avgjørende, av de med psykiske problemer av lang varighet. Døgntilbudet hadde en viktig funksjon ved å avlaste familier, samt å skape rammer som gjorde at man kunne få en pause fra tankekjør.

Informantene opplevde at tilbudene fungerte godt, noe som senket terskelen for å benytte dem. Brukerstyrt plass ble særlig fremhevet som viktig. Alle informantene ønsket å ha hjelpen nært i sin kommune, men opplevde samtidig at kommunetjenester gjerne ikke strakk til når det gjaldt åpningstider og fleksibilitet til å kunne bruke mer tid på lengre samtaler.

Haltdalen maktet å gi et effektivt tilbud som brukerne opplevde at hadde redusert tvangsbruken. Personalet opplevdes å ha gode holdninger og fleksibilitet på når de kunne samtale. I tillegg ble det løftet fram at de var tilgjengelige uten at man følte at man måtte kjempe seg frem. Dette var viktige hensyn som fremtidige helsetilbud i regionen burde ta i betraktning.

Forfattere:

Dagfinn Bjørgen
Heidi Westerlund

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering – Tilbudet ved Haltdalen DPS og tilhørende kommuner – Brukernes erfaringer (2012)