Brukermedvirkning i forskning får fram problemstillinger som er relevante for brukerne 

Bilde av to hender som holder en puslespillbrikke hver.
Erfaring og fag i likeverdig dialog. Faglig rådgiver i KBT, Juni, har de siste årene vært involvert i flere SINTEF-prosjekt. I prosjektene har hun jobbet med brukermedvirkning på ulike måter. (Foto fra canva. )

Bidrar til brukermedvirkning i SINTEF-prosjekt

KBT har bidratt til å få brukerperspektivet inn i flere SINTEF-prosjekter de siste årene. I vår kom to nye rapporter fra slike prosjekt: Bruker- og pasientundersøkelse i psykisk helsevern og rusbehandling og Helsehjelp til barn i barnevernet 

Sikrer at undersøkelsen treffer målgruppen 

KBT har vært samarbeidspartner i prosjektet Bruker- og pasientundersøkelse i psykisk helsevern og rusbehandling. SINTEF har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en undersøkelse rettet mot voksne brukere og pasienter som mottar poliklinisk behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  

Bakgrunnen var at Helsedirektoratet ønsket mer kunnskap om hvordan gruppen opplever behandlingstilbudet, som kan brukes til å videreutvikle tilbudet.  

Vår rolle i prosjektet har vært å pilotere spørreundersøkelsen til pasienter og brukere og å komme med innspill på formuleringer i henvendelser om å delta i undersøkelsen. Skjemaet ble pilotert ved at ni personer med relevant pasienterfaring fylte ut skjemaet, og kom med tilbakemeldinger til faglig rådgiver i KBT, Juni Raak Høiseth. Tilbakemeldingene ble brukt til videreutvikling av undersøkelsen.  

“Det handler jo om å sørge for at undersøkelsen treffer målgruppen, at man sikrer at den er forståelig og at det får fram også problemstillinger som er relevante for brukerne og ikke nødvendigvis bare for fagfolk” sier faglig rådgiver i KBT, Juni Raak Høiseth.  

Juni Høiseth (bilde)

Last ned rapporten: Hva synes pasientene om den polikliniske behandlingen i psykisk helsevern og rusbehandling? Nasjonal bruker- og pasientundersøkelse blant voksne 2023 

 

Helsehjelp i barnevernet 

Får barn og unge i barnevernet nødvendig helsehjelp, og hvilke barrierer er det for at de får det? Det undersøkte SINTEF, i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge, RKBU –Midt og KBT, i prosjektet Helsehjelp til barn i barnevernet. Prosjektet skal bidra til at barnevernet og helsevesenet blir bedre i stand til å imøtekomme barnas behov.  

I prosjektet har KBT ved Juni Raak Høiseth bidratt med å intervjue både ungdommer og noen foreldre i den kvalitative delen av studien som undersøkte barn og unge i barnevernet sitt behov for helsehjelp og opplevelse av tilbudet. KBT bidro også med rekruttering av ungdommer, fosterforeldre og foreldre til den samme delstudien.  

“Prosjektet har vært veldig lærerikt for meg i form av at intervjuene har gitt meg innblikk i en tjeneste jeg ikke kjente så veldig godt fra før” sier Raak Høiseth. 

NAPHA har skrevet om resultatet fra undersøkelsen: Hva utgjør trygg og nyttig helsehjelp for barn og unge i barnevernet? Blant annet at god relasjon til behandler er viktig, og at det er flere barrierer når det kommer til psykisk helsevern, som handler om alt fra kapasitet til at noen vegrer seg for å få hjelp fra BUP. NAPHA trekker i nettsaken fram FACT ung som et tilbud ungdommer har hatt gode erfaringer med.  

Prosjektet ble gjennomført på oppdrag av Bufdir. Last ned rapporten: Helsehjelp til barn i barnevernet. Behov, barrierer og helsetjenestebruk 

 

Vi takker for gode samarbeid med SINTEF og setter pris på å få bidra med å løfte brukerperspektivet i viktig forskning og utvikling.