Brukerstemmen viktig i bomiljøprosjektet Go2 

Bilde av Michelle Eilertsen, Geir Småvik og Mariell Høgås
Erfaringskonsulenter fra KBT, Michelle Eilertsen og Geir Småvik, sammen med prosjektleder Mariell Høgås. Go2 er et godt eksempel på at erfaring og fag i likeverdig dialog kan føre til bedre tjenester.“Vi ser at der beboerne ikke har tillit til kommunen, så har KBT og Dagsverket en helt annen mulighet til å komme i posisjon. Når vi skal tenke helhetlig i det videre arbeidet vil det derfor være viktig å spille på lag, legge til rette for relasjonsbygging og finne gode samarbeidsstrukturer, som samlet bidrar til et bedre bomiljø” sier Høgås.

Flere medier, deriblant Adresseavisen og Sorgenfri, har satt søkelys på boligproblematikken i Trondheim i vår. Det handler både om boligmangel for personer med rus- og psykisk helseutfordringer og om utrygge bomiljø. Prosjektet Go2 prøver å finne en modell for bomiljø og tjenester som bidrar til økt trygghet og bærekraftig ressursbruk. Prosjektet drives av Trondheim kommune, og KBT er en av samarbeidsaktørene.  

 

Alle trenger å oppleve trygghet

 

Å oppleve at man bor trygt og godt, er helt grunnleggende for oss alle sammen. I sektorrapport om folkehelse skriver Helsedirektoratet (2021) at en egnet bolig i et godt bomiljø er et fundament for helse og livskvalitet. Derfor er prosjekt Go2 så viktig”.   

 

Det sier prosjektleder, Mariell Høgås, og fortsetter:

 

“Ved å samarbeide bredt, med både beboerne selv, aktører i kommunen, frivillige og næringsliv, kan vi alle være en del av løsningen, og gjennom det bidra til tryggere bomiljø for beboere i helkommunale bygg. Bomiljø handler om både fysiske- og psykososiale forhold, og det er derfor viktig at det jobbes parallelt med dette. Gode relasjoner kan bygges gjennom felles aktivitet, og mye av tanken i prosjektet er å legge til rette for beboer-deltakelse i fysiske bomiljøforhold. Dette kan bidra til eierskap til egen adresse, samtidig med at fellesskap etableres. Vi håper at prosjektet kan bidra til et bedre bomiljø på adressen, og at løsningen kan nyttiggjøres også på andre adresser senere.”  

 

Utprøvende prosjekt med mål om å skape tryggere bomiljø

 

Målet med prosjekt Go2 er å skape et tryggere bomiljø for beboerne på adressen og bedre samhandling mellom tjenester, samt tilrettelegge for fellesskap og tilknytning til eget nærmiljø. Prosjektet er utprøvende, noe som betyr at vi skal prøve ut ulike tilnærminger, og kommer frem til en god måte å jobbe med bomiljø på. Prosjektet har også som mål å skape en overførbar modell for bomiljøarbeid i helkommunale bygg.

Dette er et utprøvende prosjekt, hvor vi skal prøve ulike tilnærminger for å jobbe boligsosialt i helkommunale bygg. Dersom vi finner en god modell, er tanken at denne kan nyttiggjøres også på andre adresser, både i egen kommune og i andre kommuner, evt. med lokale tilpasninger.”, forteller Høgås.

 

 Les også saken fra NAPHA.no: -Vi håper Go2 vil gi et trygt nabolag for alle som bor her


Beboernes opplevelser er grunnlag for valg av konsept
 

 

Det viktigste som er synliggjort til nå, er beboernes opplevelse av å bo i Gamle Oslovei 2, noe som har dannet grunnlaget for konseptene som er valgt i prosjektet. Her har KBT hatt en sentral rolle med å hente inn brukerstemmen.” sier Høgås.  


Konseptet for prosjektet handler blant annet om å etablere en nærmiljø-hub i fellesstua i Gamle Oslovei 2. Tanken er at dette kan fungere som sosial møtearena i nærmiljøet, hvor man kan bli kjent med naboene sine og andre i nærmiljøet. Et sted hvor det kan foregå ulike kurs og aktiviteter og hvor ulike aktører kan være tilgjengelig for å gi råd og veiledning etter behov.
 

Erfaringskonsulentene Geir Småvik og Michelle Eilertsen fra KBT, har de siste månedene møtt beboerne i denne nærmiljø-huben.

“Jeg har bodd i bolig med base selv, og vet hvor problematisk det kan være å bo på en sånn plass. Særlig om du skulle få problemer med naboene og føler du ikke blir tatt på alvor.  Jeg vil være der for dem og ta dem på alvor, og hjelpe dem til å føle seg sett og hørt. Det er ikke alltid på sånne plasser,  dessverre,  at man får det. “, sier Eilertsen.  

Bilde fra nærmiljøhuben i Go2-prosjektet. En gruppe mennesker sitter rundt et bord. På bordet er det kaffe og kaker. En av damene på bildet har på seg politiuniform.
Annenhver fredag er nærmiljøhuben i Go2-prosjektet åpen. I tillegg til beboere og de som jobber i prosjektet, kommer også andre aktører innom til tider. Her er Line Tiller fra politiet til stede for å lytte til hva beboerne har å si. Tiller er goså deltaker i ressursgruppen i prosjektet, som møtes hver sjette uke.

Medvirkning fra beboerne en viktig del av prosjektet 

 

“KBT har en 50% stillingsandel i prosjektet, nettopp med tanke på at brukermedvirkning og beboerstemmen er så sentralt i prosjektet. For å skape et tryggere bomiljø for beboerne på adressen er det helt avgjørende å lytte til beboerne; hvordan opplever de eget bomiljø, hva skal til for at det skal bli bedre, og hvordan kan vi få det til i fellesskap. Her har KBT god kompetanse på innhenting av brukerstemmen, og har derfor ansvaret for beboertreffene i Gamle Oslovei 2 annenhver uke.

Vi ser at der beboerne ikke har tillit til kommunen, så har KBT og Dagsverket en helt annen mulighet til å komme i posisjon. Når vi skal tenke helhetlig i det videre arbeidet vil det derfor være viktig å spille på lag, legge til rette for relasjonsbygging og finne gode samarbeidsstrukturer, som samlet bidrar til et bedre bomiljø.” sier Mariell Høgås.  

 

Erfaringskonsulentene Michelle og Geir er opptatt av å kunne bidra til å gjøre en endring. “Hvis vi skaper et trygt bomiljø vil jeg si vi har lyktes når vi er ferdig med prosjektet. På lik linje med ordinære borettslag, skal det være like trygt å bo der”, sier Geir.  De er også optatt av at det er dem som faktisk bor og lever i det helkommunale bygget må være dem som blir lyttet til. “Det hjelper ikke hva vi som ikke bor der sier, det er de som skal leve der, og de må bli tatt på alvor.  “ sier Michelle. 

 

Bilde av to menn som sitter ved et bord. Den ene prater, den andre lytter. På bordet ligger et par kortstoker, kaffe og kaker.
Erfaringskonsulent Geir lytter til en av beboerne. 

Samarbeid og synlighet bryter ned barrierer 

 

Samarbeid er et viktig stikkord i Go2-prosjektet, kan prosjektlederen fortelle:  

 

Vi ser allerede en effekt av å etablere en felles oversikt over ulike aktører som yter tjenester på adressen og en effekt av å samle aktørene rundt samme bord. Utfordringer på adressen fanges fortløpende og kommuniseres ut, slik at de rette aktørene får komme raskt på banen. Også gjennom at Dagsverket er mye til stede på adressen og holder på med vedlikeholdsoppgaver, blir vi godt synlige og kommer på den måten i dialog med beboerne, som også inviteres til å bli med å gjøre oppgaver eller inviteres til en kaffekopp. Vi ser også at gjennom å synliggjøre hvordan man kan komme i kontakt med kommunale enheter (et kontaktpunkt), og samtidig bistå og veilede på dette fortløpende, kan bryte ned noen barrierer.” 

 

Mange gode bidrag til oppgradering av fellesareal 

En del av prosjektet handler også om å legge til rette for mer aktivitet for beboerne, blant annet ved å oppgradere og pynte opp fellesarealer. Boligstiftelsen som eier av bygningsmassen har innvilget 200.000,- til utbedring av fellesstua. Midlene skal dekke utskifting av belysning, samt bytting og tilpasning av kjøkkenløsning.  

Videre er det planlagt å male, innrede og sette fellesstua i stand til en arena som muliggjør etableringen av sosiale fellesskap - alt dette i samarbeid med beboerne. “Vi er opptatt av at beboerne skal ha eierskap til egen adresse, og være med på prosessen.” sier prosjektleder Mariell. Her er også kunst- og miljøarbeider, Tiril, fra Glimt Recoverysenter involvert. 

Geir Småvik  forteller at de også har fått gaver fra private aktører: Et firma på flyttefot har donert møbler til Dagsverket og prosjekt Go2.  

Dagsverket er en viktig aktør i prosjektet, hvor de jobber med oppgradering av fellesstua og vedligehold på adressen, sammen med beboerne. Seniorrådgiver i KBT, Katie Wikstrøm, forteller at Dagsverket involverer beboerne i aktiviteter på en positiv og inspirerende måte. Alle får bidra med det de kan, smått eller stort. Om det er å rake en liten flekk av plena, å velge farge på veggen i boligen sin eller andre aktiviteter som bidrar til et bedre bomiljø.  

Vi i KBT er glade for å bli invitert inn i et viktig prosjekt og ser fram til fortsettelsen.