Inspirasjonswebinar 25.03.2021

Helsekor - og musikkafe for personer med rus – og psykisk helseutfordringer

Kor som synger
To glade menn med gitar (bilde)

Til tross for sterke anbefalinger, dokumentert effekt og gode brukererfaringer er det fortsatt få tilbud i de kommunale rus og psykisk helsetjenestene som inkluderer musikkorienterte praksiser.

I dette webinaret vil musikkterapeutene Sandra Ingebretsen og Erlend Wormdahl presentere to aktuelle musikktiltak for personer med rus - og/eller psykiske helseutfordringer: helsekor og musikk - kafe.

Målet er å inspirere helsetjenesten og kulturskolene til å gå sammen om å utvikle lignende tiltak i trøndelagskommunene. Potensialet er stort når helseaktørene og musikk – kreftene slår seg sammen!

Målgruppe for webinaret er:

- Ansatte, ledere i kommunale tjenester
- Ansatte og ledere i kulturskolene
- Brukerorganisasjoner/stiftelser

Webinaret er en del av samarbeidsprosjektet Levende veiledere, finansiert av Statsforvalteren.

 

Program

09.00 - 09.45:

Helsekor – hvordan starte et kortilbud med helse som primærmål v/musikkterapeut Sandra Ingebretsen

09.55 - 10.40:

Musikkafe – oppstart av et lavterskel musikktilbud v/musikkterapeut/daglig leder Erlend Wormdahl

10.45 - 11.00: Spørsmål og kommentarer

Om foredragsholderne

Erlend Wormdal (bilde)

Erlend Daaland Wormdahl jobber som musikkterapeut og teamleder ved Glimt Recoverysenter i Trondheim, et møtested for mennesker over 18 år som ønsker å være en del av et fellesskap uavhengig av interesse. Erlend er ansatt ved kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT-midt) som i dag driver Glimt Recoverysenter. I tillegg har Erlend jobbet med voksne med psykiske helseplager og rusmiddelavhengighet i ulike tilbud, både i privat og offentlig sektor. Han skrev masteroppgave om brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i musikkterapifeltet, og temaet har siden engasjert og motivert han.

Sandra Ingebretsen

Sandra Ingebretsen

er 30 år og bosatt i Namsos. Hun er utdannet musikkterapeut og tok sin master ved musikkhøgskolen i Oslo i 2015. Hennes hovedinstrument er sang og hun har studert fag som drama- og teaterkommunikasjon og spesialpedagogikk som en del av sin grunnutdanning.  Hun flyttet til Namsos etter endt utdanning og har der jobbet som musikkterapeut for Namsos kommune underlagt avdeling for forebyggende og helsefremmende tjenester. Sandra jobber nå som pedagog og musikkterapeut for Namsos kulturskole. Hun er også musikalsk ansvarlig for Namsos sitt Syng deg friskere-kor som ble etablert i et samarbeid med rus og psykisk helsetjeneste i 2017.

Påmelding