Brukerstyrking og kompetanseoppbygging i Melhus kommune

Prosjektleder: Karl Johan Johansen

Prosjektmedarbeidere: Anne B. Plathe, Ingvild M. Kvisle, Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund

Melhus kommune er sammen med Malvik en del av Midt-Norge i nettverket “Gode pasientforløp i kommunene for brukere med psykiske problemer og/eller rusproblemer.” Også i denne kommunen sendte KBT samsøknad om midler til gjennomføringen av en brukerundersøkelse, samt utvikling av brukermedvirkning i kommunen. I Melhus har vi også inngått en partnerskapsavtale for samarbeidet.

Hovedtiltakene har vært et tre-dagers temakurs i brukermedvirkning for brukere og ansatte i kommunen, med tema som recovery og salutogenese, personlig erfaringsformidling, “Det friske i det syke”, brukerstyring av tjenester, forskning på brukermedvirkning og “FIT-tilbakemeldingsorienterte tjenester”. Ca 20 deltakere fulgte alle kursdagene. I tillegg ble det gjennomført en kort brukerundersøkelse ved Potten-treffet (kommunens lavterskeltiltak) sommeren og høsten 2017. I begynnelsen av 2019 ble det gjennomført en fagdag i kommunen om recoveryorienterte tjenester.