Erfaringskonsulenter i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid Trondheim kommune

Prøveprosjekt førte til ansettelser av erfaringskonsulenter

Prosjektet var et samarbeid mellom KBT og Trondheim kommune. Hovedmålet med prosjektet var å få etablert en ordning med erfaringskonsulenter i Trondheim kommune, og det har vært vellykket.

I dag jobber flere erfaringskonsulenter i Trondheim kommune. KBT kan tilby veiledning for erfaringskonsulenter, både over nett og med mulighet for fysisk møte i Sorgenfriveien 9. Der kan også erfaringskonsulenter fra andre steder i landet delta.

Bedre samhandling i tjenestene

Målet for prosjektet var å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker, gjennom økt forståelse av kommunikasjon og hva som motiverer for recovery. Erfaringsmedarbeidere ble ansatt i KBT, hvor KBT hadde arbeidsgiveransvaret, mens deres respektive ledere i Trondheim kommune hadde det stedlige arbeidsgiveransvaret.

I prosjektet jobbet erfaringskonsulentene på ulike områder. I et recovery-team jobbet en konsulent med oppfølging av enkeltpersoner. Teamet jobbet også med foredrag og annet informasjonsarbeid. I en kommunal bolig jobbet en annen erfaringskonsulent med oppfølging og kontakt. Det kunne være samtaler, hjelp med praktiske gjøremål eller andre ting beboerne ønsket.

Konsulentene deltok også på kontormøter, strategimøter og andre fellesaktiviteter i KBT. Ved å ha tett kontakt med erfaringskonsulentenes leder i Trondheim kommune, ble arbeidet tilpasset underveis slik at det kunne fungere best mulig for alle parter.

Prosjektleder: Dagfinn Bjørgen

Prosjektmedarbeidere: Ingelin Anderssen, Marthe Siira og Ingvild M. Kvisle