Bruker Spør Bruker-evaluering – Familieambulatoriet Helse Nord-Trøndelag – Brukerne og samarbeidspartnernes erfaringer

Familieambulatoriet (FA) er et tilbud til foreldre som sliter med psykisk sykdom eller rus – og barna deres.

KBT gjennomførte gjennom avtale med Helse Midt-Norge RHF en Bruker Spør Bruker-undersøkelse for Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag. Evalueringsplanen ble utarbeidet i et samarbeid med tjenestens prosjektledelse.

FA-prosjektet hadde høy måloppnåelse for brukermedvirkning. Dette bidro sterkt til den tilliten teamet fikk hos brukerne, som formidlet utelukkende gode erfaringer med FAs rolle vis a vis barnevernet. De opplevde at det hadde stor betydning å ha en samtalepartner som tok deres virkelighetsbeskrivelse på alvor. Like stor betydning hadde det for enslige mødre å få praktisk bistand slik at de evnet å besøke offentlige kontorer. Den praktiske hjelpen bestod eksempelvis i å være bisitter i møter og å gjennomgå hva som ble sagt i etterkant, eller pass av barnet for å kunne gå til kontorer. FA bidro til at brukerne benyttet lokale tilbud i kommunen.

Det ble også påpekt noen forbedringsområder. Kommunikasjonsprosedyren ved bekymringsmeldinger til Barnevernet, særlig med tanke på hvilke vurderinger som lå bak, kunne bli tydeligere. Det ble anbefalt av FA skulle utvikle tettere samarbeid med kommunene om hva kommunen kunne tilby den enkelte bruker. Kommunene savnet generelt mer deling av informasjon.

Bruker Spør Bruker i Familieambulatoriet er brukt som dokumentasjon i Stortingsmelding 30 (2011 – 2012) Se Meg! – En helhetlig rusmiddelpolitikk. Dette danner grunnlaget for vurdering av Familieambulatoriet i Helse Nord-Trøndelag, samt tilsvarende prosjekt i Vestre Viken, som er nevnt som så gode at tiltakene vurderes opprettet andre steder i landet.

 

Forfattere:

Dagfinn Bjørgen
Heidi Westerlund

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering – Familieambulatoriet Helse Nord-Trøndelag – Brukerne og samarbeidspartnernes erfaringer (2012)