Evaluering av pakkeforløp for psykisk helse og rus

Evaluering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, KBT, NTNU og FoU- avd. Klinikk for rus og avhengighetsmedisin v/St. Olavs Hospital

Ansvarlig i KBT: Juni Raak Høiseth

KBT sin rolle i evalueringen av Pakkeforløp for psykisk helse og rus er å undersøke brukere og pårørendes erfaringer.

 

Dagfinn, Ingvild og Juni (bilde)

Evaluering av brukeres erfaring med pakkeforløp

Dette er et flerårig prosjekt, hvor siste runde med intervjuer gjennomføres høsten 2021. I 2019 ble den første runden gjennomført, og da undersøkte SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet hva slags erfaringer fagfolkene hadde med pakkeforløp det første året etter innføringen.

Fra 2020 skulle også brukeres og pårørendes erfaringer undersøkes, og her har KBT fått æren av å være med i samarbeidet. Med metoden Bruker Spør Bruker  intervjuer vi

  • personer som går i behandling i voksenpsykriati
  • personer som får rusbehandling
  • ungdommer fra 16-18 år som går i behandling i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
  • pårørende til barn i alle aldre ved BUP
  • pårørende til personer som går til behandling i disse forløpene

Den andre rapporten ble publisert våren 2021.

Vil du bidra med dine erfaringer?

Opprinnelig skulle vi gjennomføre nye intervjuer av brukere og pårørende høsten 2021. Nå er det utsatt av flere hensyn, og mer informasjon vil komme etter hvert.

Dette er et viktig arbeid, og vi håper du ønsker å bidra med din kunnskap. Du kan bli intervjuet i gruppe eller individuelt. Undersøkelsen vil være anonym, og vi vil ikke spørre deg om dine personlige helseutfordringer, kun om dine erfaringer med behandlingen du får eller har fått.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med prosjektkoordinator i KBT, Juni Raak Høiseth på e-post juni.hoiseth@kbtkompetanse.no , eller telefon 988 88 298.

Juni Høiseth (bilde)

Bakgrunn

1. januar 2019 trådte Pakkeforløp for psykisk helse og rus i kraft. Pakkeforløpet omfatter psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis

Sitat fra Helsenorge.no  om hva pakkeforløp innebærer.

 

Rapporter fra evalueringen av pakkeforløp for psykisk helse og rus

Full oversikt over rapportene får du på SINTEF sin prosjektside.

KBT har vært med på prosjektet fra og med rapport nummer to, som ble publisert våren 2021. I evalueringsrapporten tok KBT for seg brukere og pårørendes erfaringer. Oppsummert viste evalueringen at det fremdeles er en lang vei å gå før pakkeforløpene fungerer slik som de skal.