Bruker Spør Bruker-evaluering – Revmatologisk avdeling St. Olavs Hospital

Ved St. Olavs hospital i Trondheim gjennomført en evaluering der vi forsøkte å bidra til dialog mellom tjeneste og brukere, for å forbedre helsetilbudet. Undersøkelsen ved revmatismeavdelingen var et pilotprosjekt med støtte fra Helse Midt-Norge RHF. Til nå har Bruker Spør Bruker-metoden vært brukt innen psykisk helsevern, psykisk helsearbeid og rustiltak. Som del av tilskuddet til KBT, har Helse Midt-Norge ønsket å få en pilotundersøkelse av BSB på somatisk avdeling.

Det er tatt utgangspunkt i de forbedringsområder avdelingen selv har sett. I tillegg har fokusgruppeintervjuer en åpen form, som gjør at de deltagende pasientene har kunnet påpeke forhold de opplever som viktige for å vurdere tilbudet.

Pasientene ved revmatologisk avdeling opplever at kvaliteten på behandlingstilbudet er godt. Det kjennes trygt å være pasient ved avdelingen. Positive miljøfaktorer er godt kvalifisert personell som har stor respekt for og tid til den enkelte pasient. Brukerne opplever også stor grad av individuell medvirkning i valg av behandlingsopplegg.

Forslag til forbedringer etter dialogkonferansen:

  • Det er viktig at pasienter som er ”nye” brukere i avdelingen opplever kontinuitet i møte med de ansatte. Det foreslås at konsultasjoner foretas av de samme legene fra gang til gang i utrednings- og første behandlingsfase.
  • Det bør skrives fyldige rapporter og epikriser slik at pasientene slipper å bruke så mye tid på å fortelle om sin sykehistorie i møte med de forskjellige legene.
  • Bedre informasjon mellom avdelingene ved sykehuset i tilfeller hvor pasientene har en sammensatt problematikk. Individuell plan (IP) kan være et godt redskap for å få til dette.
  • Det er et ønske om å etablere brukergruppe på avdelingen eller på klinikknivå.
  • Norsk Revmatikerforbund driver gjennom likemannsarbeidet opplysning om pasientrettigheter. En bør vurdere å opprette en pasientskole der likemenn brukes i pasientopplæringstiltak. I det ”nye St. Olavs” har pasientene kortere innleggelser og mindre kontakt med andre pasienter enn før. Opplæring i pasientrettigheter må komme inn på et tidlig tidspunkt i behandlingen.

 

Forfattere:

Dagfinn Bjørgen
Heidi Westerlund

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering – Revmatologisk avdeling St. Olavs Hospital (2011)