Jarleveien 10 – KBT har evaluert beboernes erfaring med boligløsning for rusavhengige

Fasade Jarleveien 10 (bilde brukt med tillatelse fra Byggindustri)
(Nye) Jarleveien 10 stod ferdig i 2017. Bygget inneholder 44 leiligheter forpersoner med alvorlig og langvarig rusavhengighet. I denne rapporten belyser vi hvordan beboerne opplever å bo der. I 2020 kom rapporten fra NTNU Samfunnsforskning om Jarleveien 10 som arbeidsplass. De to rapportene må gjerne ses i sammenheng (Foto: Byggeindustrien, hentet fra https://www.bygg.no/jarleveien-10/1304077!/, og brukt med tillatelse i forbindelse med rapporten)

Bruker Spør Bruker i Jarleveien 10

Nye Jarleveien 10 stod ferdig vinteren 2017. Bygget hadde da 44 boenheter for rusavhengige personer, fordelt på flere adskilte fløyer. Etter tre års drift har KBT gjennomført en Bruker Spør Bruker-undersøkelse for å  kartlegge beboernes erfaringer og opplevelser, og derigjennom bidra til større grad av brukertilpasning og kvalitetsforbedring av botilbudet. Parallelt har NTNU Samfunnsforskning gjort en undersøkelse rundt Jarleveien 10 som arbeidsplass.

I vår Bruker Spør Bruker-undersøkelse har vi gjennomført 12 intervju med beboere ved Jarleveien 10. Etter å ha analysert datamaterialet, har vi sortert funnene i 7 kategorier:

  • Betydningen av tilbudet
  • Fysisk bomiljø
  • Sosialt bomiljø
  • Helse
  • Rusmiljøet i Jarleveien
  • Kommunikasjon og forventninger om tilbud, og veien videre
  • Anbefalinger for videre drift

Les mer om hver kategori i rapporten.

Mange rusavhengige på ett sted

I intervjuene kommer det fram at beboerne har ulike behov. For dem som bare ønsker å få tak over hodet som et alterantiv til gata, er Jarleveien et viktig botilbud, selv om også noen av de ønsket et annet boalternativ. For andre var det en utfordring å bo så tett på flere i rusmiljøet, og noen opplevde at dette kunne bidra til å forsterke egne problemer.

I Jarleveien 10 jobber det både vektere og helsepersonell. Flere av beboerne vi intervjuet opplevde spesielt vekternes tilstedeværelse som positiv. Både fordi de bidro til en følelse av trygghet, og fordi de kunne slå av en prat med beboerne.

Institusjonspreg

For beboerne i Jarleveien 10, kan bygget oppleves som en institusjon. Noen av dem vi intervjuet, fikk også fengselsassosiasjoner på grunn av utformingen av bygget og boenhetene.  Låsing, tilgangskontroller og ståltoalett på badet bidro blant annet til dette.

 

"Glassburet" (bilde)
Blant beboerne i Jarleveien omtales denne bua som "Glassburet". (Foto: Karl Johan Johansen)
Fellesrom med kjøkken (bilde)
Gang med benk (bilde)
Leilighet Jarleveien 10 (bilde)

Noen bilder fra Jarleveien 10. Felles kjøkken, gang med fellesareal og en av leilighetene (Foto: Byggindustrien)

Recovery

Når det kommer til beboernes mulighet for recovery, avslører datamaterialet i Bruker Spør Bruker-undersøkelsen et stort forbedringspotensiale. Flere formidlet blant annet drømmer for framtiden, men manglende støtte i å kunne følge disse drømmene. Flere opplever Jarleveien som et "siste stopp", med lite håp for framtiden. Her ligger det et stort potensiale i hvordan Jarleveien kan utvikles.

Anbefalinger for videre drift

I slutten av rapporten om beboernes erfaringer med Jarleveien 10, har vi listet opp noen anbefalinger for videre drift. Vi anbefaler å få tydeliggjort en målsetting om et recoveryorientert tilbud, som samsvarer med Trondheim kommunes overordnede tenkning for tjenestetilbudet innen rus og psykisk helse. Med tanke på recovery, anbefaler vi blant annet å ha større fokus på relasjonsbygging og mer systematisk oppfølging av beboernes ønsker for fremtiden. For å skape flere muligheter anbefales også flere felles måltider, og mer tilrettelegging for aktivitet.  Beboerne ønsker en lege fast tilknyttet bygget. Erfaringskonsulent-funksjon i tilknytning til tilbudet i bygget anbefales også for å styrke erfaringskunnskapen i møte med beboere. Les hele listen i rapporten.