Brukermedvirkning i forskning/Bruker-Elf

Bruker-Elf er et kurs for deg som er nysgjerrig på hva medisinsk forskning er og kanskje vurderer å kvalifisere deg til å delta i forskningsprosjekter. Du vil blant annet få en innføring i hvordan en forskningsprotokoll bygges opp og hvilke spørsmål en forsker må stille seg i løpet av forskningsprosessen. Kurset er en del av en strategi for opplæring og kvalifisering av brukerrepresentanter i forskning. Målet er at brukerrepresentanter og brukere skal bli bedre rustet og mer motiverte for å delta i forskning.

Undervisningen er dialogbasert og det stilles ingen krav til forkunnskaper for å delta.

Kurset er et samarbeid mellom KBT og AFFU,  i henhold til Helse- og omsorgsdepartements oppdragsdokumenter til helseforetakene, som sier at det skal være brukerrepresentanter med i alle forskningsprosjekter som helseforetakene er involvert i:

«For å øke nytte av offentlig finansiert klinisk forskning, er det innført krav om begrunnelse dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og gjennomføring av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning.» Oppdragsdokument til Helse Midt-Norge 2015, s. 9.

For å lese mer om kurset, les artikkelen «Bruker-Elf – Et forskningkurs for brukere» og «Vil du lære mer om forskning?«.

 

 

Erfaringskonsulenters funksjon i norske psykisk helse- og rustjenester

KBT gjennomfører kurs om erfaringskonsulentens funksjon i psykisk helse- og rustjenester i Norge en gang i året.

Noen av temaene vi tar for oss er hvordan å være profesjonell som erfaringskonsulent, og hvordan utgjøre en forskjell i i sitt arbeid. Vi ser nærmere på hvordan arbeidsgivere kan legge til rette for erfaringskonsulenter. Kurset vil baseres på nasjonale og internasjonale erfaringer, men også erfaringene til kursdeltagerne gjennom dialog og gruppearbeid.

Kurset er rettet mot de som planlegger å engasjere eller har engasjert erfaringskonsulenter, og for erfaringskonsulenter som er engasjert i psykisk helse- og rustjenester. Formålet med kurset er å bidra til å styrke erfaringskonsulentrollen. Kurset består av foredrag og gruppearbeid som bygger på praktiske eksempler og erfaringer.

 

Verktøykassa for brukermedvirkning – selvstyrkingskurs

KBT tilbyr selvstyrkingskurs i samarbeid med Sagatun brukerstyrt senter. Kurset ledes av Ragna Vorkinnslien og Eirin Yvonne Eriksen.

Selvstyrkingskurset gir en innføring i temaene empowerment, kommunikasjon og brukermedvirkning på individ- og systemnivå, og består av øvelser som har til hensikt å gi bedre selvtillit, spontanitet, grensesetting og kommunikasjon.

Kurset går over to samlinger à to dager med 14 dagers mellomrom, men kan også tilpasses etter ønske. Kurset kan holdes for eksempel for et lokallag i en brukerorganisasjon, eller for brukere og helsepersonell i en tjeneste sammen.

Bilde fra et selvstyrkingskurs hos Sagatun brukerstyrt senter. Bildet er hentet fra sagatun.no

Bilde fra et selvstyrkingskurs hos Sagatun brukerstyrt senter. Bildet er hentet fra sagatun.no

Det kreves ingen forkunnskaper eller forberedelser i forkant, men det anbefales å være mest mulig aktiv i øvelsene for å få mest mulig ut av kurset. Et ressurshefte vil bli utdelt på kurset.

 

Prosessleder i Bruker Spør Bruker

Bilde: Anne Ruth Benschop på dialogkonferanse i Min Stemme Teller

Anne Benschop legger fram funnene i Min stemme teller

Som prosessleder i Bruker Spør Bruker (BSB) blir du involvert i interessante og krevende oppgaver gjennom evaluering og tjenesteutvikling i kommuner og helseforetak. Grunnleggende krav til deg som vil bli prosessleder er at du har egenerfaring som bruker av helsetjenester, at du liker å snakke med mennesker, at du har formuleringsevne og kjenner til det grunnleggende innenfor tekstbehandling.

Opplæringen for å bli prosessleder i BSB består av en teoretisk og en praktisk del. De fem teoretiske modulene i opplæringen omfatter en innføring i de sentrale elementene i en BSB-evaluering. Den praktiske delen av opplæringen består i gjennomføring av et konkret BSB-prosjekt parallelt med kurssamlingene. I Nord-Trøndelag var Steinkjer kommune opplæringscase i 2006-2007. I 2008 gjennomførte vi og kursdeltakere en BSB-evaluering av KIM-senteret, og prosjektet «Min stemme teller» i 2015 var en opplæringscase av unge BSB-prosessledere.

Den praktiske delen av opplæringen omfatter tett veiledning fra oss i hele gjennomføringsfasen.

 

Kontakt oss for mer informasjon om våre kurs.