Brukerstyrte innovasjonsprosesser (BIP) i Melhus kommune

Prosjektleder: Anne R. Benschop

Brukerpanelet: Sissel Smistad, Michelle, Bradley Eilertsen, Nils Magne Røstum, May-Helen Erdal , Jeanette Myren og Lorentz B. Westrum

Som del av partnerskapsavtalen med Melhus Kommune gjennomfører KBT prosjektet BIP (brukerstyrt innovasjonsprosess) for kommunen i 2015, 2016, 2017 og en videreføring inn i 2018. I desember 2015 ble det etablert et brukerpanel, bestående av deltagere fra hver av de tre tjenestene: psykisk helsetjeneste, rus og tiltakstjeneste og Idrettsveien boenhet. Målet med brukerpanel og innovasjonsverkstederer er å utarbeide tema og problemstillinger som har relevans for kommunens tjenesteutvikling, og å opparbeide en forståelse for brukermedvirkning for kommunens personell. Et annet mål med etablering av panelarbeidet er å rekruttere og lære opp ressurspersoner som vil delta i panelet og som på sikt kan bli medvirkere i kommunen. Prosjektet skal jobbe med brukererfaringer som en premiss i kommunens innovasjonsarbeid og virksomhetsplanlegging.

I prosjektperioden har vi jobbet med problemstillinger som har kommet opp i Bruker Spør Bruker som en videreutvikling og iverksettelse av resultater i tjenesten. Det har blitt gjort undersøkelser i kommunen knyttet til informasjonsrutiner og lavterskeltilbud, og dette er to av kildene til en skriftlig utredning fra panelet på sentrale forbedringsområder for tjenestene innen psykisk helse og rus. KBT gir løpende veiledning til deltakerne. Panelet har avlevert en rapport til kommunen med forslag til hvilke endringer som er ønskelig for å bedre tjenestetilbudet.