Søker unge prosjektmedarbeidere med erfaring fra barnevern

Bilde: Fra venstre: Christina Kildal, Johanne Bakken Moe og Ida Therese Håverstein


Er du mellom 18 og 23 år, bor i Trondheim eller nært og har erfaring med å motta hjelpetjenester fra barnevernet? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg!


Hva er dette?

Prosjektet «Min Stemme Teller» i regi av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT), søker unge voksne i alderen 18-23 år som har egenerfaring med hjelp/støtte fra barnevern, og som ønsker å bruke disse erfaringene til å forbedre dagens barnevern.

Det kan være vanskelig for barn og unge å formidle sine erfaringer og opplevelser i møte med tjenesteapparatet. De blir i liten grad invitert til å si sin mening som brukere i tjenestene. Det er først og fremst foresatte eller voksne som taler barnas sak. Tradisjonelt sett har barn og unges erfaringer med tjenestetilbudet blitt innhentet gjennom standardiserte spørreskjemaer og tilfredshetsundersøkelser. Slike undersøkelser gir lite utfyllende informasjon om hva barna og ungdommene mener fungerer godt og bør videreføres, og hva de ser av forbedringspotensial hos tjenestene. Dette ønsker vi å gjøre noe med! Vi har derfor iverksatt prosjektet Min Stemme Teller.

Min Stemme Teller er et prosjekt som jobber for å fremme brukermedvirkning for barn og unge gjennom å la barn og unge selv få formidle hvordan de selv opplever hjelpen de mottar. Hensikten med prosjektet er å utvikle en metode som kan sikre nettopp dette. Vi benytter oss da av evalueringsmetoden Bruker spør Bruker (BSB).


Hva går det ut på?

BSB går ut på at personer med egenerfaring fra hjelpetjenester gjennomfører intervjuer med nåværende brukere av en tjeneste, for å finne ut hvordan hjelpen oppleves og kan forbedres i fremtiden.  Etter at vi har gjort intervjuene analyserer vi dem og skriver en prosessrapport som blir gitt tjenesten. Dette danner grunnlaget for en dialogkonferanse der tjenesten, brukere av tjenesten, og dere som har intervjuet, sammen diskuterer de ulike synspunktene og forslagene til forbedringer. Deretter blir det skrevet en avsluttende rapport som vil bli offentliggjort og distribuert til tjenesten.  

Min Stemme Teller har allerede en prosjektgruppe bestående av fire unge jenter som selv har erfaring med å motta tjenester for psykiske helseutfordringer. De har gjennomført flere evalueringer av barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP), samt Stangehjelpas tilbud til barn og unge.

Høsten 2019 skal vi evaluere den kommunale barnevernstjenesten i Hemne og Snillfjord, og her trenger vi hjelp av deg som har erfaring fra barnevern!


Vil du bli vår nye prosjektmedarbeider?

Dersom du har lyst til å jobbe med oss, vil du få grundig opplæring i BSB-metoden. Dette vil forgå over 2 helger. Første helg jobber vi med å utarbeide intervjuguide og lærer  hvordan man intervjuer folk. Den andre helgen vil være etter at vi har gjort intervjuer, hvor du vil få opplæring i hvordan vi analyserer og skriver prosessrapport. Vi har også et møte i forkant av dialogkonferansen om hvordan vi legger frem funnene og skaper god dialog i forsamlingen.

Arbeidet er i første omgang dessverre ikke lønnet, men KBT dekker alt som skulle være av utgifter til mat, reise og andre ting i prosjektet.  


Lyst til å være med eller høre mer?

Kontakt vår prosjektleder i KBT, Juni Raak Høiseth,
på e-post:juni.hoiseth@kbtkompetanse.no eller telefon: 98 88 82 98.


Med vennlig hilsen

Prosjektgruppa i Min Stemme Teller: Juni Raak Høiseth, Christina Kildal, Johanne Bakken Moe, Ellinor Elvrum Evensen og Liva Elvira Myrvold Nynes.