Interregprosjekt til KBT om «Tidlig innsats» overfor ungdom

Bilde: Fra venstre: styreleder i KBT Karl Johan Johansen, daglig leder Dagfinn Bjørgen og prosjektleder Rolf Mollan.

KBT skal i samarbeid med Braive AS gjennomføre en studie av hvordan et digitalt hjelpesystem kan bidra til tidligere og raskere hjelp for ungdom i forhold til psykisk helse. I prosjektet skal systemet til Braive testes ut i kommuner i Trøndelag og Jämtland samt Väster Norrland. Prosjektet startet opp 1. juni i år og skal vare ut 2021.

Tjenesteapparatet har ikke kapasitet til å ta seg av alle ungdommer som rammes av psykiske problemer. Det er derfor behov for å legge bedre til rette for selvhjelp.

Det digitale hjelpesystemet som skal prøves ut er et eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Braive har utviklet et hjelpesystem som kan være til nytte for ungdom i flere land. Systemet er basert på evidensbaserte metoder. KBT skal sammen med kommunene og Braive teste ut og dokumentere hvordan dette virker overfor de unge som befinner seg i risikosituasjoner for å utvikle psykiske problemer.

KBT er et kompetansesenter som har som mål å innhente og formidle brukernes erfaringer med tjenester. I en tid hvor flere og flere av tjenestene tilbys over Internett, ser KBT det som viktig å bidra til å få frem brukernes opplevelser av disse.

Gjennom å samarbeide på tvers av grensene i Sverige og Norge, kan man dra nytte av felles erfaringer fra situasjonene mange unge står i samt styrke og svakheter med hensyn til hvordan de blir møtt av tjenesteyterne. En kan anvende kunnskap som finnes i begge land om hvilke utfordringer hjelpeapparatet har, og hvordan disse kan håndteres ved hjelp av det digitale hjelpesystemet som introduseres.

Rolf Mollan fra Stjørdal kommune er engasjert som prosjektleder. Han skal i regi av KBT bidra til å gjennomføre prosjektet fra norsk side. Forskerne Elisabeth Hansen ved Nord Univesitet og Helene Dahlquist ved Mittuniversitetet har fått i oppdrag å gjennomføre følgeforskning av prosjektet.