Nå skal vi forske på hva som skal til for å lykkes med sosialt entreprenørskap i distriktene

Når de ikke lenger opplever at støtten fra samfunnet og myndighetene holder, ser mange byer mot initiativ fra lokale, sosiale entreprenører. Nå skal vi studere forskjeller og likheter rundt sosialt entreprenørskap i Norge, Sverige, Skottland og Irland.

Nytt Interreg-samarbeid – Skal kartlegge sosiale entreprenører i fire land

For en sosial entreprenør handler det mer om å bidra til en positiv utvikling i lokalsamfunnet, enn å tjene penger. I Interreg-prosjektet «BERSE» vil vi undersøke hvilken støtte og forutsetninger som kreves for at sosiale foretak i distriktene skal kunne utvikles og lykkes.

BERSE står for «Business Models Empowering Rural Social Entrepreneurship – voicing the rural norm». Gjennom denne EU-finansierte forstudien i Northern Periphery and Arctic Programme, skal vi undersøke hvordan sosialt entreprenørskap kan stimuleres og utvikles ute i distriktene. Prosjektet vil fokusere spesielt på mulighetene ungdommer og kvinner har til å involveres i, og lede lokal utvikling.

Mange aktører i Midt-Norge ønsker å starte sosiale entreprenørskap- savner tilrettelegging

Norges representant i prosjektet, er Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT, som holder til i Trondheim.

 

«For KBT er prosjektet en god mulighet for å knytte til seg faglige samarbeidspartnere som kan bidra med kunnskap og erfaring om hvordan vi kan fremme sosialt entreprenørskap i utkantstrøk. Også overfor de målgruppene som KBT tradisjonelt retter seg mot.

Vi har fått en rekke henvendelser fra ulike deler av Midt-Norge. De er fra aktører som ønsker å sette i gang tiltak og tjenester innen psykisk helse, rus eller barnevernsproblematikk, men som savner nødvendig kompetanse og tilrettelegging eller oppfølging

Det sier prosjektleder på norsk side, Karl Johan Johansen. Han er styreleder i KBT, og rektor ved KBT Fagskole.

Bilde av Karl Johan Johansen
Karl Johan Johansen er prosjektleder på norsk side i BERSE. Han håper prosjektet også kan føre til mer erfaringsoverføring mellom folk som jobber med sosial innovasjon. (Foto: Silje Margrethe i KBT)

Forstudie med mål om et større EU-prosjekt

Prosjektet skal gjennomføre kartlegginger i Europas nordlige regioner i de fire deltakerlandene. Senere vil vi intervjue sosiale entreprenører som har lyktes og kan dele av sine erfaringer. I arbeidet inngår også å bygge kunnskap rundt hvordan offentlig sektor og næringslivsorganisasjoner arbeider for å legge til rette for sosiale foretak.

«Når samfunnsfunksjoner sentraliseres og forsvinner fra mer perifere deler av en kommune, kan lokale initiativ bidra til at bygge opp strukturer som gjør at ungdommer blir igjen i bygda, eller at kvinner, som ofte er de som flytter først, velger å flytte tilbake». Det sier prosjektleder på svensk side, Yvonne von Friedrich, professor i foretaksøkonomi ved Mittuniversitetet.

Forstudien skal være ferdig til sommeren. Målet er at arbeidet skal lede til at et større EU-prosjekt rundt sosialt entreprenørskap kommer i gang. Arbeidet gjennomføres av forskere ved KBT, Mittuniversitetet, Coompanion, Östersund  kommune, Härnösand, Social Entreprise Academy Scotland og Udaras Na Gaeltachta i Irland.

«Vi vil lære av hverandre og er overbevist om at det går an å finne nye løsninger på gamle utfordringer. Gjennom å involvere sosiale entreprenører, sivilsamfunnet, foretaksrådgivere og akademikere i de ulike landene, får vi en bred kunnskapsbase for å, i neste steg, kunne finne ut hva som kan utgjøre «best practice» i hvordan man støtter denne næringen», sier Pelle Persson ved Coompanion.

KBT håper prosjektet kan føre til erfaringsoverføringer på tvers av landegrensene

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling har jobbet med sosialt entreprenørskap i mange år. Sosial innovasjon og tjenesteutvikling innen psykisk helse og rus er en sentral satsing for KBT.

«I dette prosjektet kan vi få til en sammenligning om hvordan man arbeider i ulike land med tilsvarende utfordringer. Vi ser at det er litt forskjellige tilnærminger om hvordan man jobber med sosialt entreprenørskap.

Vi ønsker i prosjektet å skape en direkte erfaringsoverføring mellom sosiale entreprenører, og få et nettverk for sosiale entreprenører i disse landene.

KBT har lang erfaring med erfaringsmedarbeidere/peer support. Vi ser for oss at i dette prosjektet vil dette være en viktig tilnærming. Der har KBT mye å tilføre prosjektet.», sier Karl Johan Johansen.

 

Kontaktperson for BERSE i KBT:
Karl Johan Johansen
E-post: karl.johansen@kbtkompetanse.no
Telefon:
95082226 

 

Illustrasjonsbilde BERSE