Rom for medvirkning

Prosjektperiode: 2021-2024

Prosjektleder i KBT: Juni Raak Høiseth

Prosjektet Rom for medvirkning er et prosjekt med fokus på brukermedvirkning for barn og unge som er brukere av psykisk helsetjenester.  

Flere pasient- og brukerundersøkelser viser at ungdommer som er brukere av psykisk helsetjenester opplever at det er utfordringer med å få til reell brukermedvirkning. De føler seg ofte ikke hørt, og det rapporteres om manglende kommunikasjon i møte med helsepersonell og at de i liten grad opplever å få muligheten til å gjøre valg knyttet opp til egen behandling. Samtidig opplever fagpersoner at det kan være utfordrende å få til reell brukermedvirkning for denne gruppen innenfor de strukturelle rammene de er bundet opp av.  

 

Om prosjektet

Målet med dette prosjektet er at det skal utvikles et ressurshefte. Det vil være basert både på fagpersoners og ungdommers erfaringer og tanker om hva som er god brukermedvirkning og hva som er utfordringsbildet.  Det vil også si noe om hva man helt konkret kan gjøre for å ivareta brukermedvirkningen innenfor de rammene man er budet opp av.

Workshops med fag og erfaring

Det skal arrangeres felles workshops mellom fagpersoner og personer med brukererfaring ved fire forskjellige barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger (BUP) fordelt i de ulike regionale helseforetakene. Fagpersoner som jobber med psykiske helsetjenester for barn og unge skal i felleskap med brukere av tjenestene utarbeide anbefalinger, råd og konkrete forlag til gjennomførbare tiltak som kan sikre reell brukermedvirkning for denne gruppen.

Diskusjonene knyttet opp mot de ulike temaene som fremkommer på workshopene vil være datamaterialet som danner grunnlaget for utarbeidelsen av heftet. Ved at man innhenter begge perspektivene og at man i fellesskap utarbeider råd, anbefalinger og forslag til tiltak vil både ungdommenes og fagpersonenes behov bli ivaretatt. I og med at fagperspektivet også kommer fram er man sikret at anbefalingene og forslagene til tiltak vil være mulig å realisere. 

Samarbeidspartnere

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse. Rom for medvirkning ledes av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT, i nært samarbeid med forskningssenteret SHARE ved Universitetet i Stavanger, RKBU Nord og Rådet for psykisk helse.   

 

Nyhetssaker om Rom for medvirkning

 

Det finnes nesten alltid rom for medvirkning 26. juli 2023

Hva skal til for å få god brukermedvirkning i praksis? 6. april 2022

Bli med på å finne rom for medvirkning 20. mai 2022

Det finnes nesten alltid rom for medvirkning 21. juli 2023

Støttet av Stifelsen Dam (bilde av logo)